Archiv pro štítek: Bible

Anunnaki A Strom Stvoření

V souvislosti s pravděpodobným návratem planety X. přezdívané také jako Železná planeta, nebo Nibiru jsou často zmiňováni původní obyvatelé této planety, tajemní Annunaki, mimozemšťané, jejichž genetické experimenty údajně vytvořili současnou lidskou rasu. Nebo spíše rasy… HumensAreFree o tom přinesl článek výše uvedeného názvu, který obsahuje velmi důležité informace, které mohou i nám dnes doslova zachránit náš život, budeme-li na ně ovšem všichni brát zřetel. Můj osobní dojem po prvním přečtení originálu byl takový, že právě kvůli tomu je tato prastará historie lidstva před námi až do dnes utajována, mocní tohoto světa totiž nemají vůbec žádný zájem na naší záchraně, stejně jako jej kdysi neměli ani naši stvořitelé Annunaki (nebo část z nich určitě) oni nepotřebují sebe-vědomé lidstvo na vysokých vibračních úrovních, oni potřebují jen zcela poslušné a nevědomé otroky a dělníky v nevelkém počtu:

Z gnostického fragmentu, Kain a Ábel :

„A první vládce uviděl pannu, která stála s Adamem, a viděl, že se v ní zjevila živá, zářící myšlenka.

A Aldabaotha naplnil nedostatek známosti. Nyní se to prozíravost celku dozvěděla a vyslala určité bytosti, které z Evy ulovily život (Zoë).

I poskvrnil ji první vladař a zplodil její dva syny — prvního a druhého, Eloima a Iaue. Eloim má tvář medvěda; Iaue, tvář kočky.

Jeden je spravedlivý, druhý je nespravedlivý: Iaue je spravedlivý, Eloim je nespravedlivý. Ustanovilo Iaue ve vedení ohně a větru a ustanovilo Eloima ve vedení vody a země. A nazval je jmény Kain a Ábel , s úmyslem podvodu…

Anunnaki A Strom života

„Až do dnešních dnů zůstal pohlavní styk , který pocházel od prvního vládce. A v ženě, která patřila Adamovi, to zaselo semeno touhy; a pohlavním stykem vyvolalo zrození k obrazu současných těl.

„A dodal jim část svého padělaného ducha.“ A ustanovil je dvěma vládci, aby měli na starosti říše, takže vládli nad jeskyní.“

Gnostická písma, jako je to citované výše, popisují, jak byla Eva jakoby „znásilněna“ hadem, aby pak porodila Kaina a Ábela, a který jí dokonce dodal kousek ze svého „zlého“ nebo „falešného ducha“.

Mnoho aspektů sumerských textů nám také naznačuje, že to byl právě Enki, kdo byl přitom s jeho výtvorem ve fyzicky důvěrný.

V biblické verzi se uvádí, že Eva měla pomoc od „Pána“ se svými prvními dvěma syny, Kainem a Ábelem; a s jejich třetím synem Sethem to byl Adam, kdo se stal otcem „syna“, který byl konečně podobný svému otci:

Genesis: 4:1 „…a porodila Kainovo slovo. „Získal jsem muže s pomocí Páně. A znovu porodila jeho bratra Abela…

Genesis 5:3 „Když Adam žil sto třicet let, zplodil syna ke své podobě podle svého obrazu a dal mu jméno Set.“

Podle gnostických písem byla důležitost Kaina v tom, že byl přímo produkován Enkim a Kâvou, takže jeho krev byla ze tří čtvrtin Anunnaki, zatímco jeho nevlastní bratři, Hevel a Satânael (známější jako Abel a Seth), byli méně než z poloviny původními Anunnaki, a kteří byli potomky Atâbba a Kâva (Adama a Evy).

Kainova krev Anunnaki byla tak pokročilá, že se říkalo, že krev jeho bratra Abela je ve srovnání s ním připoutaná k zemi.

V písmech se také vyprávělo, že Kain „se „vznesl vysoko nad Ábela“, takže krev jeho bratra byla jakoby spolknuta do země – ale tento původní popis byl pak zcela nesprávně interpretován pro moderní Bibli, která nyní tvrdí, že Kain „povstal proti bratru Abelovi“ a prolil jeho krev na zem. To ovšem přitom ale není vůbec totéž.

Ve skutečnosti jsou Adam a Eva ve smyslu stvoření těchto bohů, něčím, co vlastně jen označovalo dvě různé rasy lidí a nejsou to tedy nějací dva konkrétní jedinci – adama a eva.

První rasa lidí, která byla zplozena „evou“, tak byla tehdy vyšlechtěna bohy díky umělému oplodnění a nikoliv jejich fyzickými sexuálními akty.

To vedlo až k tomu, že synové Cain a Abel byli geneticky pozměněni, aby lépe odpovídali tehdejším potřebám Anunnaki a nebylo k nim přistupováno geneticky náhodně , jak by bylo typické pro normální lidské narození.

Eloim/Kain „měl tvář medvěda“, čímž byl černý; „Iaue, kočičí tvář“ – perská kočka – zbělela.

K tomu došlo před 230 000 lety během prvního Enkiho experimentu s cílem vytvořit na zemi dělnickou rasu.

Toto je ten moment, ve kterém náš mitochondriální výzkum zjistil, že „všechny rasy“ zřejmě pochází z jedné společné matky – „Evy“.

„Nejstarší skutečný člověk v Africe, Homo sapiens, pochází z doby před více než 200 000 lety. Homo sapiens, lovec-sběrač schopný vyrábět hrubé kamenné nástroje, se spojil s ostatními a vytvořil tak první kočovné skupiny; nakonec se tyto kočovné národy Sanů rozšířily po celém africkém kontinentu. Odlišné rasy lidí tedy pocházejí přibližně z doby 10 000 let před naším letopočtem.

„Postupně rostoucí černošská populace, která zvládla domestikaci zvířat a zemědělství, donutila jít některé skupiny Sanů do méně pohostinných oblastí.“ (Encarta)

Kain zabil Ábela, protože byli vzájemně zcela odlišní, jeden byl totiž černý a ten druhý bílý.

Kain byl totiž skutečně černým synem Adama a Evy – vznikla černošská rasa potomků, jak nám to již naznačovalo mormonské náboženství, které vždy považovalo černou rasu za Kainovo znamení. Abel by pak jejich bílý syn, bílý potomek.

Mezi těmito dvěma rasami vypukla válka a poprvé mezi lidmi společného původu na této planetě, po Anunnaki – tak tato válka byla vedena mezi těmito dvěma rasami.

Nyní se podívejte na dvě kurzívou psané části těchto citátů pouze v obráceném pořadí: „A dodalo jim část svého padělaného ducha… s ohledem na lsti.

A ten trik, který tito mimozemští bohové využili, spočíval v tom, že mezi těmito dvěma rasami rozmnožili takovou vzájemnou žárlivost a předsudky, že by kvůli tomu mohly spolu být navždy ve vzájemné válce, přesně podle hesla – „rozděl a panuj“ – což byl způsob, jakým šlo zajistit, aby bohové mohli vždy zůstat u moci nad oběma válčícími rasami. (pro zajímavost srovnej s dneškem)

Když zde použijeme termín ‚černý‘, „je to z tmavé pleti, kterou lze nalézt u mnoha kmenů na Středním východě, spíše než z černosti pleti afrických negroidů,“ říkají The Nine.

Například takoví Mormoni jsou do dnes velmi přísní v tom, aby všichni jejich stoupenci prozkoumali svoji genealogii. Není to vůbec tak dávno, že pokud jste měli Kainovu krev, tak jste nemohli být pokřtěni jako příslušníci mormonské církve.

Velmi dlouho nebyli černoši vůbec přijímáni. Nyní, v místech, jako je Brazílie, kde se mormonské náboženství velice rychle šíří, se od všech nových členů vyžaduje, aby prokázali svůj rodokmen tři generace nazpět, aby do církve vůbec mohli vstoupit.

Pokud ovšem v sobě měli nějakou černou krev, tak nesměli být pokřtěni.

„Hospodin věnoval pozornost Abelovi a jeho oběti;
Kainovi a jeho oběti nevěnoval žádnou pozornost.
Takže Kain byl proto velmi rozzlobený“

Rasa Kaina byla rasou farmářů, rasa Ábela pak byla rasou pastevců ovcí.

Anunnaki, kteří byli stejně pojídači masa jako kdokoli jiný, ​​kdo žili zde na Zemi, tak dali přednost rase Abelových obětovačů masa před rasou Cainových obětovačů obilí. Proto právě vznikl onen archetyp „tělesných“ obětí, který od té doby přetrvává.

To však vyvolalo v Kainově rase velkou žárlivost a proto mezi nimi začala válka.

„Kain přišel na svého bratra Ábela a zabil ho… Hospodin tedy dal na Kaina znamení, aby ho neubil, kdo by ho našel.“

Stejně tak jako fyzický atribut černé pleti, tak i toto Kainovo znamení bylo také symbolem jistého emocionálního postoje jeho nositele, tedy archetypu žárlivosti a pocitu pronásledování.

Rasa Kaina se pak celá přesunula do země Nod a rozmnožila se smícháním s ostatními lidskými rasami v oblasti. A tak začala vláda Homo sapiens, a skutečný počátek existence moderního člověka.

Přestože se obilí v té době ještě nepěstovalo a domestikovaná zvířata v této oblasti ještě nebyla běžně chována, tak ale Anunnaki byli schopni vytvořit mnoho různých věcí, stejně jako některé, které byly přivezeny z jejich domovské planety, v tom, co tehdy nazývali svou „komorou stvoření“.

„Enki a Enlil jdou na DU.KU, „očistné místo“, „komoru stvoření bohů“, a kde přivedli na svět Lahar (dobytek poskytující vlnu) a Anshan (obilí) – ti dva bojovali o souhlas bohů – Enlil a Enki zjistili, že farmáři jsou pro ně podstatnější…“

V Gnostickém Písmu, v Knize Adama a Evy , tak má Eva sen, ve kterém vidí „krev Ábela, jak stéká do úst Kaina, jeho bratra“, a tak pro každého z nich vytvoří samostatné obydlí – samostatné město, pro každý z kmenů. 

Válka se přesto odehraje. Adam a Eva pak vytvoří náhradní kmen, Sheth (Seth – což znamená „náhrada“), aby pokračovali v díle Kaina a Ábela. Adam umírá a vypráví, že byl vzat do ohnivého vozu (vesmírné lodi), a podobně jako Enoch, tak také Adam vidí „hořící tvář boha“.

Znakem, kterým se Kain dal odlišit od ostatních Adamových dětí, byla právě jeho černá kůže. Noe, jako doslova dítě bohů, se narodil s velmi, ale velmi bílou kůží. Kain a jeho potomci žili pak odděleně od ostatních Adamových potomků.

Boj mezi Kainem a Abelem je zjevně v mnoha ohledech archetypální, a to nejen kvůli problémům, které mezi těmito dvěma rasami vznikly kvůli rozdílné barvě jejich pleti.

Tento příběh bratrů ve válce také vychází z kosmického archetypu ARTOLA a Lucifera, dvou „synů“ Enjliou a Callie, jejich kosmických rodičů.

Jistě, ve vědomí některých lidí, jak se to dodnes odráží v mormonském postoji, je tmavá barva kůže přirovnávána k temným silám, a bílá kůže ke Světlu Božímu.

Archetypálně by to bylo Světlo OTCE a ARTOLA proti Luciferově temnotě. Barva kůže člověka však nemá nic společného s duší člověka.

S ohledem na archetypy Kaina a Ábela, Josefa a jeho bratrů, Jákoba a Ezaua a marnotratného syna, tak jsme dodnes my všichni pouze marnotratnými syny.

Marnotratný syn je ten, kdo opustí svůj domov, ten, kdo utratí celé své dědictví, ale pokorně se pak vrátí, aby ho jeho Otec znovu přijal. Ostatní bratři, kteří zůstali doma, aby tam zatím tvrdě pracovali, na něj však žárlí. Zlobí se a stěžují si.

Otcovou odpovědí je říci, že i on je jeho syn, kterého vroucně miluje – ale miluje ho bez podmínek a je rád, že ho má zase doma.

Kdybychom toto měli všichni na paměti v každém okamžiku našeho života, tak celý náš život by byl o tolik jiný.

Pravý OTEC nás totiž nikdy nesoudí, jediné, co chce, je vidět nás jednoho dne bezpečně zpátky doma.

Noe

Jednou z mezopotámských verzí událostí vedoucích ke světové potopě je text známý svými úvodními slovy „Když bohové mají rádi lidi“…

Příběh vypráví o tom, jak se Anu, vládce Nibiru (možná však jen kapitán mateřské lodi?), vrátil z návštěvy Země poté, co zařídil rozdělení sil a území na Zemi mezi své vlastní znepřátelené syny, nevlastní bratry Enlila („Pána Command“) a Enkiho („Pána Země“).

Ve svém konečném rozhodnutí pak Anu pověřuje Enkiho těžbou zlata v Africe a Enlila rafinérskými operacemi a řízením kosmodromu zhruba někde na území dnešního Středního východu.

Po popisu tvrdé práce Anunnaki přidělených do dolů, jejich následné vzpoury a následného stvoření prostřednictvím genetického inženýrství Enkim a jeho nevlastní sestrou Ninsirhag z rasy Adamu, „primitivní lidské dělníky“, tento epos popisuje, jak se lidstvo začalo postupně množit. .

Časem začalo lidstvo Enlila rozčilovat jeho přílišnými „konjugacemi“, zejména s Anunnaki (situace odrážející se právě v té známé biblické verzi příběhu o potopě); a Enlil přemohl Velké Anunnaki v jejich Radě, aby využili předvídané katastrofy přicházející záplavové vlny k vymazání celého Lidstva z povrchu Zemského.

Enki, i když se zapřísáhl, že svá rozhodnutí uchová před lidstvem navždy v tajnosti, tak ale přesto nebyl s rozhodnutím vůbec spokojen a stále hledal nějaké způsoby, jak by ho mohl zmařit.

Rozhodne se toho dosáhnout prostřednictvím prostředníka Atra-Hasis (ten, který je mimořádně moudrý“), syna Enkiho s lidskou matkou – což je také potvrzení, že Noe byl skutečným dítětem bohů.

Text, který občas přebírá biografický styl samotného Atra-Hasis, jej pak cituje:

„Jsem Atra-Hasis; Žil jsem v chrámu Enkiho, svého pána“ – prohlášení, které nám zcela jasně potvrzuje existenci chrámu v těchto vzdálených před deluviálních dobách a také jeho skutečný účel pro ubytovávání bohů a jejich hostů, nikoli jako místo jejich uctívání.

Popisuje také stále více se zhoršující klimatické podmínky na jedné straně a tvrdá Enlilova opatření proti lidstvu na straně druhé v období těsně před potopou, text cituje Enkiho radu lidem prostřednictvím Atra-Hasis, jak protestovat proti Enlilovým nařízením: uctívání bohů by mělo okamžitě přestat! (Opět se nabízí srovnání s dneškem, zhoršující se klimatické podmínky a tvrdá opatření současné vládnoucí elity proti lidstvu)

„Enki otevřel ústa a oslovil svého sluhu,“ a řekl mu toto:

Starší na znamení svolají do sněmovny radu. Nechť hlasatelé hlasitě hlásají po celé zemi příkaz : Neměj úctu ke svým bohům, nemodli se více ke svým bohyním. (nepřipomíná vám to opět něčím současnost?)

Jak se situace stále více zhoršuje a den katastrofy se blíží, tak Atra-Hasis setrvává ve své přímluvě u svého boha Enkiho.

„Do chrámu svého boha… vkročil… každý den plakal a ráno mu přinášel obětiny.“

Při hledání pomoci Enkiho k odvrácení zániku lidstva „volal jménem svého boha“ – slovy, která používají stejnou terminologii jako ve výše citovaném verši Bible.

Nakonec se Enki rozhodne rozvrátit rozhodnutí Rady Anunnaki tím, že povolá Atra-Hasis do chrámu a promluví s ním nejspíše zpoza nějaké obrazovky.

Tato událost je připomínána na sumerské válcové pečeti, která ukazuje, jak mu takto Enki dává pokyny pro stavbu ponorného člunu, který by odolal vodám tsunami.

Enki radí Atra-Hasisovi, aby neztrácel čas, protože mu již zbývá pouhých sedm dní, než se ona katastrofa stane.

Aby Atra-Hasis neztrácel čas tak Enki uvedl do pohybu zařízení podobné hodinám:

„Otevřel vodní hodiny
a naplnil je;
Příchod potopy sedmé noci
pro něj označil.“

Tato obecně málo povšimnutá informace nám odhaluje, že čas byl tehdy měřen a uchováván v chrámech a že sledování času tedy sahá až do těch nejstarších, dokonce až do před deluviálních časů.

Více než to, tento příběh také ukazuje, že Anunnaki byli schopni sledovat, a také ji skutečně sledovali, frekvenci Země – to znamená Schumannovu rezonanci, na základě které nyní různí lidé předpovídají návrat naší planety nazpět do 5. dimenze.

Ve stejném příběhu, jaký je vyprávěn v Eposu o Gilgamešovi , byl Babyloňan jménem Utnapištim osloven princem Ea, který se tehdy postavil proti rozhodnutí zničit jeho stvoření, tedy druh Homo Sapiens.

Ea řekl Utnapishtimovi, že ostatní bohové plánují způsobit potopu, která má vyhladit lidskou rasu. Ea, který je v jiných spisech popisován jako mistr stavitel lodí a námořník, tak dává Utnapishtimovi přesné instrukce, jak postavit takovou loď, která by přežila přicházející povodeň.

Utnapishtim podle pokynů Ea a s pomocí svých přátel dokončí toto plavidlo dříve, než skutečně začne zaplavování země.

Utnapishtim pak naloží do člunu veškeré své zlato, svou rodinu a dobytek, nějaké řemeslníky a divoká zvířata a zvedne ji na hladinu moře.

Schopnost postavit archu za sedm dní není nic ve srovnání s některými jinými úspěchy, kterých byly tehdy tyto bytosti schopny.

Vezměme si například Gilgamešův a Enkiduův přílet do Baalbeku v Libanonu, což je podle mnohých skutečný kosmodrom, na kterém Anunnakiho plavidlo tehdy také skutečně přistálo a odstartovalo.

Nejprve ho hlídalo něco, co bylo pravděpodobně nějakým elektrickým silovým polem: „…neviditelná síla (která) jím procházela zpět a dvanáct dní pak ležel paralyzován.“

Již samotná ta plošina vzbuzovala úctu, byla postavena z obrovských kamenů rozložených, o ploše asi pět milionů čtverečních stop, spočívajících na masivních kamenných blocích, které váží stovky tun.

Tři kamenné bloky, každý o hmotnosti více než tisíc tun a známé jako Trilithony, byly vytěženy v údolí na míle daleko, kde jeden z těchto kolosálních kamenů až dodnes trčí ze země.

Ani v současné moderní době ještě žádné neexistuje zařízení, které by takovou váhu dokázalo zvednout; přesto s nimi v minulosti prokazatelně Anunnaki pohybovali a umisťovali je navíc na nová místa s velkou přesností.

Baalbek se následně stal posvátným místem pro Římany, Řeky a Kananejce a na původní přistávací plošině byl postaven chrám za chrámem.

V Moskevském literárním věstníku z února 1960 i profesor Agrest, doktor fyziky a matematiky, vyjádřil svůj názor, že není vyloučeno, že se může jednat o pozůstatky přistávací plochy postavené nějakými astronauty přilétajícími z Kosmu.

Bible nám říká, že celková doba patriarchů od Adama do Noeho a po potopě byla 1656 let.

Sitchin však odhaduje, že Noe se narodil asi před 49 000 lety s použitím 3600 letých SAR, což by ale stvoření Adama a Evy výrazně předcházelo.

Což ale také není úplně správně.

Povodeň

Podle Atra-Hasis, mezopotámské verzi příběhu Noema, potopě předcházelo dlouhé období neustálého zhoršování klimatu (opět srovnej se současností…)

Zvyšující se zima, snižování množství srážek a následné selhávání úrody plodin. V Eposu o Gilgamešovi také dodává, že to nebyla živá zvířata, která byla vzata na palubu archy – byla to jejich semena, která bylo zachována:

„Na palubu lodi vezmi semeno všech živých věcí,“ z nichž většina už stejně pravděpodobně byla tehdy ve skladu pro použití Anunnaki při množení a při jejich genetických experimentech.

Katastrofa začala přívalem „větru z jihu“ následovaným „obrovskou vlnou z jihu“. Vědecký časopis z 15 ledna 1993 znovu odhaluje, jak to tehdy mohlo vypadat:

„…Byla to kataklyzmatická povodeň, jejíž vody se řítily rychlostí 650 milionů kubických stop za sekundu a dorazily k pobřeží ve vlně vysoké 1500 stop. Přišla z jihu… a skutečně mohla zaplavit všechny hory v oblasti.“

Jak Sitchin pravděpodobně správně tuší, toto je ta doba, bezprostředně po potopě, kdy se Antarktida poprvé po eonech zbavila svého ledového obalu, tedy doba, kdy byly vytvořeny mapy zobrazující detaily Antarktidy bez ledu, které se později staly dostupné během 14. a 15. století v Evropě, tedy přibližně v době okolo plavby Kolumba.

Soupeření ale tehdy pokračovalo mezi dvěma nevlastními bratry, Enkim a Enlilem. Enlil hlasoval, aby nechal lidi zničit, Enki se je snažil naopak zachránit – alespoň tedy některé z nich, a to tím, že právě informoval Noaha o nadcházející katastrofě.

Skutečnost, že byli ochotni nechat svá stvoření zemřít, pokud ne dokonce zabít, nám opět trochu připomíná touhu doktora Frankensteina zničit své vlastní stvoření.

Noe a jeho manželka, kvůli Noemovu původu od bohů, „budou pro nás jako bohové“ tak byli tehdy zachráněni spolu s jeho rodinou a spolu s dalšími, kteří mu pomohli postavit archu.

Příběh knihy Genesis nám vypráví o tom, že lidé byli náhle potrestáni při incidentu v Babylonské věži za velmi podivný přestupek, který údajně spočíval v tom, že všichni mluvili stejným jazykem, takže se jejich „bůh“ potom rozhodl zmást jejich jazyky.

Ovšem v tomto případě se „bůh“ rozhodne nechat člověka úplně vymazat z povrchu Země, protože Enkiho rozčiluje skutečnost, že se lidstvo nadměrně „stýká“ zvláště s Anunnaki – s jeho vlastními muži, kteří se páří s dcerami lidí, protože o to šlo i tehdy především.

Také si uvědomte, jak málo Anunnaki bylo v té době na planetě ve srovnání s tím, kolik dělníků-otroků se tu v té době již rodilo.

To je problém, kterému čelilo mnoho zemí v průběhu historie a kterému čelí až do dnes – přílivu příliš mnoha migrantů, kteří se pak rozmnožují rychleji než původní obyvatelstvo.

Spíše než aby ohrozili sami sebe, tak silnou přesilu a to, jak stále více se množící otroci způsobují potíže, podobné třeba jaké měl Řím se Spartakem, tak by Enlil raději otřel tvář země od tolika lidských bytostí.

V obou případech to však nebyla jen pouhá žárlivost, nebo co to vlastně bylo, co Enlil cítil vůči lidstvu a Anunnaki vůči svým mužům a dokonce i ženám, byla to také skutečnost, že věděl, co způsobuje rychlejší sestup planety zpět do 3. dimenze.

Viděl, že jeho lidé uvízli v „husté fyzičnosti“, která uvěznila všechny, kdo sem přijdou, jak o tom mluví The Nine.

Byly to ty stejné aberace probíhající v této době také v Atlantidě , které nejspíše mohli způsobit nakonec i její úpadek – nižší astrální nebo 4. dimenze, kterou svět procházel a která se ocitla znovu na cestě zpět po žebříku stvoření.

Vibrace a koloběh planety v různých dimenzích totiž není jen přirozeným cyklem času a pokroku, ale je také odrazem vědomí všech bytostí na ní žijících (důležité poznání pro dnešní dobu)

Jak se vibrace chování obyvatel planety postupně snižovaly, tak klesaly také vibrace celé planety, které nakonec vedly až k jakémusi poslednímu zařazení na 3. rychlostní stupeň – tedy nazpět do třetí dimenze, ve které jsme byli uvězněni posledních asi 11 000 let.

A tak opět přišel Pád člověka, symbolizující však také pád celé naší planety až do 3. dimenze:

„… Moje srdeční čakra nebyla od pádu Atlantidy plně posílena, stejně jako vaše. Když Atlantida padla, všechny bytosti, které zde žily, začaly prožívat planetu z omezeného, ​​trojrozměrného pohledu… bylo nutné, aby byly vaše čakry uzavřeny; jinak byste zůstali multidimenzionální a nikdy byste se zde plně nezhmotnili.“ (Clow)

Nebyl to proces přes noc, jak již bylo řečeno dříve, ale když přišel poslední čas, tak Potopa vymazala tvář Země dočista s výjimkou Noema a Archy a těch, kteří přežili na vrcholcích hor různých míst rozptýlených po celé planetě. .

Potopa však nebyla jen spousta vody. Stejně jako vědci studující pterodaktyly tvrdí, že by nemohli létat, pokud by atmosférický tlak nebyl dvojnásobný, než je dnes, tak se atmosférický tlak mění také s tím, jak jsou rozměry nižší.

Pro lidskou rasu na Zemi to byla téměř vyřazovací rána.

Anunnaki tehdy předvídali, že to přijde, protože měli své „pozorovatele“ rozmístěné na obloze nad hlavou, ale protože nibiruanská elitní hierarchie byla tehdy nespokojená s účinkem, který toto celé páření mělo na jejich vlastní lidi, tak byli tehdy „šťastní“, když viděli zničení lidské rasy.

„Enlil sledoval tento vývoj s rostoucími obavami. Původní účel příchodu na Zemi, smysl jejich poslání, oddanost úkolu – byly rozptýleny a pryč. Zdálo se, že pouze dobrý život je tím hlavním zájmem Anunnaki – a navíc s rasou jakýchsi hybridů!“

Kvůli své úloze ‚svádění‘ bohů k sexu s nimi, by pak ale ženy mohly být v lidském podvědomí obviňovány z této potopy, ze zničení velké části života na Zemi a dokonce ze ‚zastrašování‘ bohů.

Tato vina by byla také zapsána do Bible, když Eva byla pokoušena hadem a následně pak ona pokoušela Adama, aby se také podílel na ochutnání ovoce Stromu poznání dobra a zla, podobně jako při páření lidských žen s Anunnaki, což způsobilo následně Pád.

Zde byl sex s bohy skutečně poznáním dobra a zla. Pouze Pád byl pádem vědomí lidí a žádná žena s tím neměla vůbec nic společného, rozhodně ne víc než samotní bohové nebo podobně jako Adam.

Jak Sitchin překládá trochu jiný příběh o Potopě ze starých sumerských textů, tak Potopa prý byla tehdy vytvořena průletem planety Nibiru poblíž planety Země na její neobvyklé oběžné dráze kolem Slunce. To však zdá se, také není pravda.

Katastrofa byla čistě přírodní silou, i když události odehrávající se na Zemi sloužily pouze k urychlení procesu snižování planety do 3. dimenze.

Anunnaki pocítili účinky přicházející dlouho před potopou, a to zejména na svých vlastních tělech, jelikož to podstatně urychlilo proces stárnutí.

Ale po povodni měli co do činění se zcela novou dimenzí, a to doslova.

Po pádu

Po potopě nezůstalo na Zemi tolik lidí, ani tolik nepřežilo.

Vše se vrátilo do stavu takové primitivnosti, jaký již nebyl na planetě viděn po mnoho tisíců a tisíců let. Bylo to, jako „otřít břidlici dočista, abyste mohli začít znovu“, a takto to bylo symbolicky také přeloženo.

Vědomí velké části civilizace bylo zcela ztraceno, když se tehdy člověk snažil zůstat naživu v tak primitivních podmínkách, v jakých se náhle ocitl.

Jak naznačuje Churchward, civilizace vedla k divokosti, nikoli naopak.

Trvalo dlouho, než se věci daly do pohybu. Anunnaki a další hvězdné národy pomohly s reimprintingem lidské rasy, která přežila, jinak by trvalo mnoho stovek tisíc, možná miliony let, aby lidé na Zemi znovu vybudovali to, co měla jejich rasa před potopou.

Přesto mezi duchovní hierarchií tu nebyla touha znovu vybudovat lidstvo až na úroveň atlantského stupně, protože by opět vyrostlo až do místa, kde se již Atlantida tehdy chystala svými experimenty zničit planetu a možná i velkou část sluneční soustavy jadernou a krystalovou energií.

Anunnaki se spářili se zvířaty už před touto dobou a na planetě proto mohla existovat také různá smíšená plemena tvorů, ke kterým by se duše nepřilepila – a to byli nejspíš ti bezduší, o kterých se tak často psalo v různých channelovaných materiálech.

Epos o Gilgamešovi

Bylo nutné, aby byly zcela zničeny, aby celé stvoření nebylo znečištěno jejich přítomností na planetě.

Ne, před 6 000 lety nedošlo k další potopě, jak někteří badatelé naznačují – bylo to nejspíš mnohem dříve, někdy v době kolem 9 000 př. n. l., jak nám Edgar Cayce a někteří další správně potvrzují.

Všechny záznamy z té doby před potopou byly jakoby vymazány, i když mnohé se znovu objeví, protože Sfinga a pyramidy budou časem moci sdílet svá tajemství.

To, co zbylo z lidstva, se pomalu obnovovalo, a to je také důvod, proč se v Sumeru objevily „první“ civilizace již v 6. tisíciletí př. n. l., 3 000 let po zničení Potopy.

Paměť člověka byla vymazána mnoha způsoby, ale již od nejstarších dnů Člověk věděl, že jeho stvořitelé přišli z nebes – Anunnaki je nazýval, což znamená doslova „Ti, kteří přišli z nebe na Zemi“.

Jejich skutečný příbytek byl v nebesích, což člověk také vždy věděl:
„Otče náš, jenž jsi na nebesích“.

Ale ti z Anunnaki, kteří přišli a zůstali na Zemi, což člověk také věděl, tak mohli být uctíváni v chrámech.

Bylo to v této době, kolem vzestupu civilizace v Sumeru, kdy Sumerské královské seznamy popisují královskou vládu jako spuštěnou z nebe:

„…poté, co se Zemí přehnala potopa, tak královská moc byla svržena z nebe…“.

Vzhledem k tomu, že bohové nyní žijí na jiné dimenzionální úrovni, tak věci skutečně potřebovaly být tehdy spuštěny z nebe, ze 4. dimenze, kde sídlili bohové, do 3. dimenze, ve které žili lidé.

Jak Sitchin správně uvádí, zdá se, že některé velké úspěchy lidstva probíhají vždy po 3 600 letech, ačkoli přesné datování je obtížné.

Je to právě proto, že k vhodnému přiblížení, které Anunnakiům umožňuje cestovat na a z jejich skutečné domovské planety, tak zřejmě došlo každých 3 600 let.

Dokonce i po Pádu Anunnaki stále potřebovali použít červích děr k cestování na velké vzdálenosti napříč vesmírem ze souhvězdí Býka na planetu Zemi.

Ale jak se potopa stala vzdálenou vzpomínkou, tak i bohové se stali pouze mýty a legendami, protože už nebyli tak „fyzicky“ přítomni jako za starých časů.

Pokrok lidstva, který nazýváme pokrokem od paleolitu (starší doba kamenná) přes mezolit a neolit ​​(střední a nová doba kamenná)až k náhle se objevující sumerské civilizaci – tak každý z nich trvá pokaždé přibližně 3600 let:

• Nejstaršími identifikovatelnými kulturami jsou kultury ze starší doby kamenné neboli paleolitu (50 000 př. n. l. – 8 000 př. n. l.) – což byla doba před potopou. Tyto kultury zanechaly potomkům bohaté umělecké dědictví maleb na stěnách jeskyní; nejslavnější z těchto jeskynních maleb jsou v Lascaux v oblasti Dordogne v jihozápadní Francii, které zahrnují ty UFO.

• Střední doba kamenná nebo druhohorní (8000–4000 př. n. l.) byli lidé sběrači potravy jako jejich předkové, ale zanechali relativně málo pozůstatků. Bylo to bezprostředně po potopě, kdy byl člověk vržen zpět k jednoduchým způsobům obživy, jen aby vůbec dokázal přežít.

• Rolníci z doby nové kamenné (neolitu) (4 000 př. n. l. – 2 000 př. n. l.) ale již po sobě zanechali ve Francii několik tisíc pozoruhodných kamenných památek, včetně menhirů v Bretani, sochařských menhirů v jižní Francii a dolmenů , nebo třeba známé komorní hrobky, z údolí Loiry, Pařížské pánve a Champagne.

• Sofistikovanější kultury se objevily v době bronzové (2000–800 př. n. l.) a v době železné (8.–2. století př. n. l.), ale do té doby převzal vládu nový bůh – nový bůh pro nový věk.

Po povodni, když byly chrámy opět přestavěny, tak se „bohové stáhli do posvátných okrsků a do stupňovitých pyramid (zigguratů), v jejichž středu bylo ‚E‘ (doslova: Dům, příbytek) boha“.

Kromě kosmodromu a naváděcích zařízení bylo po potopě také potřeba zřídit nové řídící středisko mise, které by nahradilo to, které dříve existovalo v Nippuru.

Nippur

Město Nippur

Sitchin ve své knize Stairway to Heaven (Schodiště do nebe ) ukazuje potřebu ekvidistance tohoto centra od ostatních zařízení souvisejících s vesmírem, která tehdy určila jeho umístění na hoře Moria („Hoře řízení“), budoucím místě města Jeruzaléma, budoucí místo Šalamounova chrámu a také budoucí místo mešity El Aksá posvátné islámu.

V této době se také změnilo zaměření chrámů, protože tam již bohové „osobně“ nemohli chodit a mluvit s nimi. Bohové byli stále 4-dimenzionální, zatímco pozemská rovina byla nyní jen 3-dimenzionální.

Stejně jako ani nyní nemůžeme vidět bytosti ze 4. dimenze známé jako duchové nebo astrální entity, pokud nejsme psychicky vyjímečně nadaní, tak ani obyčejný člověk dnes by nyní nemohl vidět bohy, které kdysi mohli vidět jejich předkové. Místo toho by bylo nutné najít nějaké jiné formy komunikace.

Člověk a jeho bohové se opět setkali v chrámech, ale zcela jiným způsobem, a všechny ty znalosti, rituály a přesvědčení, které z toho časem vyplynuly, se dnes nazývají slovem náboženství.

Bohové odešli a kněžky pak pálily věčné ohně na jejich oltářích a čekaly na jejich příští návrat (symbolické archetypy jako jsou „zapálené svíce v okně“ a „žena čekající na návrat svého muže“).

Místo existence v přítomné blaženosti tak čekal Člověk na jejich návrat a možnost tohoto návratu se pro každou následující generaci stávala stále méně reálnou. Vytvořilo to jakýsi archetyp čekání na návrat bohů nebo Boha, který si ale všichni s sebou neseme podvědomě až dodnes.

Enoch, narozený z kněžky, která přijala boha, pak pokračoval v rodokmenu vyvolených, nebo jakýchsi polobohů, modré krve Země – napůl Nibiruanů, napůl pozemšťanů. Říká se, že Enoch žil až tisíc let, což byl velmi drakonický věk.

Chrámy se ovšem nyní již nestavěly jako v doslovném významu „domy Boží“ (tedy příbytek Bohů), ale právě již jen jako domy jejich uctívání.

Na jejich stavbu již také nedohlíželi osobně sami bohové, ale plány a modely se projevily jakoby ze vzduchu.

V roce 2100 př. n. l. ve městě Lagash dostal Gudea příkaz postavit chrám. Nejprve jej viděl ve snu, protože právě sny a vize jsou jedním ze způsobů, jak 4. dimenze stále interaguje s 3. dimenzí.

Později mu jeho model doslova „spadl do klína“, jak praví legendy o věcech padajících ze vzduchu. Objevil se také anděl, který držel tabulku z lapis lazuli a nakreslil mu na ni plán chrámu.

Dokonce i druhy cihel, které se měly na stavbu použít, byly nařízeny:

„Položil přede mě svatý košík; Na ni umístil čistou formu na výrobu cihel; ta určená cihla byla uvnitř.“

Jak bychom nyní měli být schopni vidět, tak technologie výstavby chrámů je velmi přesná umělecká forma, stejně jako při Stvoření samotného vesmíru – tak každý kus zde hraje svoji zcela určitou roli v celku, stejně jako každá jednotlivá duše hraje svoji specifickou roli ve větším plánu našeho OTCE.

Touha bohů po sexu s lidskými ženami se však nezmenšila. Nejvyšší úrovně chrámů se proto nyní staly „zónami soumraku“, oblastí, kde se 3. a 4. dimenze setkávaly a mísily, aby bohové mohli znovu přijít a mít sex s ženami ze 3. dimenze.

Bohem určené ženy, chrámové panny nebo panny vestálky, byly proto nyní drženy ve zvláštních domech sousedících s chrámovou oblastí.

Panny byly vybírány jako mladé a od začátku se sledovala jejich strava, byly zcela izolovány od ostatních znečišťujících vlivů, byly střeženy eunuchy, aby nedošlo k pokušení, a jejich stupeň duchovnosti byl pečlivě sledován, aby jejich vibrace byly stále vysoké. pro jejich průchod do tohoto smíšeného dimenzionálního světa.

Tyto tradice byly zachovány i poté, co bohové odešli, a na místech, jako je Jižní Amerika, byly tyto panny pokaždé brutálně zavražděny poté, co byly nuceny mít sex s kněžími , což v tomto hrozném případě zastupovalo bohy.

Chrámové panny byly oblíbené i v Ježíšově době a jeho matka Marie byla vychována jako chrámová panna židovskou sektou esénů, k níž patřila ona i Josef.

Kumarské národy v Nepálu stále ještě až do dnes drží mladé dívky od čtyř let až do puberty v chrámech, kde jsou uctívány a zacházeno je s nimi jako s bohyněmi.

Když byl královský majestát převeden z Kiše do Uruku na začátku třetího tisíciletí před naším letopočtem, tak sestával celý Uruk pouze z jednoho posvátného okrsku, z Kullabu.

Mormonská církev učí, že bůh sídlí na planetě zvané Kolob, planetě jménem Kochab (Beta Ursa Minor) v souhvězdí Malé medvědice.

Tento posvátný okrsek má totiž velmi pravděpodobně svůj název odvozen přesně podle této planety, která bude hrát v našem příběhu ke konci ještě mnohem větší roli.

Tam v posvátném okrsku měl bůh spát v „harému“ – „Gipar“ a měla jim být dána „Entu“ – „vyvolená panna“, která se později stala dcerou krále „posvátné panny. “

S Inannou, ženskou bohyní, převzala ‚Komnatu nočních rozkoší‘ a rozhodla se postavit město kolem svého chrámu.

K tomu potřebovala ME, ty přenosné malé předměty, které obsahovaly všechny znalosti a další aspekty vysoké civilizace, možná podobné dnešním kapesním počítačům nebo paměťovým čipům.

Aby je získala, tak svedla Enkiho.

Jako příklad toho, co se dělo mezi mimozemšťany 4. dimenze a lidmi 3. dimenze, máme příběh o Inanně milující se se dvěma králi, kde se uvádí:

Bude žít s Inannou
oddělený zdí; (který se později stal závojem při chrámových obřadech)
Budu bydlet s Inannou
V domě lapis lazuli v Arattě.
(lapis lazuli byl krystal používaný k udržení stavu 4. dimenze)
Na Inannu se bude dívat pouze ve snu;
(jak by byly vidět 4D bytosti ve 3. dimenzi)
Budu s ní ležet sladce ve zdobené posteli.
(zařízení je stále k dispozici v horních místnostech mnoha chrámů)
Inanna přiměje Dumuziho, jednoho z králů, aby ji „oral“.

Je to pastýř/král – jeho „smetana je dobrá, jeho mléko je světlé“.

Chce za manžela boha farmáře, který se bouří proti starým způsobům a vytváří archetyp „bílé“ ženy, která chce černého milence nebo milence tmavé pleti jako vzpouru proti svým vrstevníkům:

„Já, panna, farmář se ožením, farmář pěstuje mnoho rostlin, farmář pěstuje mnoho obilí.“

Dumuzi je zabit Mardukem a Inanna truchlí. Promění Gipar a jeho Gigunu v místo pro sexuální obřad známý jako obřad posvátného manželství (hierogamní), který se na starověkém Blízkém východě slavil téměř 2000 let a dodnes je pozůstatkem některých svatebních obřadů. .

Enoch říká, že ti z vyššího čísla (sedm archandělů) Strážců byli naštvaní, že náčelníci desítek začali učit své potomky příliš brzy a příliš brzy tím, že jim v dřívějších dobách sdělovali některá tajemství znamení.

Bylo hlášeno, že učili o kovech země a jak je používat, učili o kořenech země a jejich lécích; učili o slunci, měsíci a souhvězdí, o mracích a vzorcích počasí.

Archandělé prý napomínali náčelníky Strážců za to, že ‚odhalili věčná tajemství‘ a za to, že uvrhli lidstvo do bratrovražedného zmatku, takže přední synové Strážců byli v rozporu s evolučními syny lidí. Vytvořeno prostřednictvím tohoto ‚hierogamního‘. (1 Enoch 8; 1-3, 8; 6).

Mimozemské znalosti byly v rozporu s pozemskou genetikou od matek dětí vytvořených prostřednictvím tohoto „náboženského obřadu“.

Tento rozdíl mezi dimenzionálními úrovněmi v chrámech je také řešen v práci Barbary Clow, nejprve očima jednoho z Anunnaki, kteří sem přišli na Zemi před potopou na to krátké 200leté období, během kterého jsou portály otevřené, pak jako chrámová panna, která po Pádu vstupuje do jiné dimenze:

1. „…Viděl jsi všechny ty nádherné chrámy, které jsme na vaší planetě postavili? Musíme mít váš genetický materiál, abychom mohli pokračovat v našem druhu, když jsme ve vesmíru, takže stavíme prvotřídní hotely pro naše návštěvy… Jsme bohové, kteří sestupují na Zemi, vámi nazývaní Nephilim z hebrejské Bible. Postavili jsme vaše chrámy jako místa pro impregnaci pozemských druhů naším semenem.“

„Když skutečně navštívíme vaši planetu, obýváme naše chrámy více než 200 let… Během této doby vybíráme vaše bohyně podle jejich genetické linie a ony nám rodí děti.

„Některé z dětí se rozhodnou opustit Zemi a cestovat s námi, a některé zůstávají a rozsévají nové královské genetické kmeny. Jde o férovou výměnu genů. Tyto zkušenosti jsou však také zdrojem vašich nejhlubších zranění. To je důvod, proč se nenávidíte oddělit jeden od druhého, abyste se vydali na dlouhé cesty.“

2. „Jako zombie vejdu do jiné místnosti v chrámu, do jiné dimenze… v jejím samém středu je symbol Atlantidy jako domova na Zemi: vzor tří soustředných prstenců… čáry v jejím těle představují síť život, síť stvoření… dává mi to stejný pocit jako cestování časovým tunelem, který používáme k přístupu na Zemi. Vidím, jak se hmota zhmotňuje v čase.“

Astrální oči nebo-li oči 4. dimenze jsou schopny vidět lépe a na větší vzdálenosti než fyzické oči.

Astrální oči mohou vidět přes kamenné zdi a umožňují tělu vidět na vzdálenosti, které ohromují fyzickou mysl. Astrální těla mohou také bez problémů procházet stěnami 3. dimenze.

To je to, co se stalo, když bohové zůstali ve 4. dimenzi a lidé se „stali“ 3. dimenzí. Na chvíli vypadali trochu jako duchové, než byla hustota už příliš velká.

Přesné načasování, kdy bohové opouštějí planetu, přesně navrhl shodou okolností Jon Landseer v sérii přednášek přednesených na Královském institutu Velké Británie společnosti Antikvariátů v roce 1822.

Dlouho před ostatními tvrdil, že „Chaldejci“ (starověký Ur) znali fenomén precese, a to již tisíciletí před Řeky.

Nazval tyto rané časy érou, „kdy byla astronomie náboženstvím“ a naopak, tvrdil, že kalendář souvisí se zodiakálním „sídlem“ Býka (domov vlastní planety Anunnaki) a že přechod do Berana byl spojen s „mystifikujícím spojením Slunce a Jupitera ve znamení Berana, na začátku velkého cyklu spletitých [nebeských] revolucí.“

Věřil, že řecké mýty a legendy spojující Dia/Jupitera s Beranem a jeho zlatým rounem odrážejí tento přechod v Berana.

A spočítal, že k takové určující konjunkci Jupitera a Slunce na hranici mezi Býkem a Beranem došlo v roce 2142 před naším letopočtem.

Toto je skutečně doba planety, kdy se věci začaly měnit. Neboť přesně v tuto dobu Anunnaki naposledy odjeli, aby chytili další červí díru domů.

Důvod, proč odešli, však není tak jednoduchý, jako když „byl čas jít domů“. Ani to není tak jednoduché, jak se spálili na interdimenzionálním sexu, i když to přináší skutečný problém.

Již jsme mluvili o tom, jak hustota této planety zde uvězňuje Duši s její sítí touhy, a nekonečná honba pouze za sexuálním uspokojením degradovala vibrace planety, až nyní skutečně nemůže jít už níž. To bylo ono, to úplné dno.

Ale pokud jste bytostí 4. dimenze, která neustále snižuje a vyčerpává své vlastní energie, abyste mohli mít sex s partnerem ve 3. dimenzi, pak se dostáváte do vážných problémů. Pokud dva partneři nejsou ve stejném frekvenčním pásmu nebo energetickém pásmu, pak to vždy sníží tu vyšší energii.

Anunnaki se navždy pokoušeli udržet si svůj status ‚věčného života‘, nebo toho, co se tak zdá jako ve stavu 4. dimenze, ve kterém žili.

Nechtěli dovolit Člověku mít věčný život, a tak ho zbavili té části DNA, která by mu teprve dala jeho právoplatnou multidimenzionalitu.

Bylo to právě jakési interdimenzionální pohlaví, které stahovalo bytosti vyšších dimenzí – čtyřdimenzionální Anunnaki – nazpět dolů do třetí dimenze.

Anunnaki to velice dobře věděli, a proto byla celá hierarchie Anunnaků tak naštvaná na jejich muže, že se páří s dcerami lidí – a ještě více za to, že i se zvířaty.

Byl to případ starého výrazu:
„Nedovol, aby tě stáhli na jejich úroveň.“

Takže jejich volba byla buď klesnout s planetou do 3. dimenze a zůstat na Zemi, nebo nechat lidstvo zničit v nadcházející potopě, protože by je to tak zachránilo před dalším pokušením – „neuveď nás do pokušení“.

Místo toho, aby se sami trochu ovládli, byli ochotni nechat vyhladit obyvatelstvo planety za to, co bylo ale realisticky vzato vlastně „jejich hříchy“. Je to další archetyp, který stále existuje od našich stvořitelských rodičů – bohů.

The Nine říká, že jediná věc, kterou lidstvo právě teď musí udělat, je ukázat trochu sebekontroly a začít přebírat zodpovědnost samo za sebe a za celou svou planetu.

A Anunnaki uvízli v jejich rozhodnutí. Pomohli zachránit část lidstva a zůstali tu další cyklus, možná aby pomohli těm, kteří zůstali, ale jak se věci na planetě stávaly více houstnoucí a husté, tak věděli, že musí odejít.

Anu postavil plnohodnotný chrámový/městský komplex Anunnaki na řekách Tigris a Eufrat jako krásný dárek pro lidi. Udělal to však ze soutěže a ze žárlivosti, místo aby to byl opravdový dar, protože to byla právě doba vzestupu Egypta, kterému vládli sirianští bohové, a Anunnaki žárlili na sirianské bohy – že byli ti „lepší“.

Než však odešli, zařídili, aby za nimi na jejich místě zůstaly tři velké „dary“, jeden byl královský úřad, druhý byl kněžství a ten třetí zatím zůstane tajemstvím.

Nephilim a synové boží tradičně nejsou jedna a ta samá věc. Slova „Synové Boží“ a andělé se v celém textu používají nezávisle, zatímco kniha Job (1:6, 2:1) jasně poukazuje na to, že když se synové Boží představili před Hospodinem, tak Satan byl mezi nimi (těmi dvěma?) a přeložil to jako synové bohů.

Jozue 24:2 Jehova uznal, že Abrahamův otec ‚sloužil i jiným bohům‘.

Jeruzalémská Bible Jehova na Božím shromáždění. Žalm 82:
Jehova zaujímá své stanovisko na koncilu El, aby vynesl soud mezi bohy.
(Z verše 6)
I naši jsou bohové,
synové El Elyonu, vy všichni.

Kniha Enochova , synové bohů jsou ti stejní, kteří se pářili s pozemskými ženami. Daniel hlídač podobný Nephilim. NFL – „svrženi“ – luciferští rebelové. — „padlí andělé“! rozdíl a spojení obou.

Genesis 6:1-4 se zdá být nefilim oddělený od synů bohů, kteří měli pozemské ženy.

Království bylo ponecháno bohy, říkají sumerské tabulky (i když zjevně ne panství). Z modré krve Anunnakiů a kvůli potomkům, které zde zplodili, jsme dostali současný koncept šlechtické ‚modré krve‘, což je výraz, který se dodnes používá pro všechny ty, kdo mají prokazatelně šlechtický původ.

Zajímavým aspektem slova ‚království‘ je, že bylo totožné se slovem příbuzenství – a kin totiž znamená ‚pokrevně příbuzný‘.

„Po potopě… Království bylo ustanoveno, aby vytvořilo jak bariéru, tak spojení mezi Anunnaki a masou lidí,“ říká Sitchin, aniž by si uvědomoval, jak moc ve spojení možná tehdy byli.

Při výběru svých královských nástupců byli pro Anunnaki první volbou ti lidé, kteří byli původem Anunnaki, zvláště ti z linie Abel, tedy z „pastýřů“, jejichž otcem byl možná ještě sám Enki.

A myšlenka ‚pastýřů‘, pokrevní linie Ábela a bohů, pokračovala v královské moci v Sumeru a Akkadu, dokonce až k vytvoření judaismu, Nového zákona a ještě dále. Sám Ježíš byl ještě nazýván ‚Dobrým pastýřem‘.

„Sedm bohů položilo její základy.
Město Kiš vytýčili
a sedm bohů tam položilo jeho základ.
Město, které založili, příbytek;
Ale pastýře zadrželi.“

Dvanáct vládců v Kiši, kteří předcházeli Etanu, ještě nedostali sumerský královský kněžský titul EN.SI – „Pánský pastýř“ nebo jak někteří preferují „Spravedlivý pastýř“.

Zdá se, že město mohlo dosáhnout tohoto stavu pouze tehdy, když bohové našli toho správného muže, který by tam postavil zikkurat neboli jevištní chrám. Pak by se díky této dovednosti stal ‚králem-knězem‘, který by dostal titul EN.SI.

Byl by „jejich stavitelem“, tím, kdo postavil E.HURSAG.KALAMMA.
„…prosili bohové – postavte „Dům“ (ziggurat), který bude „Hlavní hlavou pro všechny země?“

Šalomounovo právo postavit chrám v Jeruzalémě, celá stavba zednářů a jejich symbolika při stavbě chrámů, to vše pramenilo z této schopnosti spojit se s bohy na jakékoli úrovni, na které sídlili, a to nejen s Anunnaki , jak ještě uvidíme.

Ti, kteří jsou i v současné moderní době stále ještě vybíráni pro vedení lidstva po celém světě, jsou nejčastěji vybíráni právě z řad svobodných zednářů anebo z dalších tajných společností souvisejících vždy se spiknutím okolo Nového světového řádu .

V tomto případě je „Dům“ nebo „Horská hlava“, na které odkazují, strukturou kontroly, hierarchií nebo mocenskou „pyramidou“, kterou by pak mohli použít k udržení své rasy otroků právě v těch formách, které chtěli.

Vybraná osoba byla tedy také „král-kněz“ – jeden a ten samý pro finální a definitivní kontrolu nad každým aspektem života lidí. Tak dlouho byl Vládce země také hlavou církve.

Anglická královna je do dnes stále považována za hlavu církve známé jako anglikánská církev.

To ovšem platilo pouze do doby, kdy se objevil samostatný vůdce pro církev i pro stát.

Dokonce i tehdy by se na ně mělo pohlížet jako na pouhé dvě větve stejného Stromu, dva pilíře podporující Nový světový řád kontroly podobně asi jako rozdělení společnosti na vědce a umělce v dávných dobách Atlantidy.

Jejich vůdci by také měli být považováni za stejné, když pomáhají naplňovat tento plán pro pokračující nadvládu nad lidmi.

Potíže způsobené anglickým králem Jindřichem VIII. při oddělování se od papežské kontroly a Svaté římské (katolické) církve jsou vlastně jen dalším příkladem dvou větví Stromu bojujících o konečnou kontrolu.

Několikrát během období středověku se angličtí králové snažili omezit moc církve a nároky jejího nezávislého kanonického práva, ale bez úspěchu až do počátku vlády Jindřicha VIII.

Série zákonů přijatých parlamentem v letech 1529 až 1536 upírala papeži jakoukoli moc nebo jurisdikci nad anglikánskou církví.

Jindřich tak znovu potvrdil starodávné právo křesťanského prince nebo monarchy vykonávat nadvládu nad záležitostmi církve v rámci své domény.

Citoval precedenty ve vztazích církve a státu ve Východořímské říši a až do 9. století za Karla Velikého.

Přestože byl jeho čin velmi revoluční, Jindřich VIII. získal podporu drtivé většiny Angličanů, klerikálních i laických. Podpora byla poskytnuta především proto, že nedošlo k žádným drastickým změnám v katolické víře a zvyklostech, na které byla Anglie zvyklá.

Po Jindřichově smrti byly v Anglii stále silněji pociťovány vlivy náboženské reformy a v roce 1549 byla vydána první anglikánská kniha společné modlitby a její používání vyžadovalo od anglického duchovenstva zákon o jednotnosti.

Druhá modlitební kniha, odrážející silněji vliv kontinentálního protestantismu, byla vydána v roce 1552 a krátce po ní následovalo Čtyřicet dva článků, doktrinální prohlášení podobného tónu.

Oba byli ovšem smeteni při nástupu (1553) Marie I., která vrátila Anglii k formální poslušnosti papežství, která trvala až do její smrti v roce 1558.

Schopnost být v kontaktu s bohy měli jen zvláštní členové Abelovy pokrevní linie (ti ze smíšených mimozemských a lidských genů pocházejících od Enkim a/nebo Enlilem), kde mohli získat posvátné znalosti o tom, jak stavět své chrámy správně.

To byl úplný doplněk DNA, který nyní považujeme za 12vláknovou DNA.

Jak vypráví Barbara Marciniak ve své knize Bringers of the Dawn :

„Původní člověk byl velkolepou bytostí, jejíž 12 řetězců DNA přispělo množstvím vědomých civilizací.

„Když přišli noví majitelé planety, tedy reptiliáni, tak pracovali ve svých laboratořích aby vytvořili verze lidí s odlišnou DNA – dvouvláknovou, dvoušroubovicovou DNA.

„Vzali původní DNA lidského druhu a rozebrali ji. Původní vzor DNA byl ponechán v lidských buňkách, přesto již nebyl funkční; bylo to rozdělené, odpojené.“

Tato myšlenka se opakuje při výběru jednoho konkrétního kmene Izraele, kmene Árona, který bude knězem a bude hovořit s bohem prostřednictvím Archy úmluvy. Až když byl nalezen tento „Pastýř“, bylo možné těmto posvátným věcem vůbec porozumět.

Etana byla prvním vybraným „králem-knězem“.

‚Beru‘ byla jednotka pro měření délky v Sumeru („liga“) a času (jedna „dvojhodina“, dvanáctá část denního a nočního období, které nyní rozdělujeme na dvacet čtyři hodin). Zůstala také měrnou jednotkou v astronomii, když označovala dvanáctou část nebeského kruhu nebo oblouku.

Text příběhu o Etaně používá tuto měrnou jednotku pro vzdálenost, čas nebo oblouk, ačkoli jiní autoři nedefinují, která z nich je tím vlastně míněna – nechápou, že všechny tři přitom spolu úzce souvisí.

Z textu jasně vyplývá, že v oné vzdálené době, „když v prvním městě lidí na trůnu trůnil první pravý král pastýřů, mohla být změřena i vzdálenost, čas a nebesa“, všechny tři měly stejný význam, pokud byly tedy správně vypočteny. jak mohli být právě v těch dnech, a jak to trénovaní zasvěcenci ze školy záhad stále ještě dokáží i dnes.

Věci se nezměnily ani s novým bohem, Jahvem, na místě. Stále bylo zapotřebí zvláštního člověka, aby byl veden bohem, aby postavil své chrámy a vykonal svou práci.

V Judeji, kolem roku 1000 př. n. l., okolnosti kolem výběru pastýře, který má být stavitelem nového chrámu v novém královském hlavním městě, napodobovaly některé události a okolnosti zaznamenané dříve v Pohádce o Etaně; a svoji podstatnou roli sehrálo i stejné číslo sedm s kalendářním významem.

Judským městem, ve kterém se okolnosti opakovaly, byl Jeruzalém. David, který pásl stáda svého otce Jišaje Betlémského, byl Hospodinem vybrán na královské místo.

Po smrti krále Saula, když David kraloval v Hebronu pouze nad kmenem Juda, zástupci ostatních jedenácti kmenů „přišli k Davidovi do Hebronu“ a požádali ho, aby se stal králem nad všemi, a připomněli mu, že takto to řekl Hospodin jemu:

„Budeš pást můj lid Izrael a budeš Nagidem nad Izraelem“ (II. Samuelova 5:2).

Termín Nagid se obvykle překládá jako „kapitán (verze Bible Krále Jakuba), „velitel“ (The New American Bible) nebo dokonce jako „princ“ (The New English Bible).

Zdá se, že si nikdo neuvědomil, že Nagid je sumerské vypůjčené slovo, termín převzatý neporušený ze sumerského jazyka podle Sitchina, ve kterém toto slovo ale ve skutečnosti znamenalo „pasáček! “

A „pasení“ je přesně ta správná popisná metafora pro to, co králové-kněží, králové a kněží, ti všichni dělali pro své Pány již od dob bohů a ještě dlouho poté.

V těch dnech, kdy Anunnaki zbavili člověka jeho plné DNA , neudělali z něj ve své mysli o nic lepšího než byla zvířata. Pak také neviděli žádný velký rozdíl mezi sexem s chrámovými pannami a se zvířaty na poli.

I dnes stále používáme metaforu „ovce“ pro ty lidi, kteří se snadno vedou, a naši kněží a pastoři používají dodnes pro své sbory slovo „stádo“.

Volba slova „pastýř“ jako synonyma pro slovo „král“ byla správná a vhodná – byli to ti lidé, kteří plnili příkaz bohů a sháněli své ovce a udržovali je poslušné na polích, zejména proto, že byla pravda, že tito vznešení plazi byli také známí tím, že občas pojedli některé ze svých „ovcí“.

Zde je varování, abyste si dávali pozor na každého, kdo používá konkrétní odkaz, který vás jakýmkoli způsobem přirovnává k „ovci“.

Jak The Nine naznačuje, „někteří přicházejí jako vlci v rouše beránčím“.
„Etana: Ó Šamaši, užil jsi si ty nejlepší kusy mých ovcí,“ řekl. „Půda absorbovala krev mých jehňat.“ Ctil jsem bohy!“

Lidské oběti a zvířecí oběti bohům se během posledních tisíciletí staly jednou a toutéž věcí, jedna nebyla o nic moc lepší než ta druhá v jejich plazích očích.

Nyní tu máme opět genocidu, či lidské oběti, pouze ve větším měřítku.

Etana, „silák“, byl vybrán na svoji pozici poté, co „Ištar hledala pastýře a hledala vysoko a nízko krále“ v procesu obnovy země po potopě.

Ten, kdo byl zvolen králem „Pastýřem“, získal nástroje, které mu umožnily udržovat kontakt se svými pány, s bohy ve 4. dimenzi – koule, žezlo, koruna, dokonce i samotný trůn – všechny tyto ozdoby královské rodiny. , vše vyrobené ze zlata (jeden z nejlepších vodičů elektřiny) a vše vykládané drahokamy a polodrahokamy, jako jsou diamanty a smaragdy (jako bohové promluvili v dřívější kapitole, aby vedli svůj lid), a lapis lazuli (kamen 4. dimenze) – to vše fungovalo jako krystalové přijímače pro příkazy boha z vyšší dimenze a také na oplátku jako přenašeče myšlenek krále a myšlenek jeho poddaných v okolí .

Podobné drahé kameny používali také ti, kteří překládali slovo boží pro Hebrejce.

Tito byli známí jako Urim a Thummim, které se vkládaly do náprsníku, aby bylo možné ‚slyšet‘ slova boha. Jsou zmíněny několikrát v celé Bibli .

Joseph Smith řekl, že je použil k překladu desek, k jejichž objevení byl veden andělem Moronim a které se pak staly Knihou Mormonovou .

A skutečně Abelova nabídka byla nejlepší – maso pro plazy, a stejně jako naši tvůrci si užíváme geny pro požírání masa, i když naše těla nejsou vždy dobře vybavena k tomu, aby se s tím nějak vypořádala.

Starověké hebrejské kmeny pak pokračovaly v obětování svých jehňat, přičemž ovšem slova brala většinou doslovně.

Poté Marduk, polobůh z mixu nibiruánských a pozemšťanských genů, převzal nadvládu na Zemi, přibližně v roce 2000 př.nl.

To je doba, o které Clow říká, že se Nibiruané začali „inkarnovat jako lidé (kolem roku 1600 př. n. l.), ale je to spíše jako éra 2142 př. n. l., kdy se museli buď vrátit domů nebo tu navždy zůstat.

„Abraham (byl) poslán ze svého rodiště v Ur s malou krabičkou se zářícím prvkem uvnitř… Tento prvek vyšel ze země z hlubin, hluboko pod Ur, kde byl uložen Nibiruany. Odtud pochází naše slovo „ur-anium“.

Je na čase, abyste si všimli, jak hluboce jsou tato slova zakódována – místo, kde ve vaší „lebce“ sídlí centrální řídicí centrum vaší kreativity.

Všechna omezení a potenciální kreativita ve vašem světě existují přímo ve vašich jazycích… Ur byl nibiruanským hlavním městem vybraným Anu pro uložení radiace… jen následujte cestu Archy úmluvy, která byla v těch dnech postavena právě tak, aby zadržovala radiaci“ (Clow ).

Kniha válek Jahvech zaznamenává „božské války“, které následovaly. Marduk očekával, že jakmile budou znamení jasná, bohové i lidé vyslyší jeho výzvu k přijetí jeho nadřazenosti bez dalšího většího odporu.

„Vyzval jsem bohy, všechny, aby mě poslouchali,“ napsal Marduk ve svých pamětech. „Vyzval jsem lidi na svém pochodu, aby vzdali svůj hold Babylonu.“

Místo toho se setkal s politikou spálené země: bohové, kteří měli na starosti dobytek a obilí, odešli , „vznesli se do nebe“ a bůh, který měl na starosti pivo, „onemocněl srdce země“.

Jeho postup se stal násilným a krvavým.

„Bratr zabil bratra, přátelé se navzájem zabili mečem, mrtvoly lidí blokovaly brány.“

Země byla zpustošena, divoká zvířata požírala lidi, smečky psů tu ukousaly lidi k smrti.

Jak Mardukovi následovníci pokračovali v postupu, tak chrámy a svatyně jiných bohů začaly být znesvěcovány.

Největší svatokrádež bylo znesvěcení Enkiho chrámu v Nippuru, do té doby uctívaném náboženském centru všech zemí a všech národů.

Když Enlil slyšel, že ani svatyně všech svatých nebyla ušetřena, že „ve svatyni svatých byla stržena opona“ (dimenzionální spojení), spěchal zpět do Mezopotámie.

Když sestoupil z nebe, tak „vypustil lesk jako blesk“; „Před ním jeli bohové oděni v září.“

Když jsem viděl, co se stalo, „zapříčinilo to, že bylo naplánováno zlo proti Babylonu“. Nařídil, aby byl Nabu chycen a předveden před Radu bohů a Ninurta a Nergal dostali úkol.

Zjistili však, že Nabu utekl ze svého chrámu v Borsippe na hranici Eufratu, aby se ukryl mezi svými stoupenci v Kanaánu a na středomořských ostrovech.

Když se vzduch konečně vyčistil, tak celá jižní Mezopotámie ležela na zemi.

„Bouře rozdrtila vše na zemi, zničila všechno… Nikdo nešlape po dálnicích, nikdo nevyhledává nové cesty… Na březích Tigridu a Eufratu rostou jen nemocné rostliny…

„V sadech a zahradách není žádný nový růst, rychle chřadnou… Na stepích ubývá velkého i malého dobytka… Ovčíny byly přenechány větru.“

Abrahamova mise doručit ‚Ur-anium‘ byla úspěšná a Sodoma a Gomora už nebyly místem učení, jakými byly kdysi, a Mrtvé moře se stalo skutečně mrtvým – leželo na dně velké díry v Zemi.

A ještě jednou jaderná destrukce – rozdělení Adam/Atum/Atom způsobilo zkázu zde na Zemi.

Cílem tohoto jaderného výbuchu byl chrám Sina (otce Šamaše) nacházející se v Sodomě a Gomoře. Sin jednoduše znamená „bez“, jak se odkazuje na divočinu hříchu (Sinai), místo „bez“ většiny čehokoli.

Tak se hřích ztotožnil s tím, co se dělo v Sodomě a Gomoře. Sodoma a Gomora byli v textech z Nag Hammadi vykresleny ne jako nějaká doupata neřesti a zla, ale naopak jako centra velké moudrosti a učenosti.

Život se začal znovu míchat až o sedm let později. Těchto „sedm let štíhlosti“ však stačilo k tomu, aby to Izraelity přinutilo posunout se dále od zkázy a do Egypta.

S podporou elamských a gutianských jednotek věrných Ninurtovi se do Sumeru vrátilo zdání organizované společnosti pod vládci sídlícími v bývalých provinčních centrech jako byla Isin a Larsa.

Chrám v Nippuru byl obnoven až po uplynutí sedmdesáti let – tedy ve stejném intervalu, který později platil pro obnovu chrámu v Jeruzalémě. Ale „bohové, kteří určují osudy“, Anu a Enlil, neviděli tehdy žádný velký smysl ve vzkříšení minulosti.

Jak Enlil řekl Nannarovi/Sinovi, který se odvolal jménem Ur –
„Uru byl pouze udělen královský úřad – nebylo mu uděleno žádné věčné panování.“

Marduk vyhrál. Během několika desetiletí se jeho vize o králi v Babylóně, který ho chytne za ruku, přestaví město, vyzdvihne jeho zikkurat Esagil, naplnila.

Po zastavení první dynastie Babylonu dosáhla zamýšlené moci a jistoty, které vyjádřil Hammurabi:

Vznešený Anu, pán bohů
, který přišel z nebe na Zemi,
a Enlil, pán nebes a země
, který určuje osudy země,
odhodlaný pro Marduka, prvorozeného Enkiho,
Enlil-působí nad celým lidstvem;
Učinil ho velkým mezi bohy, kteří bdí a vidí,
jménem Babylon nazvaný, aby byl vyvýšen,
učinil jej tím nejvyšším na světě;
A ustanovil pro Marduka, uprostřed něj,
věčné království.“

V Mezopotámii se pomalu, ale jistě, převaha Věku Berana projevila změnami v kalendáři a v seznamech nebeských hvězd.

Takové seznamy, které začínaly Býkem, nyní začínaly Beranem; a pro Nissan, měsíc jarní rovnodennosti a nový rok, byl poté zapsán spíše zvěrokruh Berana než Býka.

Příkladem je babylónský astroláb („beroucí hvězdy“). Jasně vepsal hvězdu Iku jako vládnoucí nebeské těleso pro první měsíc Nisannu.

Iku byla „alfa“ neboli hlavní hvězda souhvězdí Berana; je stále známá pod svým arabským jménem Hamal, což znamená „samec ovce- beran“.

„Taurští býci“ odcházeli a „ovce“ zůstaly pozadu. Nový věk přišel na nebesa i na Zemi.

Jak se vibrace na planetě stávaly stále hustšími, protože konkurence Egypťanů a dalších okolních ras byla příliš silná na to, aby mohla bojovat ze svého statutu čtvrté dimenze, tak Anunnaki odešli zpět na svou domovskou planetu.

Toto bylo asi okolo 2000 BCE, začátku doby bronzové; v čase, kdy Jon Landseer v roce 1822 vypočítal, že došlo k zásadní konjunkci Jupitera a Slunce na hranici mezi Býkem a Beranem (2142 př. n. l.); v době, kdy Sumer a jeho nástupci začali upadat.

Tentokrát za sebou zanechali rasu lidí, děti nižších bohů, kterým se vtiskla jejich paměť a skutečnost, že jejich stvořitel přišel odněkud tam zeshora z nebe, kde bylo nebe.

A bohové byli nesmrtelní. A bohové byli všemocní. A bohové byli vševědoucí a vševidoucí! A ti, které bohové zanechali, aby za ně na Zemi byli jejich přímluvci, kněží a králové, ti převzali moc a vládli s ní.

Místo nepřítomných hospodářů vládlo „božské právo králů“. Mezi kněžími a králi a ostatními vládci na tom bylo lidstvo ještě hůř než předtím s bohy. Začali na něj alespoň pohlížet s určitou mírou soucitu a dokonce i s malým množstvím lásky.

Náboženství podle Sitchina tak začalo teprve někdy kolem roku 2500-3500 před naším letopočtem. Jak však už víme, tak náboženství existovalo již na počátku Lemurie a dokonce ještě dlouho před ní.

Ale náboženství bylo nyní náboženstvím uctívání, náboženstvím kontroly ze strany králů a kněží, kteří se chtěli zavděčit bohům. Na planetě již nevládli Čarodějovi králové z Atlantidy, ale pastýřští králové-kněží a stejně tak hierarchie přímluvců za Boha.

Ale jak uvidíme, to nejhorší mělo teprve přijít.

Závěr

Bohové už nebyli vidět, dokonce ani v sexuálním chaosu v chrámu.

Království bylo na místě, králové a kněží převzali moc od bohů a civilizace a moc v Sumeru a Akkadu upadaly. Stará garda odešla a nová se nastěhovala.

Staří bohové odešli a ten nový, zvaný Jahve, sem vstoupil. Dokonce i Sitchin souhlasí s tím, že mezi starými bohy a tímto novým bohem Jahvem je jen velmi malá, pokud vůbec nějaká, podobnost, i když se usilovně snaží najít nějaké přirovnání.

Dva stromy ráje (gnostické písmo)

„V ráji rostou dva stromy: jeden produkuje zvířata, a ten druhý produkuje lidské bytosti. Adam jedl ovoce ze stromu, který plodil zvířata; i on se tak stal zvířetem a zplodil zvířata.

„Proto děti Adamovy uctívají zvířata. Strom [ …] ovoce […] jich bylo mnoho […] jedli […] [ …] ovoce […] zplodili lidské bytosti […] lidské bytosti […] bůh učinil lidské bytosti […] lidské bytosti učinil bohy. “

A přesto si lidé dělají své bohy, ať už ty, které nevidí, aby je uctívali, nebo ty, které shromažďují a shromažďují kolem sebe a uctívají je stejně vřele – jako když Bůh tehdy stvořil člověka, tak i člověk si vytváří svého Boha.

Jak The Nine varuje:

„…nechápou, že tyto bytosti, kterým dali termín ‚bůh‘ – nejen Hoovidové (Hebrejci), ale také bohové všech hlavních náboženství a jejich vedlejší produkty – byly fyzického původu, z jiných civilizací a byly stvořeny bohy a lidmi na planetě Zemi.“

Ale ať už člověk dělá cokoli, nikdy se nesmí pokoušet hledat určité druhy poznání.

Tyto zakázané formy poznání jsou v příběhu Adama a Evy symbolizovány jako dva stromy: „strom poznání dobra a zla“ a nebo jako „strom života“.

První „strom“ symbolizuje porozumění etice a spravedlnosti.
Druhý „strom“ symbolizuje poznání, jak znovu získat a udržet si svou duchovní identitu a nesmrtelnost.

Jen jedna věc nám teď stojí v cestě. Tato věc je naznačena v nápisu Ashburnipal, krále Assyrie, kde je jasně řečeno:

„Tajemný bůh, který se zdržuje na tajném místě, kde nikdo nevidí, o čem je jeho božská bytost.“

V Etanině snu o přestavbě světa po potopě stále existuje „zlý had, který se je snaží zastavit“. Jediná věc, která nám stojí ještě v cestě, je skutečnost, že „on“ je stále někde tam venku – a čeká.

Archetypy historie se nyní mění. Byli to Egypťané proti Sumerům v roce 3500 př. n. l., byli to Izraelité proti Egypťanům v roce 1600 př. n. l., křesťané proti Římanům v roce 100 našeho letopočtu.

A nyní na konci Mayského kalendáře jsou to ti současní New Ages proti křesťanům, kteří se chystají hrát onu machiavelistickou hru „My proti nim“.

Všechno, co až do dnes děláme, souvisí totiž úzce s tím, co se dělo v těch dnech.

Archetypy, které v sobě nosíme, způsob, jakým myslíme, věci, kterými jsme, a to, jak se k sobě navzájem vztahujeme a chováme, to vše pochází od našich rodičů stvořitelů. Naši fyzičtí rodiče v tomto životě také do jisté míry ovlivňují to, kým nakonec skutečně jsme.

Naši Stvořitelští rodiče a jejich odkaz nás ovlivňují ještě ve větší míře. Naši univerzální Stvořitelští rodiče nás ovlivňují ještě více než ostatní dva dohromady. Ale všechny věci, které děláme v reakci na tyto vlivy, jsou také jen zcela nevědomé, a to jen proto, že neznáme naši vlastní historii.

Ale všechno má svůj důvod, a jakmile dokážeme vše vysledovat zpět až do doby, kdy se to stalo, a to, jak na to dnes reagujeme, pak můžeme začít zmírňovat svoji bolest a můžeme si začít hojit rány.

A můžeme začít ten náš vlastní návrat domů z našich dosud poněkud marnotratných cest, zpátky domů k našemu OTCI.

Reference: Bibliotecapleyades.net

Zdroj: https://humansbefree.com/2020/03/the-anunnaki-and-the-tree-of-creation.html

Zaujal Vás tento článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a další udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva, lepší budoucnost a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Nový dokument tvrdí, že Covid-19 a léčba jsou ve skutečnosti hadí jed. Je to pravda? *AKTUALIZACE*

„Jsem přesvědčen, že Covid-19 není žádný respirační virus. Je to vlastně otrava hadím jedem. A věřím, že se používají syntetizované peptidy a proteiny z hadích jedů. A oni je spravují a zaměřují je na určité lidi.“

POZNÁMKA (původního)AUTORA: Do této zprávy jsem vložil ještě několik dodatečných výroků, protože mám pocit, že některé věci jsem možná neodvedl dobře při objasnění. Budou označeni jako *dodatek.* Tato zpráva byla původně publikována 13. dubna. (2022)

Nový dokument produkovaný a publikovaný Stewem Petersem s názvem „Watch The Water“ „sleduj vodu“ tvrdí, že skutečný původ Covid-19 a jeho následná léčba jsou ve skutečnosti deriváty hadího jedu a že jen dochází k masivnímu zakrývání těchto faktů, ale ta nyní vycházejí na světlo.

Tato zpráva prozkoumá tvrzení prezentovaná ve filmu a snad rozezná, zda předložené důkazy obsahují nějakou vodu (zamýšleno jako trochu špatná slovní hříčka). Nechal jsem to poslat hrstce lidí a požádal jsem je, abych to prozkoumali, takže to je přesně to, co tato zpráva/recenze dělá, a dám na to své 2 centy a můžete si to přebrat sami, jak chcete.

V dokumentu je veden rozhovor s Dr. Bryanem Ardisem, chiropraktikem, který tvrdí, že začal trochu více hlouběji zkoumat původ Covidu, spolu s oficiálně schválenými způsoby léčby, jako je Remdesivir, a dokonce i vakcínami. Ardis je hluboce přesvědčen, že Covid a léčba jsou pouze přepracované formy jedu čínské Krajty a Kobry královské, podávané ve vodních roztocích, což také vysvětluje, proč všichni ti lidé mají tolik nežádoucích reakcí.

Video se v době vydání této publikace během poměrně krátké doby – od svého zveřejnění 11. dubna (2022) – stalo docela virálním a jen na Rumble bylo zhlédnuto téměř 650 000krát. Téměř hodinový dokument si můžete prohlédnout níže:

A některé souvislosti

Sledoval jsem celý rozhovor a při poslouchání jsem si psal poznámky, takže, pokud jste jej vy sami neposlouchali (nebo to neplánujete), poskytnu vám zde jakési shrnutí toho všeho, co tam bylo řečeno.

DODATEK: Neřešil jsem každé prohlášení, které bylo v tomto dokumentu učiněno, protože jsem se snažil spíše pokrýt celkovou podstatu toho, co bylo řečeno, a pokrýt hlavně některé body, které jsem považoval za „hodnotnější“ než jsou některé jiné.

A rovnou k některým přeskočím: Ardis u posledních 2/3 rozhovoru, poté, co tvrdil, že Covid je ve skutečnosti jen přepracovaný hadí jed, uvádí ještě toto další dost odvážné tvrzení:

Vezmete hada nebo nějakého jiného hada a sami přijděte na to, jak izolovat geny z toho hada a nebo získat ty geny z toho jiného hada, aby se vložily do vaší Bohem stvořené DNA.

Myslím, že tohle byl jejich skutečný plán po celou tu dobu, tedy dostat hadovu „zlou“ DNA, do vaší Bohem stvořené DNA. A přišli na to, jak to udělat právě s touto jejich novou technologií mRNA.

Používají mRNA, což je ale mRNA extrahovaná právě z jedu kobry královské. A myslím, že nyní chtějí ten jed dostat do vás a udělat z vás jakéhosi křížence Satana, který už nebude jen patřit Bohu nebo Božímu stvoření.

To by vám tedy mělo v podstatě shrnout celý rozhovor a dokázat vám legitimitu jakéhokoli z předložených „důkazů“. Pokud jde o mě, nemusíte o tomto rozhovoru a vznesených tvrzeních vědět nic dalšího a neobviňoval bych vás z ničeho, ani kdybyste teď přestali číst; ale povzbuzuji vás, abyste to dočetli, protože některé věci podle mě skutečně stojí za zmínku a některá tvrzení je naopak potřeba vyvrátit.

Mimochodem, je potřeba také poznamenat, že jsem neprovedl ani příliš rozsáhlý výzkum, abych čelil všem těmto tvrzením: mnohé z toho jsem jen já, když ta tvrzení letmo zkoumám, ale ve většině případů to upřímně řečeno vlastně ani nepotřebuji.

DODATEK: Tento Dr. Ardis byl v posledních dnech uveden na jiných podcastech a já jsem je nesledoval. Tím, že jsem nedělal tuny výzkumu, jsem měl na mysli to, že jsem prostě jen analyzoval to, co bylo prezentováno v dokumentu a nic jiného, ​​a zhodnotil pak jen to, co jsem si o tom všem myslel.

Takže, než se ponořím trochu hlouběji do kontextu; nějak tento „doktor“ udělal jakýsi oslí můstek tvrzením, že hadí jed a že izolované geny a peptidy z hadů nějak korelují s tímto implantováním Satanovy vlastní DNA do lidí? Neznamenalo by to, že kdykoli někoho uštkne had obecně, znamenalo by to, že se do vás Satan snažil dostat svou DNA? -Vidíte, co zde říkám? To je přece naprosto absurdní! Navíc, pokud by Satan hypoteticky chtěl skutečně dostat svou DNA do lidí, kdy tedy ti vědci připoutali ďábla ve své laboratoři a izolovali z něj jeho geny?

Ale vkládám do toho asi až příliš mnoho logiky: tato tvrzení, které Ardis a Peters činí, je na první pohled zcela nesmyslná, a přesto jsou zjevně statisíce, možná dokonce miliony lidí, kteří to berou naprosto vážně.

Abychom dali opravdu biblickou odpověď na takové hloupé tvrzení, bez ohledu na to, proč by Satan potřeboval vstřikovat svou DNA do lidí, když Bible nám jasně říká, že ti, kteří se znovu nenarodili, jsou již jeho dětmi a bohy?

Vy jste z otce svého ďábla a žádosti otce svého budete činit. Byl vrahem od počátku a nezůstal v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ji ze svého, neboť je lhář a jeho otec.[3] Je-li však naše evangelium skryto, je skryto i těm, kdo jsou ztraceni: [4] V nichž bůh tohoto světa oslepil mysl nevěřících, aby světlo slavného evangelia Kristova, bylo obrazem Božím, mělo by jim zářit.

Vidí všechny vysoké věci , je králem nade všemi syny pýchy.Jan 8:44; 2. Korinťanům 4:3-4; Job 41:34 (s odkazem na leviatana, což je velký vodní had/mořský drak)

Abychom tomuto rozhovoru dodali nějaký nezbytný kontext, The WinePress pokryl také některé předchozí práce Stewa Peterse, které můžete vidět zde (a byly tam i další, ale zapomněl jsem, v jaké zprávě jsem to zmínil), ale Petersova práce je jen velmi hodně kontrolovaná opozice a hlavní propagátorka Qanonu.

DODATEK: V jedné z epizod, kterou jsem uvedl jako příklad pro lidi, aby byli velmi opatrní se spoustou Petersových komentářů a questů, bylo, když jeden jednotlivec přišel s tvrzením, že Trump MUSÍ uvést na trh tyto vakcíny jako součást nějakého svého „šachového tahu“. “ (moje slova), abychom bojovali proti deep state a zároveň uklidnili část populace, a nemusíme proto ještě přece neprávem zabíjet Trumpa, protože to skrytě byla dobrá věc.

Pokud neznáte Qanon a jak funguje, skutečně jsem to rozložil ve dvou různých zprávách, vysvětlujících, jak se skutečně jedná o řízenou opozici a psychologickou operaci, kdy obě protichůdné strany jsou ve skutečnosti naprosto falešné a vedou k úplně stejným agendám. Rozhodně se na ně podívejte, pokud jste to ještě neudělali, protože to tomuto příběhu dodá ještě větší kontext.

Jo… to je pravda, vy všichni: tento chlap „právě náhodou“ dostal zprávu – která vypadá, jako by byla vytvořena v Microsoft Word a vytištěna v jejich kanceláři – byla v sušence a toto objevné poznání, které Ardis objevil, je to, co zavraždilo Dr. Binga když byl nalezen. Vážně?

DODATEK : Smrt tohoto lékaře zní skutečně dost podezřele. Mainstreamová a místní média tvrdí, že jeho smrt byla vražda-sebevražda někoho jiného, ​​kdo ho údajně znal a úzce spolupracoval, a média to velmi rychle uhasila tvrzením, že byl zabit kvůli své práci na Covidu. Ať je to tak či jinak, bez ohledu na to, co se stalo, Ardis neposkytuje žádné důkazy, že to, co se Liu chystal vyvést, mělo skutečně něco společného s otravou hadím jedem . Podle mého názoru je až příliš snadné vytvořit nějaký příběh a extrapolovat z něj zcela jiný příběh.

[14] Hospodin mi řekl: Proroci v mém jménu prorokují lži, já jsem je však neposlal, ani jsem jim nepřikázal, ani k nim nemluvil; prorokují vám falešné vidění a věštění , a klamou vaše srdce. [15] Toto praví Hospodin o prorocích, kteří prorokují v jeho jménu, a já jsem je neposlal, ale oni jen říkají: Meč a hlad nebude v této zemi. Mečem a hladem budou nakonec tito proroci vyhlazeni.Jeremjáš 14:14-15

Pokud si přečtete mé zprávy o Qanonu, je to stejný odpad, který dělají všichni ostatní Q-podsouvači: budou tvrdit, že jim Bůh řekl, aby posílali tyto zprávy, a jak je Bůh „zradil“, odhalují to prostřednictvím snů a tak podobně. Tento „Dr. Ardis“ je také falešný prorok, který vám lže, a bude pohlcen v čase, který teprve přijde; a ty, kteří ho následují skokem z útesu, čeká jen podobný osud.

Když se posunul vpřed, aby se dostal přímo k jádru toho, co nám tvrdí, tak tvrdil toto:

Jsem přesvědčen, že Covid-19 není žádný respirační virus. Je to vlastně otrava jedem. A věřím, že používají syntetizované peptidy a proteiny z hadích jedů. A spravují je a zaměřují je na určité lidi.

Úžasná věc na těchto 19 toxinech nalezených v kobřím jedu je to, že jsou specificky sekvenovány tak, aby se zaměřovaly na konkrétní orgány… jako je slinivka u diabetiků, jako je srdce u pacienta se srdečním onemocněním, jako jsou játra u pacienta s hepatitidou.Také si všimněte studií, které poukazují na to, že jed vstřikovaný do myší způsobil cytokinovou bouři v jejich plicích.

Ardis nám totiž v podstatě jen naznačuje, že tyto již existující stavy a komorbidity fungují pouze jako jakýsi krycí příběh, který má zakrýt skutečnost, že tou poslední kapkou, která skutečně zlomila velbloudovi hřbet, byl jen jakýsi hadí jed ve vodním zdroji plus léčba. . OPĚT tu nebyl předložen žádný kvalitativní ani kvantitativní důkaz, který by to opravdu prokázal. To je také poněkud paradoxní, protože neexistují žádné důkazy, které by byť jen naznačovaly, že by se v pitvách lidí nacházely skutečně stopy nějakého hadího jedu. Je pravda, že došlo k omezení pitev, ale nebyly skutečně prokázány žádné důkazy. Například, když byla zahájena válka s Covidem, tak víme, že nejen alergie/nachlazení/chřipka, ale i doslova všechny ostatní nemoci pod sluncem skoro magicky zmizely. Všechny byly posunuty tak, aby reprezentovaly další případ Covidu, pod záminkou falešného testu PCR, který nikdy nebyl navržen tak, aby byl používán takovým způsobem, jakým je.

Jde mi o to, že je až příliš snadné učinit takto nepravdivé tvrzení. Čtenáři The WinePress vědí, že pokud jde o věci, jako je právě Covid, obzvláště, jsem velmi úzkostlivý ohledně detailů, protože na internetu je skutečně spousta keců; a tak rád používám oficiální dokumentaci, která je prokázaná, proti jejich vyprávění, protože je pak mnohem těžší se od těchto dat nějak distancovat. Ardis a Peters ale přináší tvrzení, která jsou prostě bezohledná. Navíc jsem ukázal oficiální dokumenty pitev post-očkovaného muže, zveřejněné v akreditovaném lékařském časopise: a nebylo tam vůbec nic o hadím jedu. Spíše to byly spike proteiny, o kterých je známo, že způsobují značná poškození a byly nekonečně replikovány v orgánech kvůli mRNA, což způsobovalo ty cytokinové bouře a autoimunitní poruchy.

DODATEK: Navíc mám problém s tím, že se s touto informací v podstatě nikdo jiný nesetkal. Existuje spousta „udavačů“ Covid a nikdy nevyvodili žádné závěry týkající se přímo hadího jedu. To Ardis v tomto bodě sice automaticky nediskredituje, ale jen mi připadá trochu podezřelé, že na to, jak se mi zdá, přišel pouze a jen on. Logika, že již existující stavy a komorbidity v podstatě fungují jako jakási maškaráda, která to má celé zakrýt, je podle mě až příliš pohodlná: naše voda a potraviny jsou již od začátku silně znečištěné. Znovu, je to možné? Rozhodně, ale důkazy zkrátka nebyly prokázány a ostatní lékaři a zdravotníci neuvedli žádné z těchto prezentovaných pozorování (což je mi známo).

Včera jsem ve své zprávě o různých vtipných tvrzeních, kterými média pouze zakrývají skutečnost, že tito očkovaní lidé trpí spoustou infarktů a podobně, řekl toto:

Můj názor na to je takový: buďte nadále ostražití, protože skutečně uvidíme stále více médií, která obviňují ze smrti očkovaných vše ostatní pod sluncem, kromě těch smrtelných vakcín. Navíc je to také jen další obětní beránek a jakési alibi pro média, jak ospravedlnit jejich obavy z ptačí chřipky, která je nyní propagována jako další „velká pandemie“.

Pro mě jsou tato tvrzení Ardise pouze velmi rafinovaným způsobem, jak odvrátit pozornost od samotných vakcín proti Covidu a věnovat více pozornosti tvrzení, že Covid je ten zabiják. I když Ardis útočí také na tyto vakcíny, myslím si, že je to jen další způsob, jak zkrátka přimět lidi, aby odtrhli oči od účinků očkování, a místo toho měli obavy z „hadího jedu“ ve své vodě.

Covid-19 nebyl nikdy izolován a nebylo ani nijak prokázáno, že skutečně způsobuje onemocnění. Proto, jak jsem vysvětlil v jiných zprávách, lze všechny tyto účinky připsat: buď četným nedostatkům živin a zpracovaným potravinám, nebo expozici EMP a 5G, nebo zcela zfalšovaným testům , léčivům, znečištění vody, potravin a vzduchu těžkými kovy a chemickými/plastovými látkami ; stresu, nedostatku pohybu, nesprávnému spánku a dalším náhodným činům vedoucím ke smrti.

Medical Journal připouští, že Covid Disease je silně způsobena 5G a Wi-Fi zářením

Ale když se vrátím k videu, na obrazovce se také ačkoliv jen krátce objevila studie, která tvrdila, že vědci izolovali mRNA z jedu kobry královské. Rozhodl jsem se vyhledat tuto studii a ani tato studie doslova neobsahuje žádnou zmínku o mRNA, kobrách a krajtách. Takže navíc dokonce totálně lhali o studii, která je přitom jednou z mála, kterou na obrazovce skutečně ukazují!

Vraťme se ještě k výše uvedenému směšnému citátu o Satanově jedu-DNA vstřikované do lidí; před tím se zeptal Peterse, jaký je nejhorší symbol v celém křesťanství. Peters na to řekl, že je to had. To se používá k vytvoření humbuku pro toto pozdější prohlášení Satanovy DNA a všeho toho jazzu okolo. Ale opravdu je to tak? Je skutečně had ten nejhorší symbol? Legrační, protože moje Bible krále Jakuba říká něco trochu jiného:

[5] A lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: Proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom zemřeli na poušti? neboť zde

není chleba ani 

vody ; a naše duše nenávidí tento lehký chléb. [6] Hospodin poslal na lid ohnivé hady, kteří lid štípali. a mnoho lidí v Izraeli zemřelo. [7] Lid tedy přišel k Mojžíšovi a řekl: „Zhřešili jsme, protože jsme mluvili proti Hospodinu i proti tobě.“ modlete se k Hospodinu, aby od nás hady odebral. A Mojžíš se modlil za svůj lid. [8] Hospodin řekl Mojžíšovi: “ 

Udělej ze sebe ohnivého hada a postav ho na žerdi, a stane se, že každý, kdo bude uštknut, když na něj pohlédne, tak bude žít.“. [9] Mojžíš udělal měděného hada, nasadil ho na tyč a stalo se, že kdyby had někoho uštknul, když spatřil měděného hada, tak dále žil.[14] A jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, [15] aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.Numeri 21,5-9, srov. Jan 3,14-15

Ale pak Ardis, těsně předtím, než pronesl své tvrzení, že Satan vstřikuje svou DNA do lidí na základě tohoto hadího jedu, začal míchat slova a „dekódovat“ z nich významy jiných slov. Řekl, že „jed“ v latině historicky znamená „virus“ a jedna z definic „koróny“ může odkazovat na zlatou stuhu na obrazu papeže, jak drží svou pozlacenou hůl.

Ve skutečnosti řekl, že by to mohlo znít třeba jako ‚Papežova pandemie jedu‘.

Navíc k tomu ještě připisuje římskému katolicismu vinu za šíření tohoto viru.

Kdybych se chystal udělat něco neuvěřitelně zlého, jak ironické by pak bylo, že katolická církev nebo kdokoli jiný by použil jediný symbol zvířete, které představuje zlo snad ve všech náboženstvích, což je právě takový had a nebo drak, což je ale také jen had s nohama.

To považuji za poměrně významný citát. Bryan Denlinger a jeho manželka z King James Video Ministries tak byli ti jediní, koho jsem viděl, že skutečně toto tvrzení učinili a skutečně prokázali fyzickou dokumentací to, že všechna tato nesmyslná uzamčení ale i všechny akce vlád pocházejí skutečně původně z Vatikánu, a to podle jeho písemných příkazů, a že byla opravdu nařízena papežem a jeho hierarchií.

Na co zde narážím a nesnažím se snad znít příliš egoisticky, ale tito dvojití agenti a manipulátoři čtou a sledují naše věci: to vám mohu zaručit. Spekuluji, že se hnutí Q také pokouší falešně s nimi spojovat, shazovat nás s nimi, a že to požívají jako prostředek k nepřímé diskreditaci našich nároků. Ostatně mainstreamová média už tento dokument převzala a přirozeně jím opovrhla; jako třeba takový Ben Collins z NBC nebo Raw Story.

Vše, co tento dokument udělá, tak bude znamenat jen další cenzuru, další zrušení všeho možného, větší ztrátu svobody a další pronásledování.

Přestaňte sledovat Peterse

Vážně, přestaňte raději už sledovat Stewa Peterse. Je to klaun a podvodník. Je to jen další špatný herec v médiích navržený tak, aby vysával prosté lidi a vedl je do záhuby.

Je toho mnohem víc, co bych mohl napsat, ale myslím, že tu pointu asi už chápete. Pokud jste tento film viděli, doporučuji vám ho vymazat z paměti, protože je plný odpadu. Je na tom alespoň něco pravdy? Jistě, ale tito lidé vám stejně pokřiví mysl až k naprostému šílenství.

DODATEK: Ve svých závěrečných prohlášeních se zde jednoduše snažím oddělit fakta od fikce. Bible mi říká, abych „chodil obezřetně, ne jako blázni, ale jako moudří a vykupuj čas, protože dny jsou zlé“ (Efezským 5:15-16). Nemám vždy pravdu (samozřejmě), ale pro mě jsou to skutečně jen výkřiky nepravd a „polopravd“.

Písmo navíc uvádí: „ Nenásledovali jsme totiž lstivě vymyšlené báje , když jsme vám oznamovali moc a příchod našeho Pána Ježíše Krista, ale byli jsme očitými svědky jeho velebnosti“ (2. Petr 1:16). Celý tento příběh, který Ardis vymyslel, je jednoznačně jen lstivě vymyšlená bajka. A tak jakákoliv pravda, která je v tomto filmu, je naprosto znečištěná právě těmi fakty a výroky, na které jsem zde poukázal.

Bez ohledu na to tak někteří uvedli odkaz na studii zveřejněnou 9. září 2021 s názvem „Bioaktivní molekuly odvozené z hadích jedů s terapeutickým potenciálem pro léčbu trombo-kardiovaskulárních poruch spojených s COVID-19 . „Studie vysvětluje, že podle této dvojice výzkumníků se dívají na použití hadího jedu jako na LÉK na Covid-19, aby pochopili jeho různé varianty, které byly v té době hlášeny – což je ale také jen další lež, která je v médiích udržována. (ty varianty), a ani nebyli v tomto filmu nikdy řešeny.

Je známo, že příroda nabízí mnoho bioterapeutik ze zvířecích jedů, z řas a rostlin, které byly historicky používány v tradiční medicíně. Mezi těmito biologickými zdroji vykazuje hadí jed skutečně mnoho poměrně dost zajímavých bioaktivit, jako jsou jeho účinky antivirové, protidestičkové, antitrombotické, protizánětlivé, antimikrobiální a protinádorové.

Tento přehled si klade za cíl: […] prozkoumat léčbu koagulopatie související s COVID-19 a poskytnout náhled na taková terapeutika, jako jsou například sloučeniny hadího jedu. Shrnuje ale třeba také aktualizované pokroky v oblasti využití antivirových proteinů a peptidů odvozených z hadích jedů, které by mohly oslabit koagulopatii charakterizující COVID-19.Alespoň tedy podle abstraktu této studie

Studie dále uvádí, že podobné účinky má Covid-19 a uštknutí hadem. Studie k tomu uvádí toto:

Protože je mnoho stejných charakteristik společných mezi hadím jedem a pandemií SARS-CoV-2, což může pomoci pochopit několik tromboembolických příhod.

Klinicky se u postižených pacientů projevuje závažná trombocytopenie, která je hlavní patogenní komplikací související s pandemií COVID-19. Tromboembolické poruchy vyvolané hadím jedem jsou často doprovázeny právě různými kardiovaskulárními účinky, které se podobají infikovaným lidem virem SARS-CoV-2. Několik sloučenin odvozených z hadího jedu může vyvolat vážné kardiovaskulární účinky vyznačující se dramatickou hypotenzí pozorovanou u pacientů s otravou jedem.

Infekce SARS-CoV-2 může v extrémních případech způsobit cytokinovou bouři korelovanou s trombozánětem nazývaným COVID-19-indukovaná koagulopatie (CIC). CIC by byla definována jako imunotrombotická odpověď u kriticky nemocných pacientů COVID-19, což je nekontrolovaný proces [139]. Abnormality hemostázy spojené s COVID-19, jako například ty v případě hadího jedu, ovšem nejsou hemoragické, ale spíše protrombotické.

Nyní na základě této studie autoři připouštějí a sdílejí důkazy, že hadí jed nese mnoho stejných reakcí jako u některých pacientů s Covidem. Máme však taková prohlášení, jako je například toto: „V COVID-19 vede cytokinová bouře charakterizovaná smrtící hypercytokinémií ve většině případů k multiorgánovému dysfunkčnímu syndromu.“ To zní ale přesně jako to, co dělají vakcíny na Covid. V průběhu minulého roku a i tohoto roku a to až dosud, jsem si všiml, že ve většině zpráv můžete snadno nahradit slovo „Covid“ za slovo „vakcína“, protože tato studie potvrzuje to, co přesně dělají ony výstřely smrti (očkování).

Jsem OTEVŘENÝ také možnosti, že některé léčebné postupy a vakcíny mohou klidně obsahovat nějaký hadí jed, a že to je to, co způsobuje některé z těchto účinků. To by mě snad ani nešokovalo. Co je ale těžké přijmout, je myšlenka, že ten samotný Covid je jen hadí jed v našich zásobách pitné vody. Je-li tomu skutečně tak, proč s těmito symptomy netrpělo mnohem více lidí, spíše než jen pár těch z extrémně malé skupiny, kteří bohužel ano, což lze ale také vysvětlit některými dalšími faktory, které jsem zde zmínil? -Nemluvě o skutečnosti, že mnoho z těchto stejných lidí není od začátku zrovna nejzdravějších.

Smrtící očkování: Vědci prokázali, že očkovaní umírají na autoimunitní onemocnění

Smrtící očkování: Vakcíny na covid způsobují 68 000 % nárůst mrtvice, 44 000 % nárůst srdečních chorob, 6,8 000 % nárůst úmrtí oproti těm bez onemocnění Covid

Švédská studie odhalila, že se mRNA ve vakcínách Pfizer se přeměňuje na DNA v játrech

Covid nebyl nikdy izolován, ani jakkoliv prokázán; a je to v podstatě tato Frankensteinova směs CDC a zdravotníků vytvořených za běhu. Jde o to, že pod radarem může létat doslova cokoliv a všechno a všechny varianty jsou také totálně vymyšlené. Jediným skutečným způsobem, jak zjistit, zda je ve vodě opravdu obsažen nějaký hadí jed, je provést test na základě desítek vzorků vodních testů po celém světě. Výše uvedená studie, kterou jsem citoval z MIGHT, se hodí ke skutečnosti, že vakcíny Covid působí podobně jako hadí jed, ale opět ani toto nevíme zcela jistě – i když víme, že injekce proti Covidu zkrátka a prokazatelně jsou extrémně toxické a také smrtící, zejména ty mRNA.

Kromě toho, pokud výše uvedená studie, kterou jsem zde citoval, skutečně dokazuje, že korelace mezi Covidem a hadím jedem je stejná, tak proč to nebylo v tom dokumentu ukázáno? Stále se vracím k tomuto bodu, protože pokud chcete dokázat svůj názor, tak potřebujete všechny předložené důkazy.

Pokud jde o některé další kritiky, které jsem ani původně nedělal, tak téma přenositelnosti nebylo nikdy diskutováno. Jed ale není přenosný. Takže buď máme předpokládat, že koncept přenositelnosti vyšel z okna, nebo musíme předpokládat, že jed byl k tomu účelu nějak přepracován. Podle mě je to ale jen další chyba, která zůstala nevyřešena.

Kromě toho bylo během filmu zaznamenáno, že Moderna pracuje na mRNA vakcíně proti účinkům hadího jedu, což má jen dále potvrdit jejich tvrzení. Ale, i to je neupřímné. Moderna používá AI k vytvoření mRNA vakcín pro doslova každou nemoc, na kterou si vzpomenete. Informoval jsem o tom již před několika týdny. Takže vyrobit hadí jed je pro ně asi velkým překvapením.

Musíte si přečíst: Moderna používá AI k generování nekonečných typů vakcín mRNA, aby je rozšířila mezi lidi s každým novým vpichem

Pointa je, že si stále stojím za body, na které si musíte dát pozor, a vyhýbat se Petersovi z výše uvedených důvodů; ale pokud se ukáže, že se mýlím, pokud jde o šíření jedu, opravím se a ukážu nové důkazy.

Dejte si pozor, aby vás někdo nezkazil filozofií a marným klamem, podle lidské tradice, podle základů světa, a ne podle Krista.Koloským 2:8

Nemýlí se, když vymýšlí zlo? ale milosrdenství a pravda budou jen těm, kdo vymýšlejí dobro.Přísloví 14:22


[7] Kdo kdy vedl válku se svými vlastními svěřenci? Kdo štípe vinici a nejí z jejího ovoce? aneb kdo pase stádo, a nepije mléka stáda? [8] Říkám to jako muž? nebo také zákon neříká totéž? [9] V zákoně Mojžíšově je totiž psáno: Nezašpulíš tlamu vola, který šlape obilí. Stará se ale Bůh o voly? [10] Nebo se to říká   úplně jen kvůli nám? Pro nás je bezpochyby  psáno toto  : aby ten, kdo orá, oral v naději; a aby ten, kdo mlátí v naději, měl účast na jeho naději. (1. Korintským 9:7-10).

Trochu neumětelý překlad složitého tématu Myšpule.

Zdroj: https://winepressnews.com/2022/04/14/new-documentary-claims-that-covid-19-and-treatments-are-actually-snake-venom-is-it-true/

Obohatil či oslovil vás dnešní článek?

ZVAŽTE PROSÍM PODPORU MYŠPULE SVĚTA !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Biblická doktrína zavedení otroctví v globálním měřítku

Biblická doktrína zavedení otrokářství v globálním měřítku

Dne 6.9.2017 zveřejnil http://leva-net.webnode.cz/products/biblicka-doktrina-zavedeni-otrokarstvi-v-globalnim-meritku/ následující úvahu vztahující se jak k současným globálním procesům na planetě Zemi tak také k projektu „Koncepce společné bezpečnosti“ aneb „dostatečně všeobecné teorii řízení“ o biblické doktríně zavedení globálního otroctví, nebo, jinými slovy (většinou politiků) řečeno: nasunutí tzv. Nového světového řádu, New World Order, NWO. Tedy koncepce vize budoucího světa s jednou světovou vládou a technokratickou transhumanoidní totálně kontrolovanou společností otroků, oddělených od „elit“, které jim vládnou policejním a vojenským aparátem. Tato koncepce davoelitářského řízení společnosti je jedním z podstatných cílů speciální operace Covid19, jejíž neblahé důsledky pociťujeme dnes všichni „na vlastní kůži“. Málokdo si ovšem uvědomuje prostý fakt existence Biblické doktríny k tomuto nelidskému a psychopatickému stavu přímo odkazující.

Sociální algoritmika obsažená v Bibli:

«Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok (v kontextu – soukmenovci-židovi) ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoli, co se půjčuje na úrok; cizinci (tj. nežidovi)na úrok dávej, aby ti hospodin, bůh tvůj (tj. ďábel, proto hospodin s malým h, jestliže se podíváte na podstatu lichvářského parazitismu z hlediska svědomí)požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku svou na zemi, do které jdeš, abys ji ovládl» (to poslední se netýká jen starověku a země zaslíbené starověkým židům Palestiny, neboť to není převzato ze zprávy o dešifrování jediného svitku nalezeného při vykopávkách, ale ze současné, masově vydávané knihy, propagované všemi Církvemi a určitou částí „inteligence“ jako jediná pravda seslaná nám údajně Shora)» – Deuteronomium, 23:19, 20. «a budeš vládnout nad mnohými národy, a oni nad tebou vládnout nebudou» Deuteronomium, 28:12. «Potom synové cizinců (tj. následující pokolení nežidů, jejichž předci u plemene lichvářů-souvěrců upadli do vědomě nesplatitelných dluhů) budou stavět hradby tvoje (jako jsou dnes mnohé rodiny palestinských Arabů závislé na možnosti jezdit za výdělkem do Izraele) a jejich králové ti budou k službám (na jeden z nevydařených komplimentů na svou adresu: „Vy jste král židů“, odpověděl jeden z Rothschildů: „Já jsem žid králů“); neboť ve svém rozlícení jsem tě bil, ale ve své blahosklonnosti k tobě budu milostivý. Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přicházely pronárody se svým bohatstvím a přiváděly i své krále. Neboť pronárody a království, jež by ti nechtěly sloužit, zhynou, takové pronárody propadnou úplné zkáze.» – Izajáš, 60:10-12.

Hierarchie všech takzvaných „křesťanských církví“, včetně hierarchie ruského Pravoslaví, trvají na svatosti této nemravnosti a kánon Nového zákona, který prošel cenzurou a byl upravován ještě před Nikajským koncilem (r.325 našeho letopočtu), ji zvěstuje jménem Krista, bez jakéhokoliv opodstatnění tak činit, až do skonání věků jako dobrodiní přinášející Boží Záměr:

«Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.»Matouš 5:17, 18.

Toto je tedy konkrétní smysl Bible, kterým se řídí veškerá biblická civilizace. Všechno ostatní v ní jsou drobnosti a přidružené okolnosti.

*   *   *

Z uvedeného je vidět, že se to vše pohybovalo v mezích čtvrté priority zobecněných prostředků řízení/zbraní. Ale ve 20. století se pohlaváři biblického projektu, když vyčerpali možnosti prostředků agrese do výše čtvrté priority, rozhodli použít prioritu třetí.

V životě společnosti existují dvě vzájemně se podmiňující otázky, na něž odpovědi buď možnosti osobního, a v důsledku i společenského rozvoje, otevírají nebo uzavírají:

  • zajištění přístupu k výdobytkům kultury (produktům umění, vědy, projekčně-konstrukční mysli apod.) všem a každému, což je nezbytné pro osobnostní rozvoj lidí v procesu, při kterém si osvojují výdobytky z kultury minulé i jejího dalšího návazného rozvoje;
  • společenské zajištění života těch lidí, kteří své síly věnují uměleckému, vědeckému, technickému a dalším druhům výzkumné a tvůrčí činnosti.

V důsledku toho, že výzkumné a tvůrčí druhy činnosti zdaleka ne vždy mohou být spojeny s výnosnou účastí na společenské dělbě práce, jsou celé dějiny současné globální civilizace plné životopisů těch, které jejich současníci považovali za podivíny a darmojedy, a které, pokud je přímo neuštvali, nechali zemřít v bídě; jejich potomci potom zaslouženě považovali stejné lidi za vynikající tvůrce, kteří na desetiletí a někdy i staletí předstihli ve svém chápání světa tu úroveň, která ve společnosti převládala v době jejich života.

Skutečnost, že společně s tvůrci zneuznanými davo-„elitářskou“ společností, se ve společnosti vždy také vyskytují zaslouženě zavrhovaní grafomani, kteří v podstatě nemají co říci svým současníkům ani potomkům a za skutečné tvůrce se pouze pokoušejí vydávat, není ospravedlněním pro to, aby se společnost a státní moc svými činy v životě vyhýbaly odpovědi na tyto dvě vzájemně související otázky.

Ještě jednou zdůrazňujeme: jedná se o dvě různé, i když vzájemně související otázky, a je nepřípustné je směšovat, a ještě více je nepřípustné, pod záminkou odpovědi na otázku zajištění života lidí, kteří se zabývají výzkumnou a tvůrčí činností, uzurpovat si a znepřístupňovat ostatním lidem produkty jejich úspěšné práce v oblasti umění, vědy a projekčně-konstrukční činnosti.

Jenže právě k tomuto dochází pod konceptuální nadvládou pohlavárů biblického projektu ve společnosti, kde převládá Já-centrické chápání světa.

Ve světě je vytvářen globální systém řízení přerozdělování informací – tj. ještě jeden systém mafiánské nadvlády nad společností – na základě právní úpravy o „autorských právech a právech s nimi souvisejících“. Monopolně vysoká solventnost jedněch a chudoba druhých zajišťovaná organizovanou korporativní lichvou a burzovními spekulacemi umožňuje:

  • napřed uzákonit institut „autorských práv a práv s nimi souvisejících“ pod záminkou ochrany zájmů autorů a jejich finančního zajištění z příjmů pramenících z využívání jejich tvorby;
  • následně tato právní úprava a praxe jejího uplatňování umožňuje vykupovat autorská práva na umělecká díla, vynálezy, vědecko-technické i jiné informace;
  • a ve třetí etapě je vytvářen systém, který umožňuje řídit přístup k takto korporativně-mafiánsky přisvojeným výdobytkům kultury a tím pádem – řídit směřování rozvoje kultury na základě šíření jedněch informací a pronásledování šiřitelů jiných informací pod záminkou porušování „autorských“ práv a práv s nimi souvisejících.

A to vůbec není náš výmysl. S účinkem tohoto systému se střetnul již H. Ford, když u soudu musel dokazovat své právo vyrábět automobily navzdory patentu vydaného na jméno jakéhosi George Seldena. Henry Ford o tom píše následující:

«Naše cesta byla celkem trnitá. Postup naší práce byl zpomalen grandiózním soudním procesem, který byl zahájen proti naší Společnosti1 s cílem donutit ji připojit se k syndikátu automobilových továrníků, kteří se mylně domnívali, že je automobilový trh omezený, a je proto nutné tuto výrobu monopolizovat. Jednalo se o známý soudní spor ve věci Seldenova patentu. Náklady na soudní výdaje dosahovaly někdy pro nás velmi citelných částek. A sám Selden, který nedávno zemřel, měl s tímto soudním sporem málo společného, neboť byl veden trustem, který měl díky tomuto patentu v plánu získat monopol. Podstata té situace byla následující:

Georg Selden si ještě v roce 1879 podal žádost o vydání patentu na vynález charakterizovaný následujícími slovy: „výroba jednoduché, pevné a levné silniční lokomotivy s malou hmotností, lehce řiditelné a dostatečně výkonné, aby dokázala zdolávat střední stoupání“.

Tato žádost byla podle zákona zaregistrována na patentovém úřadě a bylo jí přiděleno vstupní číslo, než byl v roce 1895 na jejím základě vydán patent.

V roce 1879, když byla podávána původní žádost, nikdo ještě neměl představu o automobilu, v okamžiku vydání patentu byly samohybné kočáry již dávno realitou.

Mnozí technici, včetně mě, kteří se po mnoho let zabývali projektováním automobilů, tedy jednoho krásného dne s překvapením zjistili, že konstrukce samohybného kočáru je chráněna patentem již mnoho let, přestože žadatel patentu pouze popsal nápad a neučinil nic ve směru jeho praktické realizace» (H. Ford – Můj život, mé úspěchy, hl. 3, Přistupujeme k reálné práci).

Henry Ford soudní proces vyhrál, a proto se mohla automobilová firma Ford Motors zapsat do historie. Od těch dob se však „ochrana“ „autorských práv a práv s nimi souvisejících“ samozřejmě posunula ještě dál. Podíváme se na rozhovor, který poskytnul webu Pravda.ru dne 27.06.2002 obsahový redaktor časopisu Mir Internet a jeden ze zakladatelů veřejné iniciativy iFREE2 Alexandr Sergejev:

«Alexandr Sergejev: V našem Manifestu iFREE se uvádí: Pod záminkou ochrany autorských práv je šíření informací ve všech podobách uměle omezováno téměř nepřekonatelnými finan

ními nebo právními bariérami. Výsledkem je, že sama tvůrčí činnost je mimo korporativní rámce, které by jí poskytovaly právní a finanční podporu, odsouzena být buď nezákonnou, nebo okrajovou.

(…)

Teď o hrozbě pro kulturu. Autorské právo upevňuje principiální rozdělení všech lidí na autory a spotřebitele kultury. Ale takové rozdělení je v rozporu se současnými tendencemi v rozvoji umění a vědy3. Samozřejmě že tradiční formy čistě autorské tvorby jsou zachovávány, ale na jejich pozadí stále více vzrůstá význam zcela jiné, neautorské kultury. Jedná se o fankluby, happeningy, společné muzicírování, veřejné diskuse, telekonference, síťové projekty s neurčitou a proměnlivou sestavou účastníků4.

Neautorská kultura existovala vždy, například v podobě folklóru. Její hlavní odlišností od autorské kultury je neexistence pevně daného dělení na spotřebitele a autory. Existují v ní spíše účastníci a lídři. Se vznikem knihtisku, zvukového záznamu, rádia a televize byla neautorská kultura odsunuta do pozadí, neboť pouze profesionální autoři a redaktoři mohli řádným způsobem organizovat drahý tiskový prostor a neméně drahý vysílací čas.

Internet odkrývá pro rozvoj neautorské kultury zcela nové možnosti. Ale za více než 500 let, které uplynuly od dob Gutenberga a obzvláště ve 20. století, jsme téměř na její existenci zapomněli. Současná právní úprava v oblasti autorského práva ohromně autorskou kulturu před tou neautorskou upřednostňuje. Jedná se o efektivní metodu přisvojování si kulturních hodnot5 a omezování přístupu k nim široké veřejnosti.

Ale budoucnost spočívá právě v neautorské kultuře. A nemyslete si, že neautorská kultura bude zcela určitě nějakým okrajovým jevem. Profesionální autorství vzniklo pouze jako odpověď na činnost knižních vydavatelů. Dominantní forma vzájemné součinnosti s kulturou se mění. Po epoše vysílání se opět navracíme ke vzájemné komunikaci, a to se musí zákonitě projevit i v právních normách upravujících činnost v oblasti kultury a v první řadě v autorském právu – hlavní překážce stojící na cestě neautorské kultury.

Otázka: Na postsovětském prostoru ještě autorské právo nemělo takovou možnost plně se uplatnit. Ale v Rusku to vypadá, že už je to hotová věc, zdá se, že analogem Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA) jsou pozměňovací návrhy k zákonu Ruské federace O autorském právu a právech s ním souvisejících. Návrh zákona o změnách obsahuje i odpovědnost za obcházení technických prostředků ochrany autorských práv a práv s nimi souvisejících a zákaz výroby a šíření zařízení využívaných k obcházení nebo ulehčujících obcházení prostředků ochrany… A ještě mnoho dalšího. A budou-li tyto pozměňovací návrhy přijaty6?

A Sergejev: Jestliže tyto pozměňovací návrhy budou přijaty, bude naše právní úprava ještě horší než v Americe, která se v oblasti svobody šíření informací již blíží k úrovni charakteristické pro totalitární státy (část citace jsme zvýraznili). Mimochodem v USA je již projednáván další návrh zákona na zákaz výroby a prodeje aparatury a programového vybavení, které nebudou vybaveny zabudovanými prostředky autorskoprávní kontroly informací7.

Rozmanitost druhů informační činnosti a informačních vztahů je nekonečná. Kterákoliv z těchto činností může být pro někoho nevýhodná, a má-li příslušná lobby dostatek sil, tak tuto činnost zakáže a lobby svobody je často slabší. Svoboda se vytrácí pomalu, v téměř neviditelných dávkách. Každý z takovýchto kroků se sám o sobě nezdá být podstatným, ale vždyť kapka za kapkou i kámen vyhloubí.

Nedávno se objevila zpráva, že některé společnosti se prostřednictvím soudu pokoušejí zakázat rozmísťování odkazů, které nevedou na první strany jejich webů, neboť si tak prý může návštěvník daného zdroje vytvořit jiný dojem, než jaký jeho tvůrce plánoval. Dokonce ani v sovětských dobách8 nikoho ani nenapadlo, aby zakázal odkazovat se na určité stránky knih. Jenže někomu tato praxe najednou prostě nevyhovuje.

V podstatě je to tak, že čím více je zákazů, tím více se z toho dá vytřískat peněz. Schéma je to velice jednoduché a známé ještě z dob inkvizice – zavedeme nový veřejný zákaz – morální, právní, politický – a potom začneme prodávat odpustky…»

A přestože tento problém společnost odhalila, rozebírá A. Sergejev pouze prodej „odpustků“ za účelem bezpracného výdělku. Ale to hlavní zůstalo mimo pozornost a nebylo jasně vyjádřeno, tj. v zájmu pohlavárů biblického projektu zotročení všech bylo mlčky opominuto:

Formuje se a sílu nabírá jeden z druhů mafiánské nadvlády nad společností, která není uplatňována surovým diktátem ale zprostředkovaně – na základě řízeného šíření informací výhodných pro pohlaváry biblického projektu a pronásledování těch, kteří šíří nepohodlné informace pod záminkou, že porušili autorská práva. Průběžným výsledkem je pak skutečnost, že pod uzákoněnou nadvládou mezinárodní mafie lichvářů, obchodníků skupujících © copyrighty, se do značné míry ocitá směřování rozvoje kultury jako celku a vědy i techniky jmenovitě.

Zaměňujíce tak otázku dostupnosti všech kulturních výdobytků všem lidem otázkou údajné ochrany zájmů tvůrců nových věcí před parazitismem na jejich tvorbě, se biblické „světové zákulisí“ pokouší realizovat své otrokářské ambice novými prostředky.

Ruské představy o autorských právech naopak spočívají v tom, že autorské právo je právem člověka, který byl Bohem něčím obdařen, zase na oplátku obdařit ostatní lidi plody své tvorby v rámci toho, jak sám upřímně chápe Boží Záměr. Tyto představy nejsou slučitelné s ničemností západní koncepce „autorských“ práv a práv s nimi souvisejících a s právní úpravou, která je jejich odrazem.

Ignorujte právní úpravu o „autorských“ právech a právech s nimi souvisejících kvůli veřejnému blahu a Bůh Vám přitom buď nápomocen.

Ani v té nejhorší noční můře-přeludu by nás snad nemohlo napadnout, že by se Ježíš jako kverulant někde u soudu domáhal svého © copyrightu na Evangelium. Již samotný vznik institutu © copyright na Západě však je vyjádřením skutečnosti, že Západ žije pod nadvládou Nového zákona, mafiánsky zprivatizovaného a překrouceného tak, jako byl předtím mafiánsky zprivatizován a překroucen Starý zákon poslaný nám Shora prostřednictvím Mojžíše.

1 Ford Motors.

2 Zkratka: Information Free – informace, osvobodit.

3 Je v rozporu se samotnou lidskou podstatou a proto se jedná o jednu z podob satanismu.

4 Ale síťové projekty na internetu, to je pouze začátek: na základě stejných principů mohou být postaveny vědecké, projekčně-konstrukční, politické a jiné projekty. Odráží se v nich činnost na základě virtuálních struktur, což bylo rozebíráno dříve v hlavním textu této knihy.

5 Těmi, kteří jsou sami o sobě z tvůrčího hlediska neplodní a na vytváření žádných produktů z umělecké, vědecké, projekčně-konstrukční ani jiné tvůrčí činnosti se nepodílejí.

6 Činnost Státní dumy RF zaměřená na podřízení Ruska západní koncepci „autorských“ práv a práv s nimi souvisejících, je ještě jedním protilidovým aktem v její činnosti a vyjádřením amorální myšlenkové prázdnoty jedněch dumských činitelů a idiotismu těch druhých.

7 Je to jen další z kroků v budování systému skupování informací na základě lichvářství a korporativně-mafiánské kontroly jejich šíření.

8 Ve skutečnosti byla v sovětských dobách právní úprava z oblasti autorských práv a práv s nimi souvisejících zaměřena na to, aby výdobytky kultury byly co nejsnadněji přístupné lidem, aby se s nimi mohli seznamovat. Že přitom byrokracie obzvláště v post-stalinských dobách potlačovala tvůrčí činnosti a tvůrce, již nemá vztah k právní úpravě jako takové, ale k praxi jejího uplatňování.

Z webu o koncepci sociální bezpečnosti http://leva-net.webnode.cz převzala Myšpule

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/biblicka-doktrina-zavedeni-otrokarstvi-v-globalnim-meritku/