Okultní realita našeho světa: Kabalistická démonologie

Opravdovému Probuzenému jsou k smíchu autority dočasnosti a jeho smích spasmaticky rozrývá zkameněliny Spektáklu

(sociální metafyzika chaosu)

Zatímco mnozí čekáme na to, až splaskne bublina, ve které ona síť lží za z 3D řízeným vyprávěním ukazuje své hluboké trhliny v realitě, začínají postupně vyplouvat na povrch důkazy o tajné a skryté globální válce, kterou právě všichni prožíváme, aniž bychom si toho leckdy byli vůbec vědomi. V důsledku odhalení těchto skrytých procesů může být dnes i více z nás povoláno, abychom pomohli jiným lidem vysvětlit agendu luciferského náboženství za skupinami současné mocenské elity nebo za luciferskými pokrevními liniemi, které tvoří tzv. Kontrolory. Pro většinu lidské populace jsou, pro tyto mocenské elity zcela běžné satanské rituály černé magie, které zahrnují také zabíjení a mučení jiných lidských bytostí, včetně dětí, av to většinou jen za účelem získání extrémního bohatství, moci a kontroly, prostě nepochopitelné. Pro většinu „obyčejných“. lidí je velmi těžké pochopit tyto úrovně zla, udržovanéno během současné vražedné fáze globální lidské genocidy prostřednictvím speciální vojenské operace – falešné plandemie, která má záměrně zmrzačit, zranit, nebo rovnou zabít mnoho jedinců světové populace.

Jako Kristovo lidstvo ale přesto stále od něj získáváme svou sílu na naší cestu ke sjednocení se s Bohem a Kristem. Snažíme se, abychom žili v souladu s přírodními zákony Boha, a snažíme se sloužit našemu nejvyššímu duchovnímu vyjádření tak, jak by si to Bůh přál. Naše vnitřní duchovní síla je to, co nám dává naši vytrvalost a vůli ke studiu a poznávání dnešního řádění Antikrista, ve kterém pak můžeme lépe a snadněji identifikovat přesně ty konkrétní lidi, místa či organizace, které se chovají a jednají jako nepřátelé lidské rasy. I když Kristus nemá žádného nepřítele, je moudré znát tyto skupiny posedlé antikristovskými silami, které mají potěšení z mučení a zabíjení ostatních lidí jen pro jejich vlastní sobeckou moc a získání prostředků k ovládání druhých..

NAA – Negativní mimozemská agenda (Negative Alien Agenda)

NAA lze asi nejlépe chápat jako psychopatický profil osobnosti nebo identity s výrazným nedostatkem empatie , který většinou nemá vůbec žádné výčitky svědomí. Jsou to extradimenzionální bytosti, které ztratily
povědomí o svém spojení se zdrojem boha a jen využívají ostatní lidi a jiné bytosti jako svůj zdroj potravy (podobně jako paraziti), aby se dožily tisíce let. Nemají emoce jako normální lidé, ale jsou vysoce inteligentní, protože pracují na vyšších principech mysli než je ta lidská. Jsou vlastně trochu podobní šílenému vědci, který manipuluje a geneticky modifikuje jiné lidské bytosti, nebo farmáři, který má zájem získat co možná nejvíce ze svého stáda dobytka na farmě. Považují jiné lidi jen za investici do svého portfolia energetických zdrojů. NAA lze asi nejlépe chápat jako
psychopatický profil nějaké osobnosti nebo identity s nedostatkem empatie , který nemá vůbec žádné výčitky svědomí a žádnou péči o ostatní lidské bytosti. Považují jiné lidské bytosti za méněcenné, hloupé a často používají různé formy výsměchu k záměrnému ubližování ostatním jen pro svoji vlastní zábavu.

Návrat k luciferské doktríně a kabalistické démonologii nám tak pomáhá vysvětlit překryvy kontroly zavedené NAA po celé generace nad jejich preferovanými pokrevními liniíemi , ve kterých byla zjevně uzavřena smlouva s ďáblem, což nejspíš nadyvedne nejedno obočí. Dokud tyto rodové pokrevní linie zůstanou otevřenými pro NAA pro jejich neomezené obchodování s lidmi, s obětování dětí a získání přístupu k částem lidského těla za účelem jejich sklizně na planetě i mimo ni, tak tato takzvaná mocenská elita zůstane u globální moci tak dlouho, dokud bude právě chráněna. těmito negativními mimozemskými skupinami. Tato ochrana elit poskytovaná skupinami NAA se ovšem chýlí ke svému konci.

Proto se dnes krátce podíváme na historii infiltrace a únosu essenského gnosticismu luciferskými rytíři templáři,kteří vlastně jen spojili tyto znalosti s klasickou kabalistickou démonologií, tedy s tzv.Goetií, aby tak měli přímé komunikační spojení s démonickými hierarchiemi a NAA.

Kabalistická démonologie

Právě pro tyto účely své luciferiánské sekty, luciferiánští rytíři templáři spojili svůj vlastní výklad gnostických mystérií s kabalistickou démonologií , aby byli převedeni na protikladnou cestu jakékéhosi mystického katarství , ve kterém by mohli snadněji dosáhnout magické praxe nebo čarodějnictví . Jakmile byla tato gnostická mystéria jednou vyložena a poté přeměněna na přísné rituální praktiky černé magie plné zhýralosti a poskvrnění, nebylo již vůbec nic považováno za nezákonné. Jakákoli sebevíce zvrácená akce, která porušovala tradici či zavedená pravidla, tak začsala být považována za přijatelnou, a proto se časem ustanovila v samotnou povahu jejich luciferiánských kultovních systémů víry a náboženství, jak je dodnes praktikují právě templáři nebo jim příbuzné tajné společnosti. Prostřednictvím konání zvrácených akcí záměrně vyvolávajících duchovně zneužívající chování během rituálních obřadů černé magie to umožňovalo poměrně snadno evokovat nižší astrální síly všude tam, kde byli fyzické nádoby lidských bytostí nebo dokonce nádoby celé skupiny účastníků rituálu otevřeny a připraveny k záměrnému démonickému posednutí nebo k připoutanosti si nižšími temnými duchy. Tito temní duchové operují v celé hierarchii duchovního světa a zajímají se hlavně o svoji moc a kontrolu, takže čím silnější je člověk na zemi, tím silnější je i v rámci magické rituální praxe NAA nebo ‚Prince of Hell‘ z Ars Goetia Demons jsou právě ty entity, které nejčastěji chtějíl použít nějaké lidské tělo jako svůj temný portál, přes který by pak vykonávali své nepěkné plány. Dnes si někteří satanisté skutečně přejí invokovat (neboli vykouzlit) démona Ars Goetia při udržení svého Světelného těla , protože věří, že jim to ještě více rozšíří stávající, nebo dokonce dodá nadlidské schopnosti, které oni považují zajakýsi vyšší či vznešený stav. Mělo by být na tomto místě úplně pochopeno, že tento stav záměrně vyvolané démonické posedlosti je otroctvím vědomí, které zahrnuje jak mentální otroctví tak ony nechvalně známé Krevní smlouvy sloužící pak démonickým hierarchiím, stejně tak jako bývají velmi pevné vazby duše časem vytvořené k hmotné realitě (ulpívání, závislost).

Zkušenosti získané tady na Zemi prostřednictvím přímé gnóze odhalují hlubší pochopení toho, že materiální svět, ve kterém dnes žijeme, je vlastně jen syntézou, tedy sloučením a důsledkem příčin a následků, které byly nashromážděny během mnoha astrologických věků evoluce mezi původními pokrevními liníemi kmene Christos Essene a invazními skupinami v rámci vkládání umělých technologií prostřednictvím krevních linií Luciferian Fallen Angelic Serpent. To by mohlo být vlastně trochu srovnatelné s vědomím, že jak síly Christos Templar God, tak Anti-Christ Templar Forces, nejsou vlastně nic jiného, než jen vzájemně soupeřící pokrevní linie, které se přímo podílely na společném vytváření organické a anorganické architektury a souvisejících instrukčních sad, které nám nyní, tedy tady a teď, tvoří naši hmotnou, fyzicky prožívanou realitu na pozemské časové ose, tak jak to v současnosti „na vlastní kůži“ prožíváme v našem makrokosmu.

Dočasná nesmrtelnost

Je tedy klidně možné, že dnes občas můžeme vnímat doslova až existenciální vnitřní boj, který se hlavně objevuje u těch jedinců, kteří se narodili do jakési amnézie, tedy vlastně odpojeni od vědomí své vlastní duše a neschopných již vnímat svůj přirozený a přímý vztah s věčným Božím světlem – zdrojem. Což je právě důvod, že někteří z nich až zoufale hledají okultní poznání na jakoukoli cenu. Aby unikli z hmotného vězení Země, pokoušejí se najít tajné znalosti, které jim umožňují uniknout z koloběhu smrti a reinkarnace tím, že si pro sebe budou nárokovat jakousi formu dočasné „nesmrtelnosti“, přičemž mnozí z nich jsou kvůli tomu ochotni zúčastnit se Krvavé oběti jen proto, aby tím dosáhli svého vytouženého velkého cíle. Nakonec, prostřednictvím mnoha egoistických filtrů, které formují různé frakce těchto tajných společností, které byly časem odštěpeny od původního učení gnostických templářů, bylo jejich hlavním cílem vždy dosáhnout osobní nesmrtelnosti a nějakým způsobem se osvobodit od všech důsledků Božích přírodních zákonů , což můžeme považovat za jakousi jejich dlouhodobou agendu.

Aby každý člověk získal sebeovládání v navigaci světem těchto chaotických sil, aby dosáhl konečného duchovního osvobození, bude muset učinit jasnou a rozhodnou volbu v tom, jakou formu souhlasu si zvolí k možnosti komunikace s vyšší autoritou. Při hledání pravdy v jejím nejvyšším možném vyjádření je možné udržet si vyšší poznání těchto duchovních sil i v dokonalé neutralitě a v souladu s Jednotou. Je dobře známo, že duch pravdy Christos-Sophia a čisté srdce naplněné bezpodmínečnou láskou jsou tou jedinou cestou, která vede k duchovní svobodě a potažmo k věčnému Božství .

Význam křtu v Baphometovi

Řecký překlad slova Bafomet se skládá ze slov bafe (křest) a metis (moudrost), na které se mimo jiné také odkazuje v tom nejstarším zednářském zdroji „Symbolismus řemesel v gnostické mši“, který je navíc ještě chápán v kontextu křtu „ohnivou vodou“. To je trochu podobné víře, že Lucifer je nositelem světla v Luciferské doktríně , a tak Baphomet bývá také spojován s okultním rituálem, aby přinesl praktikujícímu astrální světlo a zrození božské moudrosti duchů, aby tím uvedl své osobní touhy do reálné manifestace. Pro podobné účely byla později Gnostická mše adaptována a převrácena známým mágem a okultistou Aleistrem Crowleyem pro využití v rámci rituálů sexuální černé magie prostřednictvím kontaktování Baphomet Network , čímž vlastně byly položeny základy pro Lunar Forces , aby se živily mřížkami černé magie, které jsou navrženy pro podporu globálně praktikovaného satanismu .

Paradigma Thothova vlivu v celém současném hermetismu představovalo učení, které tvrdilo, že zrození duše do světa fyzické hmoty bylo vlastně jen jakousi formou trestu skrze křest ohněm, ve kterém jsou bolesti těla zakoušeny po celý život bez ohledu na to, jakou cestu si v něm zvolíte. Hermetické učení snadno přenáší vliv překrývajícího se morálního nihilismu , sklonu k touze po nesmrtelnosti a službě sebezáchově, protože se věří, že Bůh opustil duši při bolestné tělesné zkušenosti. Toto je příklad Thothovy manipulační taktiky vytvořené prostřednictvím hegelovské dialektiky , s cílem vytvořit taková řešení, která zavedou lidi do tenat duchovního podvodu. Normalizace bolesti a lidského utrpení a nedostatek odpovědnosti za vlastní činy, které způsobují vážnou újmu a jsou dnes těmi hlavními příčinami, které zvyšují množství utrpení ve světě .

Luciferiánští templáři tak reinterpretovali některé essénské gnostické znalosti uváděné v hermetickém učení, aby tak vyčarovali démonické duchy, o nichž se věřilo, že křtí (vykřesávají) moudrost rovnou do hlavy nebo mysli a pokoušejí se napodobovat a provádět tytéž rituály převrácené v černé, aby dosáhli své agendy. Hermetické koncepty ovlivnily templářské rytíře v tom smyslu, že věřili, že hledají křest moudrosti v míse své mysli, rituálně reprezentované lebkou nebo lidskou hlavou jako obřadní mísou, v níž jejich hlava mohla magickým způsobem skutečně absorbovat obsah přenášený z inteligence univerzální mysli.

Ve starověku byl akt křtu považován za lunární svátost měsíce a bohyně plodnosti, při níž se věřící podrobovali rituálu ponoření do vody nebo se účastnili nejrůznějších mycích obřadů duchovního zasvěcení. S rozvojem křesťanství se říkalo, že Jan Křtitel používal křest vodou jako ústřední svátost, která se stala křesťanským obřadem přijímání a také obecného přijímání do církve, obvykle s použitím vody vylité na hlavu, používané právě za účelem ‚ křtu‘. Křest je obecně považován za formu znovuzrození vodou a duchem, za zrození nového duchovního stvoření v těle a za otisk jakési duchovní pečeti církve.

Během černé magie je akt posednutí lidského těla také označován jako „křest ducha“, což jeale přitom ve skutečnosti jen jakási zasvěcovací smlouva uzavřená s archetypem ďábla (satanské nebo luciferské síly), ve které bafometovské síly obsahují proud vědomí těchto rozmanitých parazitických astrálních sil a démonických entit. používajíc rituály černé mše nebo černé magie Bafometa a leckdy zahrnující celou řadu zkažených činností, jako jsou lidské nebo krevní oběti, sexuální magie nebo orgie, sodomie a úmyslné způsobování velké fyzické bolesti a teroru všem těm, kteří jsou zasvěceni nebo posedlí. U rituálů černé mše nebo černé magie se vše dělá pozpátku, aby se převrátil význam rituálu, který evokuje zákon zvratu a přitahuje tímto způsobem různé síly působící vlastně proti životu.

Bod vzniku takové duchovního připoutanosti nebo posednutí, ve kterém je navázán kontakt s Baphometovýmí astrálními silami černými mágy nebo okultisty označován jako křest moudrosti, což je v tomto kontextu ovšem považováno za žádoucí. Stav mysli, který podněcuje duchovní posedlost lidského těla, je běžně považován za žádoucí výsledek pro mnoho okultních skupin, některé věří, že tento stav je posedlost svatým duchem, zatímco jiné si záměrně přejí vyvolat démonické síly. V tomto kontextu je vyvolání démonických sil prostřednictvím krvavých obětí pokusem vytvořit služebníky temných duchů, kteří mohou být magicky svázáni tak, že jsou nuceni plnit příkazy kouzelníků a sloužit jeho vůli z astrální úrovně. Když jsou tato pouta jednou vytvořena, toto pouto otroctví pak na své pouti pokračuje s fyzickým tělem, ale i bez něj.

Konečným účelem rituálu černé magie je čarodějnictví, které má pomoci získat kontrolu a vliv nad všemi ostatními v rámci prostředí a mít možnost ovlivnit vaši osobní vůli a projevy ve fyzickém světě, ovšem na úkor těch skupin, které jsou považovány za nežádoucí. , ignoranti nebo třída otroků.

Tajný pakt o rouhání a sexuální degeneraci

Přirozeně, po tisíce let NAA ovlivňovali určité ceremonie ve svých preferovaných pozemských pokrevních liniích, které zahrnovaly úplnou ztrátu kontroly nad impulsy prostřednictvím účasti na nadměrné úrovni intoxikace, krevní chtíče, šílenství a sexuální degenerace, aby tak obrátily směr přirozené sexuální energie svého světelného těla. proud. Jak již bylo zmíněno, cílem těchto degenerovaných akcí během rituálů je v konečném důsledku zvrátit centra bolesti a potěšení v lidské bioneurologii tak, aby člověk prožíval potěšení, když trpí bolestí, nebo když mučí ostatní tak, aby cítili obrovskou bolest

Překrytí sexuální bídy bylo zavedeno prostřednictvím měsíčních sil, používalo se ke spojení a zkreslení konceptu duchovního posvátného manželství nebo hierogamického spojení s náhodnými činy zvrácených sexuálních rituálů, v nichž by okultisté studující zkreslené gnostické texty byli stále více posedlí výkladem symbolismu jejich erotiky. Veliká část symboliky používané během této doby inverze gnostických praktik templářských rytířů Luciferian byla navržena tak, aby převrátila mužsko-ženský proud do probíhajících zvratů rozdělení pohlaví. To zahrnuje například hady, kteří symbolizují mužské a ženské démonické protějšky vyobrazené v mnoha erotických pózách, z nichž některé údajně představují „genitální moudrost“ Gnóze, které je dosahováno uctíváním těchto démonických sil. Starověký systém víry v genitální moudrost, která je zodpovědná za dosažení gnóze, pomáhá vzdělávat veřejnost, aby lépe pochopila důvody, proč satanismus a luciferské kulty mají tendenci podporovat sexuální zkaženost nebo tolerovat řadu náhodných sexuálních aktů ve svých rituálech a v některých případech dokonce zahrnují rituální černomagické zneužívání dětí.

Azazael je reprezentován jako kozí démon, který předsedá celé démonické hierarchii, aby usnadnil pohlavní styk a uspořádal sexuální partnery tak, aby tím záměrně poskvrnil vnitřní posvátné manželství Christos-Sophie prostřednictvím propagace připoutaností antikristovských entit. Sexuální magie, orgie a rituály černé magie symbolizují hermafroditní postavy s caduceem, symbolika dvojčete hada představuje mužské a ženské démony, Černou královnu Lilith a Samaela Černého. Tyto jsou zamýšleny jako antikristovské verze nebo antihierogamické svazky, které propagují svou dekadenci prostřednictvím nejrůznějších obměn programování sexuálního utrpení. Black Lilith je ztotožňována s velkým množstvím ženských démonů, magických entit nazývaných succubus (sukuby) a je také matkou zrození mnoha démonů nebo stínových bytostí z lunárních sil. Azazael a Samuel jsou někdy reprezentováni jako vzájemně zaměnitelné entity, nebo Azazael bývá prezentován jako velekněz předsedající kopulaci Black Lilith a Samuela během jejich satanského rituálu. Tyto démonické síly jsou vyvolávány a připoutávány v rámci účastníků rituálu a prostřednictvím sexuálního spoluvytváření skupiny s těmito démonickými silami, když se proud satanského vědomí formuje do astrálního energetického podpisu, který následně vytvoří až groteskní strukturu proudů Baphomet. Pokud se během sexuálního rituálu, který spojuje milovníky démonů proti Kristu, zrodilo dítě, krvavá oběť tohoto dítěte je považována za předzvěst Apokalypsy, která přináší na Zemi katastrofy, které konečně definitivně ukončí tuto padlou říši. V některých starověkých gnostických textech se totiž učilo, že na konci světa bude vše v něm obsažené zcela rozpuštěno a vráceno Bohu.

Satanisté a luciferiánci tedy v celém dlouhém průběhu věků používali prakticky překroucení gnostických rituálů, zatímco v sobě pěstovali zvrácenou představu, že sexuální zneužívání dětí a zvířat jim nějak duchovně osvětluje jejich cestu k dosažení Gnóze a přivedení Apokalypsy, přičemž se rozhodli zažít to, co nazývali jako genitálie moudrosti, coby svoji tajnou vnitřní doktrínu záměrného znesvěcení. Skutečné zplození dítěte prostřednictvím těchto sexuálních rituálů mělo být recyklováno v dalším krvavém rituálu pro magické účely, vlastně v takových rituálech v rámci rituálů, které ještě umocnili jejich sílu, což bylo Antikristem považováno za posvátný akt.

Jde o to, pochopit, že rituály černé magie, jak je propaguje NAA upravená Luciferian Knights Templar, která nakonec infiltrovala mnoho okultních nebo tajných společností, ve skutečnosti není gnosticismus, ale jsou to zvrácené názory a překroucené odchylky, které tyto skupiny nasytily duševními nemocemi. Úpadek vědomí během doby temna přispěl ke zkreslení gnostických textů právě tím, že je převedl na sexuální rituály, které se dále rozvinuly do satanských černých mší a rituálů sexuální magie, které nakonec nemají nic společného se skutečným templářským gnosticismem Essene Christos.

Černí mágové v NAA chápali, jak přimět lidské bytosti, aby převrátily své sexuální energie tak, aby běžely zpět v opačném směru, aby vytvářely sestupující hadí oheň, tedy jakousi snadno parazitovatelnou formu looshe. V podstatě je to za účelem převrácení sexuální energie lidské bytosti tak, aby vytekla z perineálních kanálů do polí nižších dimenzí. Je tedy mnohem snazší odsát negativní duchovní připoutanosti nebo energetické parazity NAA, kteří manipulují s touto osobou, aby se ona pak podílela na duchovně destruktivním chování.

Během průběhu O.T.O. (Ordo Templum Orientis) gnostického masového rituálu se závěrečný rituální akt prováděl se sexuální magií a vyvrcholil pohlavním stykem mezi nahým knězem a nahou kněžkou na vrcholu bohoslužebného oltáře, zatímco je přítomna celá kongregace. Baphometovy síly vlastní lidská těla přes bránu Azazaela, Černé královny Lilith a antikristovských entit, takže řada démonických duchů tak v rámci rituálu může mít vzájemný „pohlavní“ styk prostřednictvím lidských hostitelských těl.

Luciferská smlouva

Od té doby, co Luciferian Covenant , probíhá neustálá bitva o toto poznání, ve které byli praví starověcí strážci moudrosti neustále pronásledováni a masakrováni. Hlavní spouštěcí událost na pozemské časové ose již začala keltskými invazemi před 9 500 lety, kdy se skupiny NAA a Ilumináti poprvé pokusily vytvořit jakousi super-rasu genetických elit. To umístilo unesenou DNA Ruby Sun prostřednictvím jejich propagovaných linií, které se vyvinuly ve svobodné zednářství, templářské rytíře , ale také rosekruciánské, jezuitské a mnohé další tajné společnosti, které přetrvávají vlastně až do dnes s podobnými hermetickými esoterickými znalostmi, které se ovšem dnes primárně používají právě v negativní polaritě pro Služby sobě samým . V historických časových liniích se zaměřovali na 2. linie Grálu hvězdné brány pro únos nebo eliminaci, protože tato skupina duší je geneticky spojena s Rodinou Michaela , která pochází z Aldebaranu . Jsou přirozenými strážci sítě východního směru a také otevírají přístup do Zlaté brány . Tyto konkrétní Michael-Nephilim krevní linie jsou nositelé té původní a tedy autentické genetické linie DNA Ruby Sun na Zemi, po kterých NAA nejvíce toužily a které byly modifikovány jako hostitelská těla pro různé invazní skupiny z Orionu a severské skupiny.

(Zdroj: ES News- Baphomet Deception)

Něco málo k NAA:

Tyto bytosti manipulovaly lidským světem již po tisíce a tisíce let, od atlantského kataklyzmatu a to vždy pro své vlastní účely. Viz věky lidstva . Jsou to interdimenzionální a extradimenzionální bytosti známé jako Fallen Angelic (Padlí andělé) v dávné historii a používají mnoho technologických manipulačních metod k ovládání mysli a negativně manipulují s budoucím směřováním lidské rasy. Jednou takovou negativní manipulací je instalace Armageddon Software do planetárního mozku za účelem instalace False Father Negative Alien Religions založená na službě Yahweh a Jehovian Annunaki . Viz. Metody manipulace temné síly a ovládání mysli .

Když byl náš Planetární Logos napaden a zkažen Reptiliánskými Kontrolory ( Archonti ) z NAA ,celá naše planeta a naše rasa tím byly značně dramaticky ovlivněny. Znamenalo to ale, že jsme již nemohli svobodně tvořit a vyvíjet se podle původního plánu našeho zamýšleného stvoření a neměli jsme ani žádnou vzpomínku na to, co se nám stalo. Byli jsme recyklováni naší vlastní neustálou reinkarnací do astrální roviny bez vzpomínek na minulé životy, na to kdo skutečně jsme, kam vlastně jdeme nebo jaký je náš skutečný vztah k Bohu a jaký byl vlastně skutečný „účel“ humanity. Postupem času většina z nás ztratila jakékoliv citové spojení s naším Soul Matrixem a otupěli jsme bolestí, abychom přežili v aktivovaných protilidských strukturách. To, co se stalo naší planetě, totiž vůbec není lidské, je to naprosto „cizí“ skutečné povaze lidstva.

A proto to na světě vypadá tak jak to vypadá. Vysvětlení těchto jinak naprosto skrytých okultních procesů probíhajících na pozadí manipulace s načí rodovou pamětí a s naší skutečnou historií by nám mohlo významně pomoci nastoupit cestu pravého duchovního probuzení a správné evoluce duše.

Zdroj: okultura.cz, https://energeticsynthesis.com/library/negative-alien-agenda

Líbil se Vám dnešní článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Je déšť bezpečný? Proč nám říkají, že déšť, který padá z nebe, je extrémně nebezpečný a může dokonce způsobit rakovinu?

Snaha globalistů vyvraždit velkou část lidstva jakýmkoli způsobem je naprosto zjevná a jejich vražedná vynalézavost doslova nezná mezí. Ačkoliv to bude hysterickým ulhaným mainstreamem stále pravdo-láskařsky označováno za konspirace, tak jejich snahy jsou snad každému kdo nemá úplně duto v hlavě jasné. Vraždí nás už dlouho, nenápadně a vším čím vraždit lze. To že zabíjí ty jejich zcela bezpečné vakcíny s obrovským množstvím vedlejších účinků, které se stali jednoznačně těmi nejvražednějšími „léky“ v historii lidstva, ví dnes skoro každý, až na těch pár mimořádně tupých, nebo extrémně naivních, kteří se šli dobrovolně postavit na čtvrtou dávku vražedné šmakulády. Těm ale zjevně není pomoci, pod vlivem mRNA vakcíny Moderna zcela ztratili soudnost a stali se dobrovolně otroky psychopatické elity, vědomými mutanty a majetkem pharma korporace bez nároku na své vlastní tělo. Ovšem s příjemným pocitem toho, jak že to nejsou v bezpečí a jak se o ně psychopatická vláda báječně postarala.

Jenže oni nevraždí jen těmi vakcínami. Vraždí nás jídlem, plným bezpečných potravinových doplňků ve formě různých „éček“, které jsou přitom třeba karcinogenní. Vraždí nás nejrůznějšími chemtrails, které na nás sypou nenápadně z letadel za tichého souhlasu vlád, a které jsou plné různých nanovychytávek, chytrého prachu, těžkých kovů, hliníku atd. Nanočástice zvané morgelony dnes dokonce u některých lidí vyvolávají morgelonovu chorobu, která se projevuje tak, že vám z těla vylézají barevná vlákna! A vědci, kteří se tím zabývají tvrdí, že morgelony je naše současná příroda zcela zasypána, že je nalézají všude. Tráví nám vzduch, vodu i jídlo. Ti samí lidé, kteří otravují atmosféru mohutnou uhlíkovou stopou svých soukromých tryskových letadel jsou ti samí lidé, kteří hystericky chtějí počítat vaši „uhlíkovou stopu“ a podle ní vám omezovat cestování a jídlo. A jsou to ti samí lidé, kteří nás vraždí a ničí naši přírodu a celou planetu. A také jsou to ti, kteří vyvolávají hysterii s globálnm oteplováním a už na vás chystají své klimatické lockdowny. Ale jen na vás, oni sami si dál budou létat po celé planetě soukromými tryskáči. To je ta sociální spravedlnost dle jejich zvrácených představ. Všichni si budeme v Brave new world rovni, ovšem až na ně, ti jsou si rovnější. Také my všichni budeme mít zastropovaný příjem i bankovní konta v kategorii „common“, zatímco oni mít žádný strop ani omezený příjem nebudou, protože oni budou v solciální třídě „sovereign“, kde žádné zastropování účtu nebude, uhlíková stopa se nevypočítá a žádné vakcíny nejsou povinné, zatímco vy budete muset na jehlu každých šest měsíců dokud úplně nepřijdete o váš přirozený imunitní systém a nestanete se zcela závislí na jejich „vakcínách“ vytvářejících VAIDS a nahrazující přirozenou imunitu tou umělou. No a obsahující různé neuromodulační mňamky ovlivňující vaše chování a samozřejmě vaší loajalitu vůči vládě. A třeba zapouzdřený „vypínač“ v DARPA hydrogelu, kterým vás pak vláda může kdykoli vypnout, když bude chtít. Vítejte v onom úžasném novém světě dle vize psychopata Schwaaba a jeho kompliců z WEF! No není to nádhera, svět bez válek, ve kterém jsou si všichni zcela rovni! Tedy až na ně, jim budete patřit.

Ale pokračujme dále v této vražedné krasojízdě… všimli jste si změny, která se stala s naším sněhem? Že ne, že sníh je stále jen sníh? Tak to se hodně mýlíte, není. Zkuste si doma udělat malý experiment, udělejte si sněhovou kouli až napadne letos před Vánoci, které díky psychopatům sice nebudou jako dřív, ale třeba aspoň nějaké budou a tu kouli se pokuste zapálit zapalovačem. Že je to nesmysl a koule se okamžitě rozteče? Jó to bývávalo, však si to zkuste sami. Zjistíte, že sníh se vůbec nerozteče tak jak by šlo předpokládat, ale že úplně zčerná a vytváří černou ohořelou krustu, vypadající jako seškvařený plast. Však si to zkuste a přesvěčte se sami, že to tak prostě je.

Je tedy déšť a sníh, který přirozeně padá z nebe, ještě vůbec bezpečný? Když jsem vyrůstala v Krkonoších, tak bych se ti vysmála, lízajíc sněhovou kouli místo ruské zmrzliny, co je dnes zakázaná, protože je Ruská. Kdybyste mi tenkrát řekli, že můžu dostat rakovinu jen z toho, že budu pít déšť,nebo lízat sníh, který přirozeně padá z nebe, myslela bych si, že nejste normální. A jsem si jistá, že ještě i dnes to bude znít jako naprosto směšný nápad mnoha lidem, kteří budou číst tento článek. Bohužel je to však pravda. Všude, na celé naší (teda vlastně jejich) planetě je nyní dešťová voda plná extrémně nebezpečných chemikálií, které skutečně způsobují rakovinu. A jak se dozvíte dále, tak dnes není nikde na světě bezpečné místo, kam byste mohli jít, abyste tomu unikli. Toto je jen další příklad, který ukazuje, že doslova pácháme společenskou sebevraždu a že kosmické hodiny odbíjející konec lidstvu hlasitě tikají.

Jestliže je veškerá naše dešťová voda nyní příliš nebezpečná na to, aby se dala pít kvůli vysokým úrovním extrémně nebezpečných chemikálií, které jsou v ní obsaženy, znamená to ale také, že všechna naše jezera, řeky, potoky, rybníky i moře a oceány jsou dnes také zcela znečištěny.

Doslova si ničíme naši planetu, a to by nás mělo velmi rozzlobit. Minimálně stejně jako zcela nesmyslný klimatický lockdown. Následující článek původně pochází z Popular Mechanics

Pamatujete si, že když jste byli malí jak bylo zábavné zaklonit hlavu během bouřky a otevřít ústa, abyste pili dešťové kapky? Už byste to neměli dělat. Je to proto, že dnes budete s deˇštěm zároveň požívat příliš mnoho částic perfluoralkylových a polyfluoralkylových látek (PFAS), tedy značně nebezpečných chemikálií, které se uvolňují z ultra odolných plastů, které jsme na zemi vytvořili za posledních 120 let.

Právě byla totiž zveřejněna nová šokující studie, která tuto krizi podrobně zkoumala a zjistila, že úrovně chemikálií PFAS v naší dešťové vodě „často výrazně překračují“ to, co naše úžasná fašistická vláda považuje ještě za bezpečné…Vláda to sice ví, ale neřeší, protože její úkol je přece naprosto jasný, zavraždit nás za jakoukoliv cenu, jakýmkoíliv způsobem

Kolem nás se dnes vznášejí tisíce různých látek PFAS. Studie porovnávala úrovně čtyř běžných forem (PFOS, PFOA, PFHxS a PFNA) v různých zdrojích vody: v dešťové vodě, půdě a v povrchových vodách, jako jsou potoky, jezera a oceány. Zjistili, že úrovně nejméně dvou forem PFAS v dešťové vodě, PFOA a PFOS, „často velmi výrazně překračují“ bezpečné úrovně těchto látek v pitné vodě, jak to je doporučováno FRRA.

Nemluvíme tu však o látkách, které jen tak trochu negativně ovlivní vaše zdraví.

To, o čem tady mluvíme, jsou látky , které nám mohou způsobit rakovinu a zabít nás

Chemické látky PFAS, které se dnes objevily v pitné vodě ve městech po celých USA, byly spojovány s výskytem nehodgkinskho lymfomu a s rakovinou ledvin, varlat, prostaty, prsu, jater a vaječníků. Nová studie jde ještě o krok dále, aby se pokusila vysvětlit, jak některé z těchto sloučenin PFAS, z rodiny tisíců podobných syntetických chemikálií, které se používají po celá desetiletí úplně ve všem, od balení potravin po nepřilnavé nádobí, mohou způsobit rakovinu dokonce přímo na molekulární úrovni. Tato skupina chemikálií převládá také v hasičské pěně (třída B) a hasičských OOP; a třeba právě u hasičů bylo exaktně prokázáno, že mají o něco vyšší výskyt souvisejících druhů rakoviny, než je v populaci obvyklé.

Začínáte konečně chápat závažnost toho, čemu tu dnes čelíme? A nejde tu jen o lízání sněhu, nebo o to, že se nerozpouští, ale spéká, tady jde doslova o život

Tyto chemikálie jsou v tisících a tisících produktů, které pravidelně používáme, a to znamená, že jsou dnes naprosto všude

Chemikálie PFAS najdete na površích s nepřilnavými vlastnostmi a s vlastnostmi odpuzujícími skvrny. Jako takové se nacházejí v mnoha baleních potravin pro domácnost, v elektronice a dokonce i v kosmetice a v kuchyňském nádobí. Zdá se však, že tyto chemikálie se nyní mísí i s naší dešťovou vodou. V důsledku toho je dešťová voda dnes oprvadu nebezpečná k pití.

Jedním z hlavních způsobů, jak se chemikálie PFAS dostávají do našeho životního prostředí, jsou právě tzv. mikroplasty.

Jak jsem již kdysi někde uvedla tak lidstvo nyní ročně vyprodukuje přibližně 400 milionů tun plastu a velká část z tohoto plastu se nakonec vyhodí.

Jakmile je odhozen, tak pochopitelně nikam nezmizí.

Místo toho se stále rozpadá na menší a menší kousky. Nakonec se tyto kousky rozpadají až na mimořádně malé kousky plastu známé jako „mikroplasty“

Mikroplasty – konečný výsledek všech plastových výrobků a průmyslového odpadu, které vyhodíme – jsou jedním z hlavních zdrojů PFAS a často se dostávají až do oceánů a dalších vodních toků a mají obrovský nežádoucí dopad na divokou přírodu. Zatímco u odpadu na skládkách to trvá tisíce let, než se úplně rozloží, tvoří tyto nepatrné kousky plastu, které jsou menší než 5 milimetrů nechtěnou vrstvu po celé planetě. Jejich mikro velikost totiž způsobí, že nakonec skončí úplně všude, dokonce i v naší krvi, kde se jejich velikost pohybuje mezi 700 nanometry a 5 000 nanometry. (Lidský vlas má tloušťku asi 17 000 nanometrů).

Dnes jsou tak po celé planetě roztroušeny biliony a biliony těchto mikroplastů a bouře, které nám přinášejí déšť, je smetou a vysypou pak přímo na nás.

Výzkumníci, kteří prováděli tuto studii, na kterou jsem odkazovala výše v dnešním článku, dokonce tvrdí, že dnes není „nikde na Zemi místo, kde by bylo ještě bezpečné pít déšť“

„Podle měření, která jsme provedli, není nikde na Zemi žádné místo, kde by bylo ještě bezpečné pít déšť,“ řekl agentuře AFP Ian Cousins, profesor na univerzitě a hlavní autor studie publikované v Environmental Science and Technology.

Kompilace dat od roku 2010, kterou jeho tým studoval, ukázala, že „dokonce i v takové „netknuté“ Antarktidě nebo na tibetské náhorní plošině jsou dnes hladiny mikroplastů v dešťové vodě vysoko nad směrnicemi pro pitnou vodu, které navrhla třeba známá a respektovaná americká EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí).

Přečtěme si to prosím ještě jednou a soustřeďme se:

Veškerý déšť, který v dnešní době dopadá na naši planetu, je nyní nebezpečný, protože obsahuje nadměrně vysoké množství rakovinotvorných chemikálií, a my nemáme žádný způsob, jak odtamtud dostat

I kdybychom okamžitě přestali používat všechny nebezpečné chemikálie, škody, které jsme dosud napáchali, tu s námi zůstalnou již navždy.

Bohužel většina lidí to prostě stále ještě nechápe, stejně jako nechápe třeba to, že globální oteplování je blbost, vymyšlená jen za účelem další tyranie.

Doslova dnes systematicky zabíjíme jak sebe, tak ale i vše ostatní na této krásné planetě.

Zůstaneme-li na cestě, po které právě jdeme, tak nemáme ždánou budoucnost, my skutečně zoufale nutně potřebujeme změnit své způsoby jednání, stejně jako zoufale potřebujeme nějakou pomoc.

Je docela smutné, že většina lidí je asi příliš hrdá na to, aby si to právě teď přiznali. Přitom s hadry na hubu skutečně nemají být na co hrdí. A globalisté, kteří to všechno pochopitelně dobře ví, to vše záměrně ještě zhoršují. Přírody nebude v novém věku lidstva dle jejich úchylné vize totiž vůbec třeba.Ani kyslíku, lidské vědomí bude přeneseno do harddisku osobního kvantového počítače a stroje okolo budete v rámci vám přidělené pracovní činnosti obsluhovat svými robotickými pažemi. Že již nebudete lidmi? No, nebudete…

Ale jak se sociální a životní podmínky dnes stále více zhoršují, tak stále pevně doufám, že se probudí ještě více lidí. Je totiž skutečně ten nejvyšší čas. Protože kosmický čas lidstvu běží a my se možná už nemůžeme zachránit.

Vyblábolila ekologicky uvědomělá Myšpule na břehu rybníka, co si moc přeje být jezerem.

Využité zdroje: https://www.msn.com/en-us/health/medical/bad-news-for-earth-rainwater-is-no-longer-safe-to-drink-thanks-to-plastic/ar-AA10ws6q?cvid=dbb054311c314de0915b4f68cb705e14

Líbil se Vám tento článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Už to ani neskrývají? Další veřejný „okultní“ rituál: bizarní uctívání Baala před zraky veřejnosti!

Opět jsem narazila na zajímavé informace svědčící o tom, že v současných bouřlivých sociálních procesech hraje svoji významnou roli okultismus.A to jak v nejvyšších procesech globálního řízení, tak i leckde jinde. Michael Snyder na webu endofamericandream.com zveřejnil článek o bizarním veřejném rituálu v rámci her Commonwealthu v Birminghamu v Anglii 28. července tohoto roku. Michael píše:

Oni se to už ani nesnaží skrývat. 28.července letošního roku během zahajovacího ceremoniálu her Commonwealthu v Birminghamu v Anglii, byl do středu stadionu Alexander vypuštěn obrovský mechanický býk se zářícíma červenýma očima. Monstrum v podobě býka bylo vysoké přibližně 10 metrů a jeho stavba trvala více než pět měsíců. Dostalo to přezdívku „Zuřící býk“ a naprosto to zastínilo všechny ostatní tedy ty lidské účastníky, kteří se na tomto bizarním představení také podíleli. „Hrdina“ zahajovacího ceremoniálu, postava která je známá jako Stella, toho mechanického tvora uklidnila a pak se kolem obřího býka shromáždili všichni lidští umělci a začali se mu tam doslova klanět a uctívat ho. V posledních letech jsem viděl spoustu opravdu divných věcí, ale nikdy jsem neviděl cokoliv podobného.Her Commonwealthu se účastní celkem 72 národů, a tak tento velkolepý a bizarní zahajovací ceremoniál přenášelo nespočet televizních obrazovek po celé planetě.

A teď ta pecka: Jasná a čitelná okultní symbolika v tomto „rituálu“ byla předem velice dobře naplánovaná a organizátoři akce přesně věděli, co dělají.

Počítali ale pochopitelně i s tím, že naprostá většina normální populace vůbec vědomě nezachytí, co se jim vlastně právě odehrává přímo před očima.

Právě Býk byl totiž odpradávna symbolem starověkého božstva z Blízkého východu známého jako „Baal“. Následující citace původně pochází z Christianity.com

V uměleckých vyobrazeních a archeologických nálezech měl Baal podobu býka nebo berana a býval spojován s plodností.

Tento bůh ale také, a to zřejmě podle kananejské tradice, porazil Ela a byl spojován se sluncem a s hromem. A zdá se, že ze všech těch cizích bohů, se kterými Izraelité přišli postupně do styku, tak nejvíce zápasili s uctíváním právě tohoto boha.

Kdybychom se mohli vrátit o tisíce let zpět a vyvalili takového obřího býka se zářícíma červenýma očima pčed obyvatele starověkého Blízkého východu, tak by okamžitě pochopili, co se tady děje.

Nikdo by jim totiž nemusel říkat, že je to socha Baala, a že ji mají uctívat.

Článek, který byl zveřejněn na WorldHistory.org podrobně popisuje období, kdy se symbol býka poprvé začal spojovat právě s Baalem…

Baal Hadad vznikl v Mezopotámii pod jmény Adad na severu a Iskur na jihu. Je doložen již v době Akkadské říše (2334–2218 př. n. l.), ale stal se populárnějším po pádu třetí dynastie Ur (2047–1750 př. n. l.) během První babylonské říše (asi 1894 až asi 1595 BCE). I tak v této době nebyl hlavním božstvem a býval často spojován s bohem bouře Ninurtou jako se svým podřízeným nebo s velkým bohem Enlilem jako jakýmsi svým osobním tajemníkem. Během této doby však také začal být spojován právě s býkem coby jeho posvátným zvířetem, které se později stalo nejvýznamnějším aspektem v jeho ikonografii.

Je také zajímavé, že i jině starověké božstvo známé jako „Moloch“ nebo „Molech“ bylo také často představováno býkem

Kromě sexuálních rituálů zahrnovalo uctívání Molocha dětské oběti známé jako „procházení dětí ohněm“. Předpokládá se, že tehdejší idoly Molocha bývaly obří kovové sochy muže s býčí hlavou. Každá socha měla díru v břiše a možná ješte natažená předloktí, která vytvořila jakousi rampu k otvoru. Přímo v soše nebo těsně okolo ní byl pak zapálen oheň. Děti pak byly umístěny do náruče sochy nebo do otvoru. Když manželé takto hrozivým způsobem obětovali svého prvorozeného syna, tak ​​věřili, že jm Moloch zajistí finanční prosperitu pro jejich rodinu a další děti.

Vzhledem ke všemu výše uvedenému by bylo dobré, abyste se podívali na toto video pořízené právě v okamžiku, kdy byl obří mechanický býk vytažen do středu stadionu Alexandra…

Zvukovou kulisu rituálu poskytla hudba z Black Sabbath, která hrála právě v okamžiku kdy byla na scénu vynášena tato mechanická kolosální bestie.

Bylo by to i tak dost špatné, i kdyby se zastavili jen u této zvrácené okultní symboliky.

Ale jak můžete vidět z tohoto videa , (nemůžete, protože Twitter mezitím video vymazal) tak se všichni lidští umělci potom shromáždí kolem býka a doslova se mu začnou klanět a rituálně ho uctívat.…

Pořídila jsem jen snímek protože Twitter video mezitím odstranil, proč pak asi, když to byla jen neškodná veřejná oslava zahájení her?

Děláte si z nás legraci?

Proč se v rámci zahajovacého ceremoniálu musí vykonávat nějaký neuvěřitelně bizarní rituál, ve kterém se všichni klaní nějaké mechanické bestii?

Očividně máme chápat to, že účinkující uctívají obrovský idol mechanického býka.

Pokud by lidé ze starověkého Blízkého východu dnes sledovali tuto bizarní podívanou, tak by ji okamžitě s jistotou identifikovali jako rituální uctívání boha Baala.

Poté, co se býk uklidnil, jsou v jednu chvíli zvednuty tři ženy, aby si na býka nasedly.

Když to vidíte, okamžitě si vzpomenete na pasáž ze Zjevení, kapitola 17

3Potom mě odnesl v Duchu na poušť. Viděl jsem ženu sedící na šarlatové šelmě, která byla plná rouhavých jmen, měla sedm hlav a deset rohů.4Žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami a v ruce měla zlatý pohár plný ohavností a špíny svého smilstva.5Najejím čele bylo napsáno jméno:

TAJEMSTVÍ,

VELKÝ BABYLON,

MATKA PROSTITUT

A O OHRUCH ZEMĚ.
6 Viděl jsem tu ženu, opilou krví svatých a krví mučedníků Ježíšových.
Když jsem ji uviděl, velmi jsem se podivil.

Jeden z moderátorů dokonce přímo v televizi navrhl, že by tento obří býk mohl mít své trvalé místo v Birminghamu, jakmile letošní hry skončí.

Nemáme žádný důkaz tohoto tvrzení, ale bylo by extrémně alarmující, kdyby to skutečně byla pravda.

Elita totiž velice ráda využívá právě různých zahajovacích ceremoniálů, předávání cen a dalších veřejných podívaných k tomu, aby nás psychicky a emocionálně kondiciovala.

A když vytahují takové kousky, tak dobře vědí, že jen velmi malá část běžné populace proti tomu bude mít nějaké námitky.

Žijeme ve velmi podivných časech a myslím si, že ty následující budou jen podivnější .

Bohužel drtivá většina populace stále mrtvolně spí.

Takže vůbec netuší, co dělá elita, i když se to děje přímo před jejich očima.

O autorovi : Jmenuji se Michael a moje zbrusu nová kniha s názvem „7 Year Apocalypse“ je nyní k dispozici na Amazon.com . Kromě své nové knihy jsem napsal pět dalších knih, které jsou k dispozici na Amazon.com včetně „Ztracená proroctví budoucnosti Ameriky“ , „Začátek konce“ , „Připravte se hned“ a „Žít život, který Opravdu záleží“ . (#CommissionsEarned) Když si koupíte kteroukoli z těchto knih, pomůžete podpořit práci, kterou dělám, a jedním ze způsobů, jak můžete skutečně pomoci, je zasílání digitálních kopií jako dárky prostřednictvím Amazonu rodině a přátelům. Času je málo a potřebuji pomoci dostat tato varování do rukou co největšímu počtu lidí. Publikoval jsem tisíce článků na blogu The Economic Collapse Blog , End Of The American Dream a The Most Important News a články, které na těchto stránkách publikuji, jsou znovu publikovány na desítkách dalších významných webů po celém světě. Vždy svobodně a rád dovolím ostatním publikovat mé články na jejich vlastních webových stránkách, ale také žádám, aby u každého článku uvedli tuto sekci „O autorovi“.

Zdroj: https://endoftheamericandream.com/now-they-are-literally-bowing-down-and-worshipping-baal-right-in-front-of-our-eyes/

Takže po ceremoniálu v Gotthardském tunelu, při zimních olympijských hrách v Londýně, nebo Veikonočním Káhirském přivítání božstva Amon-Ra v rámci turistické akce Golden Pharao Parade a mnohých dalších nám globalisté vykonali další okultní rituál přímo před našima nicnechápajícíma očima. A poněkud mrazí z toho, že je tak oživován a vtahován do našeho světa egregor zapomenutého starodávného božstva, jemuž ale byly tehdy zjevně přinášeny i lidské oběti a to dokonce dětské! A neměli bychom zapomenout na okolnost, že právě znovuoživená „zapomenutá“ stará božstva jsou magicky značně „potentní“ neboli účinná. Protože co udělá takový dávno zapomenutý bůh, najde-li se dnes někdo, kdo mu opět postaví svatyni a začne jej uctívat a navíc dokonce rituálně? No může se doslova přetrhnout, aby tomu odvážnému experimentátorovi na poli praktické magie splnil každé jeho sobecké přáníí. Běda však tomu odvážnému, který pak jednou třeba zapomene přinést své obětiny…

Líbil se Vám tento článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

PODPOŘTE MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Corbett Report: Globalisté zveřejnili časový harmonogram globálního přijetí zdravotní tyranie

Článek od Jamesse corbetta zveřejnil web Corbett Report 22.března 2022. Aktuálním zůstává až do dnešních dnů.

Jednu zásadní věc se naučíte teprve po mnoha letech strávených mezi konspiračními realisty: když vám globalisté řeknou, že se něco má brzy stát, můžete si být naprosto jistí tím, že již v ten okamžik v zákulisí tvrdě pracují na tom, aby se tato jejich prognóza, „předpověď budoucnosti“ stala skutečností.

Když se tedy objeví například podezřelý Philip Zelikow z webové stránky Foreign Affairs , aby nás „varoval“ před „eminentní hrozbou“ „ katastrofického terorismu “, který „jako novodobý Pearl Harbor“ „rozdělí naši minulost a budoucnost na to před a na to po,“ měli byste si raději hned ověřit, zda se jeho neokonzervativci právě nechystají předložit veřejnosti svůj příběh o 11. září.

Když nás tedy například takový Bill Gates dnes „varuje“, že ještě „nejsme připraveni“ na to, co nazývá „další globální epidemií“, věřte, že právě v tu samou chvíli již využívá svého monopolního vlivu na globální „zdravotnictví“ k tomu, aby připravil světovou veřejnou divadelní scénu na další „covidovou“ plandemii.

Když tedy dnes Vladimir Putin a Si Ťin-pching vydávají společné prohlášení, v němž slibují „urychlit provádění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030“ spoluprací v „klíčových oblastech“, jako jsou „vakcíny a kontrola epidemií, financování udržitelného rozvoje, změna klimatu, udržitelný rozvoj, včetně zeleného rozvoje, industrializace, digitální ekonomiky a propojení infrastruktury“, tak mi věřte, že se svými dalšími kumpány z WEF právě velice aktivně spolupracují na prosazování globalistické agendy Velkého resetu a čtvrté průmyslové revoluce poháněné umělou inteligencí.

A když tedy globalisté zveřejní podrobný časový plán, který nám přesně říká, jaké budou další kroky při zavádění globálního státu biologické bezpečnosti, tak si můžeme být na stoprocent jistí, že právě teď již v zákulisí velice usilovně pracují na budování této globální zdravotní zotročovací sítě.

Naštěstí pro nás tak nemusíme být ani čtenáři jasnovidci nebo dokonce věštci, abychom dnes přesně věděli, co globalisté připravují pro naši dystopickou budoucnost. Stačí nám prostě číst jejich dokumenty. A pozor, oni nevydali za poslední měsíc pouze nějaké naprosté blbosti: vydali tři dokumenty, které nám načrtávají přesnou časovou osu a tedy vlastně přesný přehled toho, čeho tím chtějí dosáhnout a také to, jak toho chtějí dosáhnout.

Proto se dnes podrobněji podívejme právě na tyto dokumenty, abychom tak o něco lépe porozuměli tomu, proti čemu tu stojíme, a dokázali si snad i vytvořit nějaký efektivní plán, jak jim tuto agendu totální kontroly pod záminkou ochrany veřejného zdraví vykolejit.

DOKUMENT č. 1: Časová osa infografiky Evropské rady

Začátkem tohoto měsíce Evropská rada zveřejnila dokument, který stanoví vlastní harmonogram evropských fašo-kratů pro zavedení globální zdravotní tyranie S názvem „ Infographic – Towards an international contract on pandemics “ obchází všechny ty složité lingvistické věci – jak že jim to vlastně říkáme? slova? — a snižuje tím složitost právně závazné globální pandemické smlouvy až na toho nejmenšího možného společného jmenovatele: „infografiku“.

S tímto trikem hodným Copperfielda v ruce tedy Evropská rada vůbec neztrácí čas a pustí se okamžitě do práce.Vzápětí nás informuje, že „Dne 3. března 2022 Evropská rada přijala rozhodnutí povolit zahájení jednání o mezinárodní dohodě o prevenci pandemie, připravenosti na takovou událost a pandemické reakce“, než se vzájemně poplácali po zádech za svou důležitou roli při navržení myšlenky globální pandemické smlouvy jako první.

Zatím nic až tak překvapivého. Toto je přesně ten druh velkohubého „globálního přístupu“ . Zatím tedy vůbec nic překvapivého. Toto je přesně ten druh současného „globálního přístupu“ bla bla bla bla „společná věc“ „společná věc bla bla “ a „ochrana zdraví“ fabulum, u kterého bychom očekávali, že bude globální technokratická třída spravovat v dokumentu jako tento. .

Potom načrtli svoji neuvěřitelně zkrácenou historii toho, jakým způsobem jsme dospěli až k tomuto návrhu na globální tyranii v oblasti zdraví:

Všimnete si, že tato podivně zkrácená „historie“ nás neužitečně informuje o tom, že rok 2021 byl „pouze druhým rokem v celé historii WHO, kdy se její řídící orgán… sešel dvakrát ve stejném roce“, aniž by se jakkoli obtěžovali odkázat nás na zdroj: na seznam zasedání Světové zdravotnické organizace . Pokud by se i oni tím trochu obtěžovali, třeba tak jako já nyní tady, mohli byste sami vidět, že taková dvě setkání v jednom roce se poprvé odehrála již v roce 2006, kdy se WHO v květnu sešla aby prodiskutovala „Posílení připravenosti a reakce na pandemii chřipky“ a to v kontextu diskuse o „Posílení připravenosti a reakce na pandemii chřipky“ v kontextu nově revidovaných Mezinárodních zdravotních předpisů a pak se sešli znovu v listopadu téhož roku jmenovat Margaret Chan výkonnou ředitelkou této organizace.

Není těžké pochopit, proč tuto část historie dnes raději vynechávají. Nejen, že by to bylo až příliš mnoho informací na to, aby je všechny mohli zahrnout do své poněkud dětinské infografiky, ale také by nás to mohlo podnítit třeba k tomu, že bychom se třeba chtěli dozvědět trochu více o vytvoření „ nouzového stavu veřejného zdraví mezinárodního významu “,který tehdy Chan vyvolala během „pandemie“ prasečí chřipky. v roce 2009 (a znovu pak během „pandemie eboly“ v roce 2014) a to právě k ospravedlnění většího upevnění pravomocí WHO v úsvitu éry globální biologické bezpečnosti. A je zcela zřejmé, že k tomuto druhu historie v dokumentu Evropská rada rozhodně nesměřuje.

Zpět k našemu dokumentu:

Dále vidíme, co je skutečně v sázce na tomto zdánlivě neškodném návrhu na jakousi globální pandemickou smlouvu. Dozvídáme se, že to, co se ve skutečnosti navrhuje, není pouze nějaké politické blábolení o „spojení se pro nějakou společnou věc“, ale jde vytvoření mezinárodní právně závazné dohody , která by řídila společnou globální reakci na globální „krizi“ veřejného zdraví (a to ať již té skutečné nebo té imaginární). Nemějte však žádné velké obavy, tato dohoda – tedy kromě podpory sdílení genetických dat a vzorků mezi členskými zeměmi WHO – má být zakotvená dokonce v ústavě! . . .Ale v globální Ústavě WHO, tedy ne v té naší hloupé, zastaralé národní ústavě. Tato dohoda bude mít před ústavou přednost.

Konečně se dostáváme k té vůbec nejšťavnatější části:

Co nás čeká?

A pak objevíme ten skutečný plán pro vytvoření státu biologické bezpečnosti, tak jak jej vidí naše úžasná Evropská rada. Nejprve se má sejít jakýsi „mezivládní vyjednávací orgán“, aby projednal postup v návrhu na globalistické převzetí péče o veřejné „zdraví“. „Jaký je to orgán? Zastupuje které vlády? Svoláván je pod jakou pravomocí? A zastoupený je kým?“ možná bychom se na to všechno dokonce i zeptali, kdybychom chtěli zpochybnit informace, které nám dnes tyto samozvané úřady doslova násilím strkají až pod nos. Ale jen klid , kámo! Toto je přeci jen pouhá infografika , není to jedna z těch komplikovaných, přehnaně upovídaných vysvětlujících analýz! Prostě jen vypněte svou mysl, odpočiňte si a plujte si pěkně spolu s ostatními po proudu s Evropskou radou nebo s kýmkoli dalším kdo právě řídí tuto loď!

Dále se z dokumentu dozvídáme, že tento „vyjednávací orgán“ (ale je to „ oficiální orgán? Kdo může rozhodnout, kdo bude do tohoto orgánu jmenován? Je součástí samotné WHO?“ . . . ale už zase tu jste s těmi otravnými otázkami – doručí „zprávu o pokroku“ na výroční zasedání WHO v příštím roce. (Nyní se neptejte, z čeho bude tato zpráva o pokroku sestávat, jak bude doručena, kdo ji zkontroluje nebo co s ní tito nejmenovaní úředníci udělají! To už je mnohem více informací, než vám tito ubozí návrháři infografiky mohou poskytnout!

A pak, v květnu 2024, bude tento „navrhovaný nástroj“ předložen k přijetí na Světovém zdravotnickém shromáždění WHO a převzetí světové biologické bezpečnosti do rukou globalistů bude dokončeno. Představte si to jako Patriot Act 2.0, ale globální. A zaměří se to na lékařské stanné právo.

A konečně, naši přátelé v Evropské radě nám vysvětlili, proč je nakonec tato meyinárodně právně závazná globální dohoda tak moc potřebná:

Vidíte, jde přeci jen pouze o to, udržet vás v bezpečí v láskyplné náruči de facto již globální zdravotní tyranie, aby mohli realizovat svůj dlouhodobý plán na fašismus na všech úrovních! Tady již není nic k vidění, že?

Takže tady to máte, lidi: zbývají nám dnes již pouhé dva roky, než se zavřou dveře do stodoly svobodě zdraví na globální vládní úrovni. Alespoň tedy podle naší úžasné Evropské rady.

Možná se ale ptáte, proč máme poslouchat EU? Dobrá otázka. Jednoduchá odpověď je ta, že již mají zkušenosti se správným „předvídáním“ dalších kroků při vytyčování mřížky zavádění lékařského stanného práva. Pamatujete si, když Evropská komise v roce 2019 zveřejnila výstižně nazvaný dokument „ Cestovní mapa pro provádění opatření Evropskou komisí na základě sdělení Komise a doporučení Rady o posílení spolupráce proti nemocem, kterým lze předcházet očkováním “? Ne? Dovolte mi tedy osvěžit vám trochu paměť

Ahhh, správně. Jistě jen zcela náhodou již tehdy evropští reaukraté předpovídali vytvoření jednotného očkovacího průkazu/pasu pro občany EU v roce 2022 a to jen několik měsíců před spuštěním celého pandemického podvodu. Náhoda, to určitě.

DOKUMENT č. 2: Plán pro život s COVIDem

Ale jistě, o přicházející síti biologické bezpečnosti nemluví jen Evropská rada a my se tak nemusíme spoléhat jen na nějakou bezkontextovou, bezzdrojovou, hloupou infografiku, abychom se dozvěděli, co pro nás globalisté plánují dál.

Mohli bychom se obrátit například na další dokument „ Jak dostat a udržet příští normál: Plán pro další život s COVIDem “.

Toto je dokument z . . . odkud přesně? No, podle stránky “ O “ na webu tuto 136stránkovou zprávu o naší nadcházející noční můře lékařského stanného práva nedala dohromady jen nějaká nejmenovaná skupina náhodných jedinců. Očividně se všichni jednoho dne probudili naplněni obavami o Američany v éře COVIDu a rozhodli se z dobroty svého srdce (a s trochou toho Rockefellerova financování) sepsat praktický plán, jak nás dostat k tomu, čemu říkají „nový normál“. A který náhodný dobrý Samaritán se ujal role „pastýře“ (to je jejich slovo) 53 autorů této zprávy? Nikdo jiný než sám Ezekiel J. Emanuel , viceprobošt pro globální iniciativy na Pensylvánské univerzitě a zároveň, světe div se, dokonce i bývalý člen poradního výboru Biden Transition COVID-19!

Ano, je to skutečně ten Ezekiel Emanuel.

Tento dokument je přesně tak znepokojivý, jak byste očekávali, že by měl být, protože krok za krokem přesně popisuje, jak napevno ukotvit stav biologické bezpečnosti prostřednictvím vytvoření centralizovaných standardů testování, dohledu, sdílení dat, monitorování a podávání zpráv. Vyzývá také k vývoji nových technologií a postupů pro boj s naprosto nevyhnutelnou příští pandemií.

Ale pokud to všechno ještě pořád nebylo dostatečně huxleyovské, tak tato zpráva také obhajuje vytvoření „komplexní, vědecky testované komunikační a behaviorální intervenční infrastruktury pro zvýšení dosahu očkování, testování a léčby“ a . . . počkat na to . . . vytvoření nového postu v Národní bezpečnostní radě: zástupce asistenta prezidenta pro biologickou bezpečnost! (A vy jste si mysleli, že si dělám jen legraci s tím, že dalším paradigmatem bude biologická bezpečnost, že?)

DOKUMENT č. 3: Národní plán připravenosti na Covid-19

Stejně znepokojivý je i vlastní „ Národní plán připravenosti na Covid-⁠19 , který byl představen teprve začátkem tohoto měsíce.

Dokument, který má být plánem, jak „vrátit Ameriku zpět k našim běžným rutinám a zároveň chránit lidi před COVID-19, jak se připravit na nové varianty a jak zabránit ekonomickým a vzdělávacím odstávkám,“ je rozdělen do čtyř cílů:

  • Chránit a léčit COVID-19
  • Připravte se na nové varianty
  • Předcházení ekonomickým a vzdělávacím odstávkám
  • Nadále stát v čele úsilí očkovat svět a zachraňovat životy

Je znepokojivé, že mnoho strašidelných aspektů stavu biologické bezpečnosti zakotvených v tomto konkrétním plánu se již realizuje. Například na straně 34 tohoto dokumentu je americkému generálnímu lékaři nařízeno, aby „vydal žádost o informace (RFI) od výzkumných pracovníků, zdravotnických pracovníků, technologických platforem a komunitních organizací o dopadu dezinformací o zdraví během pandemie.“

Jak The New York Times uvádí , tato žádost byla nyní skutečně vydána:

Generální chirurg prezidenta Bidena již ve čtvrtek formálně požádal, abyhlavní technologické platformy poskytly informace o rozsahu dezinformací o Covid-19 na sociálních sítích, vyhledávačích, crowdsourcovaných platformách, platformách elektronického obchodu a systémech pro rychlé zasílání zpráv.

Žádost o informace z ordinace generálního chirurga požadovala, aby technologické platformy zasílaly data a analýzy o prevalenci dezinformací Covid-19 na svých stránkách, počínaje běžnými příklady dezinformací o vakcínách zdokumentovaných Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí.

Oznámení žádá společnosti, aby poskytly „přesně údaje o tom, kolik uživatelů vidělo nebo mohlo být vystaveno případům dezinformací Covid-19“, a také souhrnné údaje o demografických údajích, které mohly být neúměrně vystaveny nebo ovlivněny dezinformacemi.

Meryl Nass pěkně shrnuje poměrně mrazivou povahu tohoto požadavku ve svém nedávném příspěvku na Substacku právě na toto téma:

Federálové dnes dokonce požadují podrobné informace o demografických údajích osob „vystavených dezinformacím“. Víte, že získání jmen všech, kdo to čte, je jejich dalším krokem.

Dále si pozorně přečtěte poslední odstavec v článku NY Times níže. Federálové dokonce skutečně chtějí, aby s nimi občané začali „sdílet“ informace o dezinformacích. Není to ale sladké? Takto oblékají Stasi do eufemismu 21. století, aby povzbudili vaše přátele a sousedy k udávání.

Vzhledem k tomu, co jsme právě viděli v Kanadě kolem doxingu a finančního zablokování příznivců Konvoje svobody, může existovat nějaká pochybnost, že systémy jsou nyní budovány tak, aby všichni ti myšlenkoví zločinci byly rovnou penalizováni za sdílení „dezinformací“ o příštím podvodu?

ZÁVĚR

Příběh o COVIDu se v posledních měsících rozpadl a opakovači MSM znovu zaměřili pozornost svých diváků podobných zombie na podívanou na Ukrajině, ale ona agenda biologické bezpečnosti pochopitelně nikam nezmizela. Ve skutečnosti, jak varuje Kit Knightly ve svém posledním zasvěceném článku na Off-Guardian, děsivý příběh o „stealth omikronech“, který se právě teď objevuje v médiích, nám připomíná, že příběh o COVIDu vůbec nezmizel; zatím jen spí.

Bez ohledu na to, co bude dál v pokračující telenovele zvané COVID, tak erekce stavu biologické bezpečnosti pokračuje rychlým tempem. Ve skutečnosti tomu pomáhá i to, že se této agendě nyní věnuje tak málo lidí. , rozptýlení pyrotechnikou válčení, si Hoi polloi sotva všimnou, že Evropská komise s radostí oznamuje jejich bezprostřední vítězství ve válce nad dříve svobodnými národy světa. Do roku 2024, pokud vše půjde dobře, budou mít svou globální pandemickou smlouvu a absolutní moc realizovat svou vůli kdekoli na světě a kdykoli pod záštitou jakékoli vyhlášené zdravotní nouze.

Pokud byste něco z toho (doslova cokoli z toho) zveřejnili před dvěma lety, bylo by to rychle a rázně odmítnuto. Dnes se prostě přijímá, že se to děje. Koneckonců, je to další logický krok ve vyprávění o „pandemii a obnově“, kterým byly masy posledních dvou let vymývány mozky.

Sociální inženýři vědí, co dělají. Unavují populaci, nejprve vyvolávají hysterii kvůli vnímané krizi a poté, co se pozornost veřejnosti obrátí jinam, vklouznou do jedovaté pilulky.

To opět naznačuje, že naše vnímání a pozornost jsou samy o sobě důležité. Nemohou totiž zrealizovat svou agendu bez našeho souhlasu, takže vynakládají neuvěřitelné množství energie na propagandu před veřejností, nebo se snaží bránití tomu, aby informace o jejich skutečné agendě kolovaly mezi veřejností, a také pracují na rozptýlení veřejnosti. A opět to naznačuje, že ta práce, kterou odvádíme při vyhledávání těchto informací a na jejich sdílení s ostatními, je důležitou součástí toho, jak případným vládcům zabránit v budování jejich stavu biologické bezpečnosti.

Z toho však také na druhou stranu plyne, že pokud se nám nepodaří dostatečně zvýšit povědomí o této agendě mezi širokou veřejností, tento boj zcela jistě prohrajeme.

Volba je jen na nás. Můžeme se buď vrátit domů spát a sledovat nanejvýš tak blýskavé cetky nejnovějších zpráv na zpravodajských kanálech MSM, nebo se můžeme nadále soustředit na vytvoření stavu biologické bezpečnosti, budovat koalice s těmi, kteří se mu brání, a postupovat vpřed společně s vytvořením paralelní ekonomiky pro překonání naší závislosti na všech těch státních nástrojích nátlaku a kontroly.

Vím, kterou z těchto dvou možností si vyberu. Doufám, že tam budeme spolu

Zdroj: https://corbettreport.substack.com/p/globalists-release-timeline-for-health#%C2%A7document-the-european-councils-handy-dandy-infographic-timeline

Zaujal Vás dnešní článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Konspirace přestává být konspirací: globální elity spojily své síly k vytvoření jedné světové vlády.

Globální elity se spojily, aby vytvořily to, co bylo nazýváno jedinou světovou vládou . Podepsali smlouvu, která by umožnila Světové zdravotnické organizaci (WHO) převzít kontrolu a vládu nad všemi zeměmi zapojenými do NATO.

Tito globalisté mají globální agendu a jsou to lidé, kteří jsou mnohem horší než známí diktátoři jako Adolf Hitler, Benito Mussolini a Mao Ce-tung. Pandemie koronaviru ve Wu-chanu (COVID-19) je jen předzvěstí dalších pandemií. Ve skutečnosti jeden z nich už je tady, opičí neštovice jsou nyní v plném proudu a umně podporovány umělou mediální hysterií.

Miliony lidí si nyní uvědomují vznikající světovou vládu a plány globalistů převzít moc pod záminkou „světového zdraví“. Lidé si nyní uvědomili, že tento takzvaný Nový světový řád (NWO) je ve svých charakteristikách nábožensky pohanský, luciferský a satanistický. (Související: Přízrak jedné světové vlády se rýsuje ve velkém .)

Letos se ve Švýcarsku konaly dvě zásadní události, přičemž jednak tu WHO pořádala výroční zasedání Světové zdravotnické organizace v Ženevě a stejně tak Světové ekonomické fórum (WEF) ve stejný čas uspořádalo své výroční zasedání v Davosu.

WHO odhlasovala pandemickou smlouvu „o posílení připravenosti a reakce na mimořádné události v oblasti zdraví“. Pandemická smlouva učiní WHO jedinou řídící a koordinační autoritou v oblasti mezinárodního zdraví. Pandemická smlouva zahrnuje pravidelná simulační cvičení, globální dohled, více vakcín, více cenzury, sledování kontaktů a digitální očkovací pasy.

Výroční zasedání WEF, které vedl jak jinak než jeho zakladatel a výkonný předseda Klaus Schwab, má jako letošní téma Historie v bodu zlomu . Jeho agendou je samozřejmě stále více vakcín, ještě větší cenzura a větší podpora LGBTQI.

Mezitím Úřad OSN pro snižování rizika katastrof nedávno pořádal svou každoroční globální platformu, kde jsou plánovány různé simulace pandemie, globální řízení, fondy na boj proti té takzvané změně klimatu a Agendu Organizace spojených národů (OSN) 2030, která je známá také jako Velký reset.

Generální tajemník OSN také podepsal smlouvu, podle níž bude WEF velet této mezinárodní organizaci. To připraví půdu pro jednu světovou vládu, která může vyhlásit válku každému národnímu státu, ale klidně také celé populaci, nebo rodině, nebo zdravotní svobodě lidí.

Lidé již všude na světě nyní sami a na vlastní oči vidí vzestup tyranské světové vlády, jejíž konečným cílem je transhumanismus a masová depopulace lidské rasy.

A s mocnými megabankami a mezinárodními korporacemi, které rovněž spolupracují s WEF, mají nyní globalisté v rukou plné veřejné velení podle jedné společné smlouvy, aby ovládli Zemi a způsobili zde jen destrukci a masovou smrt.

Poslední úder NWO v Americe se blíží

Poslední úder Nového světového řádu v Americe bude zahrnovat umělý biologický útok, nedostatek potravin, postupné výpadky proudu a nekonečné sociální nepokoje.

Američané mohou potřebovat masivní vojenskou podporu, aby získali dostatečnou sílu k překonání tohoto globálního soukromého sektoru a dosažení zásadní ekonomické transformace, o kterou usiluje.

Nový světový řád je schopen zvýšit ceny prakticky všeho a oni skutečně udělají cokoli, aby se pokusili přimět lidi k tomu, aby před nimi padli na kolena a přijali ta řešení, která pro ně mají.

https://www.brighteon.com/4231bed0-36bb-4c20-9404-01395ffba7fd

Zaujal Vás dnešní článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Zdroj: https://www.globalism.news/2022-06-07-global-elites-form-one-world-government.html

Corbett Report: Media Matrix 2.část: Co způsobil Bůh?

Ahoj, já jsem James Corbett z The Corbett Report a právě teď tu vlastně nejsem. . . . Tedy nejsem tam. S tebou.

Jsi z toho zmatený? No, tak se podívejte na tohle. . .

[Ustoupí stranou a odhalí Jamese na obrazovce] Vidíš? Ale popravdě, já tu taky nejsem. To, co sledujete, jsou jen strašidelné odrazy někoho kdo je daleko. Nejsem s tebou v místnosti, ale přesto mě můžeš vidět. Můžeš mě i slyšet. Možná o tom moc nepřemýšlíte, ale . . . [Luskne prsty a odhalí zelenou obrazovku ve studiu] . . . je to jeden z divů světa naší doby a utvářel svět takovým způsobem, který sotva dokážeme pochopit.

VOICEOVER: Média. Obklopují nás. Žijeme svůj život v nich a skrze ně. Kolem toho strukturujeme celý svůj život. Ale nebylo tomu tak vždy. Tak jak jsme se sem dostali? A kam až nás nakonec zavede mediální technologie, která stále více řídí naše životy? Toto je příběh The Media Matrix .

ČÁST 2 – CO UDĚLAL BŮH

Existuje příběh o slavné bitvě u Waterloo v roce 1815, který však obvykle není součástí učebnic dějepisu.

Příběh je takový, že John Roworth – důvěryhodný zaměstnanec Nathana Rothschilda, anglického dědice neblaze proslulé bankovní rodiny Rothschildů – byl toho dne na bojišti, a když byla bitva rozhodnuta a bylo zřejmé, že Napoleon byl poražen, tak utíkal pryč. Jel na koni, přinášejíce zprávy do Anglie přes kanál. Posel tehdy dorazil do kanceláře svých zaměstnavatelů v Londýně dokonce již celých 24 hodin předtím, než se oficiální vládní kurýr a Rothschild, vždy hledající způsob, jak získat zisk, rozhodli využít jeho novinky ve svůj prospěch. Předvedl prodej svých akcií na londýnské burze a veřejnost, která věřila, že slavný obchodník s cennými papíry dostal zcela jistě zprávu, že Napoleon bitvu vyhrál, začala prodávat také. Akciový trh se propadl a Rothschild tajně skoupil akcie za ty nejnižší ceny. Než se k Londýňanům konečně donesla zpráva, že vyhrál Wellington – nikoli Napoleon –, tak byl převrat dokončen: Nathan Rothschild se rázem stal nejbohatším mužem v říši.

Tento příběh, stejně jako mnoho jiných historických dobrodružných příběhů, byl v mnoha svých převyprávěních hodně přizdoben: John Roworth nebyl vůbec ve Waterloo, to za prvé, a v hodinách předtím, než se do Londýna dostaly oficiální zprávy o té bitvě, tak nedošlo k žádnému velkému výprodeji trhu. . Ústřední část příběhu je však pravdivá: Nathan Rothschild skutečně obdržel jako první zprávu o Napoleonově porážce a dobře s touto informací naložil, jak Roworth přiznal v dopise měsíc po incidentu.

Ale ať už nám tento příběh vypráví ze světa financí cokoli, tak nám vlastně říká něco mnohem zásadnějšího o něčem mnohem důležitějším: o moci. Vědění je síla, a jak jsme viděli v 1. části tohoto článku, tak Guttenberg tuto jeho sílu přinesl masám. S tiskařským lisem bylo možné znalosti kopírovat a šířit do vzdálených koutů světa rychleji, snadněji a levněji, než tomu bylo kdy dříve. . .

. . . ale stejně se to muselo fyzicky přinést. Na koni, pěšky, vlakem, poštovním holubem. Informace byly stále ještě hmotnou záležitostí a dokonce i zpráva o Napoleonově porážce u Waterloo musela být fyzicky transportována z jednoho místa na druhé. Ale muselo to nutně být tak? Co kdyby bylo možné ty informace sdělit přímo elektrickým proudem a poslat přes dráty nebo dokonce jen vzduchem a to rychlostí světla?

Do děje vstoupí Samuel Morse.

Morse nebyl vědec ani experimentátor, ale malíř. Tvrdil , že nápad posílat zprávy elektrickými dráty k němu přišel v geniálním záblesku na dlouhé cestě lodí z Evropy do Ameriky v roce 1832, a tak si zasloužil uznání jako jediný vynálezce telegrafu.

Ve skutečnosti výzkum v tomto směru probíhal téměř století. Myšlenka posílání elektrických zpráv prostřednictvím drátů byla poprvé navržena v časopise Scots v roce 1753 a během let byla mnohokrát demonstrována – nejpamátněji Francisco Salvá , který v roce 1795 připojil dráty k lidským testovacím subjektům, každému z nich přidělil písmeno a nařídil jim, aby vykřikli svůj dopis, když dostali šok.

Morse, neznalý této historie, musel při svých důležitých objevech spoléhat na skutečné vědce a vynálezce. Stejně jako profesor Leonard Gale, který pomohl vyvinout techniku ​​používání relé, aby se zprávy dostaly dál než na několik set yardů. A Alfred Vail , bystrý mladý strojník, jehož vylepšení Morseova hrubého prototypu přivedla myšlenku do reality. Mnozí dokonce tvrdí, že to byl Vail, nikoli Morse, kdo vynalezl systém teček a čárek, který dnes známe jako Morseovu abecedu.

Nicméně historii vždy píší vítězové a Morse se tehdy ukázal jako vítěz. Morse získal uznání, slávu a ještě více k věci patent na telegraf a obdržel také částku 30 000 $ od kongresu na vybudování první telegrafní linky z Washingtonu do Baltimoru v roce 1844. Odeslal první oficiální telegrafní zprávu z Kapitolu USA Alfredu Vailovi na železniční stanici v Baltimoru. Zpráva byla vybrána Anne Ellsworthovou, dcerou patentového komisaře, u níž byl Morse ubytován, když byl umístěn ve Washingtonu. Vybrala si úryvek z biblické příhody této významné události: „Co Bůh udělal?“

Úryvek z knihy Numeri je chválou – radováním se ze zázraků, které Bůh pro Izrael vykonal – a končí vykřičníkem. Ale telegrafní zpráva neobsahovala interpunkci, a tak tisk chybně uvedl frázi s otazníkem na konci: „Co Bůh provedl?“ Médium již začalo zprávu měnit.

Je pro nás těžké ocenit, jak neuvěřitelné to bylo pro ty, kteří byli poprvé svědky komunikace na dálku s elektrickým duchem bez těla. Ve skutečnosti bylo pro lidi téměř nemožné porozumět tomuto typu komunikace jinak než v duchovních pojmech. I slovo „střední“ evokuje přízrak kontaktu s duchovním světem.

Když bylo pak rádio zavedeno do Saúdské Arábie, tamní konzervativní islámští duchovní jej prohlásili za „ďábla skrývajícího se v krabici“ a požadovali, aby král Abdulaziz zakázal pekelné zařízení. Král viděl potenciální využití rádia pro rozvoj země, ale spoléhal se na podporu duchovních a proto nemohl jejich radu rovnou odmítnout.

Místo toho prohnaný panovník navrhl test : příští den mu přednesou rádio a on sám si ho poslechne. Pokud by byla pravda, co řekli duchovní, pak by zakázal ďáblovo zařízení a uřízl by hlavy všem těm, kteří jsou zodpovědní za jeho přivezení do země.

Následujícího dne bylo rádio ve stanovený čas přineseno přímo před krále. Ale král se tajně domluvil s radiotechniky, aby se ujistil, že bude v hodinu testu čten právě Korán. Jistě, právě když ho zapnul tak zazněly pasáže z Koránu.

„Může to být tak, že by ďábel odříkával Korán?“ zeptal se. „Nebo je snad pravda, že to není ta zlá krabice?“ Duchovní uznali porážku a rádio bylo vpuštěno do Saúdské Arábie.

Můžeme se tomu dnes zasmát, ale Saúdové nebyli ani ti první ani poslední, kdo si mediální technologii spletl s ďábelstvím. V roce 1449 Johann Fust – potomek bohaté a mocné rodiny v Mohuči – půjčil Gutenbergovi obrovskou sumu peněz, aby mohl začít vyrábět jeho slavnou Bibli, a zabavil knihy z tiskárny, když si nemohl dovolit půjčku splácet. Když se Fust pak o něco později objevil v ulicích Paříže a prodal zde několik výtisků Gutenbergovy bible, tak zmatení Pařížané – kteří nikdy předtím neviděli žádné tištěné knihy, a tak si nedokázali představit, jak rychle lze vyrobit tolik podivně identických kopií rukopisu – ho zatkli za čarodějnictví .

Podstata masmédií – což je vlastně jen jejich schopnost promítat hlasy lidí, kteří tam nejsou pomocí elektronických přístrojů a bezdrátových sítí – je vlastně podstatou magie, která také oživuje strašidelná zrcadla a palantíry. Je ale tato mediální technologie také jen temným uměním, nebo lze její síly využít k dobru?

Když na počátku 20. století vzniklo nové médium komerčního rádia, měli posluchači důvod postavit se na stranu saúdských duchovních ve svém rozhodnutí, že jde ve skutečnosti o ďábla v krabici. Posluchači třeba jako byli ti, kteří si v neděli 30. října 1938 večer naladili podivnou zprávu na Columbia Broadcasting System.

HLASATEL:Dámy a pánové, zde je nejnovější bulletin Intercontinental Radio News. Toronto, Kanada: Profesor Morse z McGill University hlásí, že pozoroval celkem tři exploze na planetě Mars mezi 19:45 a 21:20 východního standardního času. To potvrzuje dřívější zprávy obdržené z amerických observatoří. Nyní, blíže domovu, přichází zvláštní oznámení z Trentonu v New Jersey. Uvádí se, že ve 20:50 spadl na farmu v sousedství Grovers Mill, New Jersey, dvacet dva mil od Trentonu, obrovský hořící objekt, o kterém se předpokládá, že je to meteorit. Záblesk na obloze byl viditelný v okruhu několika set mil a hluk nárazu byl slyšet až na sever až k Elizabeth. Na místo činu jsme vyslali speciální mobilní jednotku a náš komentátor Carl Phillips vám poskytne slovní obrázek o místě činu, jakmile se tam dostane z Princetonu. Mezitím vás vezmeme do hotelu Martinet v Brooklynu, kde Bobby Millette a jeho orchestr nabízejí program s taneční hudbou.

ZDROJ:Orson Welles War Of The Worlds 30.10.1938

Orson Welles – Války světů

Samozřejmě to vůbec nebyly zprávy. Byla to ta nechvalně známá „Halloweenská hrůza“, rozhlasová adaptaceVálky světů od Orsona Wellse , která tak neslavně vyvolala paniku mezi některými členy posluchačského publika, kteří tehdy ladili stanice a spletli si zdramatizované zprávy „přerušením vysílání“ se skutečnými zprávami o marťanské invazi.

V posledních letech se stalo módou bagatelizovat tento rozhlasový incident jen jako jakýsi mýtus. Nebyl tam tehdy žádný skutečný strach, to bylo jen pár hlupáků, kteří tehdy dostali strach. Noviny – hledající jakoukoli záminku pro znevážení rádia, jeho rychle rostoucí konkurence o pozornost veřejnosti a o dolary za firemní reklamu – tento příběh vzaly a prodaly veřejnosti jako paniku, která ale nikdy nevznikla.

Ale . na tom Halloweenském rozhlasovém strašení přece jen něco bylo Starosta města Trenton, New Jersey – jmenovitě dokonce zmíněný v tom vysílání – dokonce tehdy napsal Federální komisi , aby se dožadoval okamžitého vyšetření tohoto trochu kaskadérského kousku. V reakci na to začal tým výzkumníků shromažďovat informace, vést rozhovory a studovat zprávy o panice, aby lépe porozuměl tomu, co se vlastně stalo a co se lze jetě dozvědět o schopnosti tohoto nového média ovlivnit veřejnost.

Tým byl z Princeton Radio Project – výzkumné skupiny založené s dvouletým grantem ve výši 67 000 dolarů od Rockefellerovy nadace na studium účinku rádia optikou sociální psychologie. Tým vedl Hadley Cantril, starý spolubydlící Nelsona Rockefellera z Dartmouth College, který v roce 1935 napsal , že „rádio je zcela nové komunikační médium, v prvé řadě jako prostředek sociální kontroly a epochální ve svém vlivu na psychiku a obzory lidí.“

Cantrilova zpráva o Wellsově halloweenském vysílání The Invasion from Mars (Mars útočí) dospěla k závěru , že takto rozsáhlé mediální šílenství by se mohlo kdykoli opakovat „a to dokonce v mnohem rozsáhlejším měřítku“. To byla docela důležitá informace pro sponzory projektu Princeton Radio Project; protože jejich dalším velkým výzkumným projektem byla studie o tom, jak lze právě rádio využít k šíření válečné propagandy, což bylo stále důležitější téma s tím, jak svět pomalu sklouzával do chřtánu druhé světové války.

Otázka schopnosti elektronických médií ovlivňovat veřejnost se stala ještě důležitější, když rozhlasová revoluce na počátku dvacátého století přešla do revoluce televizní v polovině dvacátého století. Televize byla ve 30. letech 20. století ve skutečnosti připravena na zavedení jako komerční médium, ale nejdříve hospodářská krize a poté válka zpozdily masovou výrobu televizorů. První sériově vyráběná komerční televize vstoupila na trh až v roce 1946 a brzy se stala jednou z nejrychleji široce přijatých technologií v historii a od té doby si našla svoji cestu do většiny amerických domácností během deseti let.

Je zvláštní, jak ve svém bestselleru Bowling Alone , éra televizního přijetí se přesně shoduje s výrazným poklesem občanské angažovanosti mezi americkou veřejností. Mohla by tam být nějaká souvislost? Pokud ano, co by to mohlo být?

Jedna zajímavá možnost pochází z výzkumu provedeného Herbertem Krugmanem v roce 1969. Krugman – který se v 70. letech stal manažerem výzkumu veřejného mínění v General Electric a zajímalo ho zjistit, co se fyziologicky děje v mozku člověka sledujícího televizi. Přilepil jedinou elektrodu na zadní část hlavy svého testovaného subjektu a navedl drát k polygrafu Grass Model 7, který se zase propojil s počítačem Honeywell 7600 a počítačem CAT 400B. Zapnul televizi a začal sledovat mozkové vlny svého subjektu. Opakovaným testováním zjistil, že „během asi třiceti sekund se mozkové vlny přepnuly ​​z převážně beta vln, které indikují bdělost a vědomou pozornost, na převážně alfa vlny, což naznačuje nesoustředěný, vnímavý nedostatek pozornosti: stav bezcílné fantazie a denního snění na spodní hranici vědomí.“

Krugmanova počáteční zjištění byla ještě potvrzena rozsáhlejším a přesnějším testováním: Televize u svých diváků rychle navozuje vědomí alfa-stavu a uvádí je do stavu snění, který způsobuje menší aktivní soustředění se na své aktivity a větší vnímavost k návrhům. Tento snový stav se totiž snoubí s povahou samotného média a vytváří tak dokonalý nástroj, jak diváky intelektuálně odpoutat, zbavit je aktivní účasti v jejich prostředí a nahradit tím reálný zážitek simulací zážitku.

Jedním slovem, televize doslova hypnotizuje své diváky.

NEIL POSTMAN: Pro začátek, televize je v podstatě nelingvistická. Prezentuje informace většinou ve vizuálních obrazech. Ačkoli lidská řeč je v televizi slyšet a někdy nabývá na důležitosti, tak lidé většinou televizi sledují . A to, co sledují, jsou rychle se měnící vizuální obrazy, za každou hodinu až 1200 různých záběrů. Průměrná délka záběru v kabelové televizi je 3,5 sekundy. Průměr v reklamě je jen 2,5 sekundy.

Nyní to vyžaduje trošku analytického dekódování. V Americe je sledování televize téměř výhradně záležitostí toho, co bychom nazvali rozpoznáváním vzorů. Chci tím říci, že symbolická forma televize – jejíforma– nevyžaduje žádné zvláštní instrukce nebo učení.

V Americe začíná sledování televize přibližně ve věku 18 měsíců a ve 36. měsíci děti začínají chápat televizní obrazy a reagovat na ně. Mají své oblíbené postavy, zpívají znělky, které slyší, a žádají produkty, které vidí v reklamě.

Pro sledování televize není potřeba žádná příprava ani školení. Nepotřebuje žádnou analogii k McGuffey Readeru. Sledování televize nevyžaduje žádné dovednosti a také žádné dovednosti nerozvíjí, a proto neexistuje nic takového jako je sledování televize za trest.

ZDROJ:2001 | Fredonia Kamenec Neil Pošťák V dětství

Jak jsme viděli, tak bylo jen otázkou nákolika málo let od nástupu komerčního rádia jako prostředku komunikace do doby, kdy monopolní finanční zájmy financovaly studie, které měly určit, jak jej nejlépe využít k formování veřejného povědomí. A zdá se, že televize – se svými schopnostmi měnit mozkové vlny, navozovat hypnózu a kognitivní poruchy vnímání – byla již od samého počátku navržena jako zbraň kontroly nasazená proti divácké veřejnosti.

Skutečně jsou tato média zbraněmi, pokud jsou tedy používána k nasměrování a vytváření pozornosti veřejnosti a v konečném důsledku i jejího myšlení, což vyvolává několik otázek: Kdo vlastně těmito zbraněmi disponuje? A za jakým účelem?

Toto není žádné tajné spiknutí. Odpověď není těžké najít. TimeWarner a Disney a Comcast NBC Universal a News Corp a Sony a Universal Music Group a hrstka dalších společností, které si upevnily kontrolu nad „mediálním monopolem“ elektronických médií, jsou právě těmi, kdo drží v ruce mediální zbraň. Jejich správní rady jsou veřejně známy. Jejich hlavní akcionáři jsou také dobře známí. Pevně ​​propojená síť bohatých a mocných lidí kontroluje všechno to, co vysílají korporátní média, a potažmo tak využívá tuto mediální zbraň k formování společnosti v jejich z vlastním ájmu.

V první části série článků o mediálním matrixu jsme si všimli, jak technologický pokrok v tiskařském lisu a vývoj nových obchodních modelů pro vydavatelský průmysl vzal Gutenbergovu revoluční technologii z rukou veřejnosti a vložil ji do rukou několika bohatých průmyslníků. s kapitálem dostatečným na to aby si mohli dovolit vlastní vydavatelství novin nebo knih. Gutenbergovo spiknutí vedlo, zdánlivě nevyhnutelně, k Morganovu spiknutí. Tento proces ale neskončil elektrifikací médií; tou se to jen více zrychlilo .

Na konci dvacátého století ovládala hrstka mediálních společností drtivou většinu toho, co Američané četli, viděli a slyšeli. To, že tato situace byla využita ke kontrole toho, co si veřejnost myslí o důležitých tématech, je nyní všem zřejmé.

NEWSCASTERS: Sdílení zaujatých a falešných zpráv se poslední dobou stalo na sociálních sítích až příliš běžným. Ještě více alarmující je to, že některá média publikují tytéž falešné příběhy – příběhy, které prostě nejsou pravdivé – aniž by si nejprve ověřily fakta. Bohužel, někteří lidé média používají jako své soukromé platformy k prosazení své vlastní osobní zaujatosti a agendy, aby řídili přesně to, co si lidé myslí. To je ovšem pro demokracii extrémně nebezpečné.

ZDROJ:Sinclair Broadcasting Under Fire pro scénář „Fake News“

Na úsvitu jednadvacátého století tento mediální oligopol ještě více upevnil svou kontrolu nad myslí veřejnosti. Společně měly noviny, televize, filmy a rádio schopnost nasměrovat myšlenky lidí na jakékoli dané téma nebo dokonce na to, o čem přemýšleli . Zenitu této éry bylo dosaženo 11. září 2001, kdy miliardy lidí po celém světě sledovaly dramatické události 11. září, jak se odehrávají na televizních obrazovkách jako velkorozpočtová hollywoodská produkce.

Média se ale nevyvíjela. To už se rozjížděly technologie, které by opět změnily vztah veřejnosti k médiím. Technologie, které by znovu přiměly lidi k otázce, zda média byla ďábel schovaný v krabici, k otázce, zda tato nová média byla nástrojem zmocnění se vlády nebo kontroly, a k otázce: Co způsobil Bůh?

Media Matrix

Část 2: Co Bůh způsobil

Přepis a odkazy: corbettreport.com/media

Zdroj: https://www.corbettreport.com/media/

Zaujal Vás dnešní překlad?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Příště: Do Metaverse

Corbett Report: The Media Matrix

Média. Obklopuje nás. Žijeme svůj život v něm a skrze něj. Kolem toho strukturujeme svůj život. Ale nebylo tomu tak vždy. Tak jak jsme se sem dostali? A kam nás zavede mediální technologie, která stále více řídí naše životy? Toto je příběh The Media Matrix .

Už je téměř nemožné procházet zprávy, aniž byste se vzdali veškeré naděje na budoucnost lidstva. Všichni budeme nacpáni do chřtánu technokratického otrokářského systému a naši noví vládci robotů hrajících šachy nám zlomí prsty a nemůžeme s tím nic dělat.

Gutenbergovo spiknutí

Na začátku bylo slovo. Tedy bylo to mluvené slovo.

Toto slovo, tedy psané slovo, ještě po nespočet generací.nevznikne

A toto slovo, tedy tištěné slovo, ale nepřišlo až další tisíce let poté.

Ve skutečnosti známe pohyblivý tiskový stroj asi pouze 600 let, ale bez něj by byl dnes náš svět k nepoznání jiný.

Od renesance po reformaci, od pádu feudalismu po vzestup kapitalismu, od vědecké revoluce po průmyslovou revoluci, od způsobu uspořádání našich myšlenek až k tomu, o čem se rozhodneme přemýšlet, nic z toho nepřežilo tiskařskou revoluci zcela nedotčené.

Náš svět je tedy vlastně svět, který vytvořil tiskařský lis.

A tento svět začal tímto . [Zvedne se zrcadlo.]

VOICEOVER: Média. Obklopují nás. Žijeme svůj život v nich a skrze ně. Kolem nich strukturujeme svoje životy. Ale nebylo tomu tak vždy. Tak jak jsme se sem dostali? A kam nás nakonec zavede mediální technologie, která stále více řídí celé naše životy? Toto je příběh Mediálního Matrixu. The Media Matrix .

ČÁST PRVNÍ: GUTENBERGOVO SPIKNUTÍ

Víte, ve středověku bylo zrcadla – a to obzvláště ta zakřivená – čertovsky obtížné vyrobit.

A tzv. poutnické odznaky – náročně navržené olověné nebo cínové talíře se zakřiveným zrcadlem uprostřed bylo vyrobit ještě obtížnější Ale v patnáctém století v Německu byly také velmi žádané.

Vše sahá až do roku 800, kdy císař Karel Veliký daroval čtyři svaté relikvie z Jeruzaléma do katedrály v Cáchách v dnešním Německu: zavinovačky a bederní plátno Ježíše, Mariino roucho a látku, na které byla sťatá hlava Jana Křtitele. Předpokládalo se, že tyto relikvie mají zázračné a obnovující schopnosti. A tak byly po epidemii černé smrti roku 1349 odstraněny ze zlaté svatyně katedrály a jednou za sedm let byly vždy vystaveny veřejnosti aby přilákaly desítky tisíc poutníků z celého křesťanského světa.

Brzy se rozvinula pověra, že k relikviím lze připevnit zakřivené zrcadlo, aby zachytilo jejich zázračné schopnosti a přieneslo je zpět do domova poutníků v jakkoli vzdálené zemi, ze které pocházeli.

Zrcadlo nebylo zrcadlem jako jsou ta, na která jsme dnes zvyklí. Byl to poutní odznak a byl to skutečně jeden z velice mála sériově vyráběných předmětů středověku. Byly to ale také velmi lukrativní produkty na výrobu. Ve skutečnosti až tak lukrativní, že zlatníci a řezači poutních odznaků v Cáchách vůbec nestačili poptávce.

Do našeho příběhu vstoupí Johannes Gutenberg. Gutenberg, jehož otec byl společníkem církevní mincovny, se narodil na přelomu 15. století v bohaté rodině v Mohuči v dnešním Německu a měl jisté zkušenosti se zlatnictvím, mincovnictvím a kovovýrobou.

Když v roce 1434 dorazil do Štrasburku, napadlo ho využít své dovednosti ve výnosném podniku: vytvoření odznaků pro příští pouť v Cáchách v roce 1439. Byl tu jen jeden drobný problém: neměl dostatečný kapitál, aby si odznaky vyrobil sám. Vstoupil tedy do družstva se třemi obchodními partnery, z nichž každý získal nějakou část peněz potřebných k tomu, aby Gutenberg mohl začít vyrábět svá zrcadla.

Ale právě ve chvíli kdy se pouť již blížila a už to vypadalo, že vynálezce bude mít slušný zisk jak pro sebe tak pro své obchodní partnery, ale černá smrt udeřila znovu. Propuknutí moru zpustošilo údolí horního Rýna v roce 1438, čímž byla pouť odložena o celý rok. Gutenberg už vyrobil řadu zrcadel, ale jeho kapitál mu docházel. A tak se zaměřil na svůj nový podnik – takx- odvážný, tak revoluční, že nechal své partnery podepsat smlouvu, v níž je zavázal mlčenlivosti, než je do toho pustí.

Ve skutečnosti byl tento projekt tak tajný, že jediný důvod, proč o něm vůbec něco víme, je ten, že jeden z obchodních partnerů zemřel a jeho bratr se pokusil dostat se na jeho místo v družstvu. Ale poté, co ho pozůstalí partneři odmítli pustit do spiknutí, případný spoluspiklenec zažaloval Gutenberga u soudu ve Štrasburku.

Soudní dokumenty, které přežily, jsou samy o sobě značně záhadné – odkazují na „dobrodružství a umění“ „díla“, na kterém se Gutenberg a jeho partneři zabývali, ale nikde přesně nespecifikují, o jaké dílo vlastně šlo . Víme jen, že se jednalo o jakési lisy upevněné šrouby a také vyryté „formy“ dodané místním zlatníkem, a že pro tento podnik bylo nakoupeno nějaké množství kovu, nebo že se očekávalo, že práce potrvají pět let a – především – že předmět tohoto závazku zůstane v tajnosti.

Gutenberg a jeho partneři tehdy doslova vstoupili do spiknutí.

A toto spiknutí vyústilo v toto . Teď se vám to nemusí zdát moc. . . a měl bys pravdu. Jedná se o ořezávátko. Ale pohyblivý tiskový stroj Gutenberg , podle kterého je modelován? Teď to bylo umělecké dílo. Ve skutečnosti existuje pádný argument, že to byl jeden z nejdůležitějších vynálezů v historii lidstva.

Do Gutenbergovy tvorby vstoupilo mnoho existujících nápadů a technologií: šroubový lis, výroba papíru, myšlenka dřevotisku, vývoj inkoustu. Ale trvalo roky pečlivého experimentování, než se podařilo vyřešit hádanku, jak pokaždé vytvořit dokonalý tisk.

Na první pohled to vypadá přímočaře . Typ je uspořádán do obdélníkové nádoby a poté vytlučen kuličkami inkoustu. Papír je umístěn v kůží potaženém rámu zvaném „tympan“ a zakrytý frisketou. Tympán se poté položí na typ a vloží se do šroubového lisu, který se otočením přitlačí písmo na papír.

Jednoduché, že? To stěží.

Ve skutečnosti každá část jejich tiskového procesu zahrnovala roky pracného experimentování: například nalezení správného papíru pro tisk, nebo nalezení té správné úrovně vlhkosti, aby papír absorboval inkoust, či nalezení správného způsobu sušení papíru, vynalezení inkoustu , který by nestékal z kovového typu, nalezení správné slitiny pro odlévání typu a další a další a další. Každý problém prověřil limity středověké technologie a limity Gutenbergovy vlastní dovednosti a vynalézavosti.

A výsledkem nebylo nic menšího než revoluce.

Jak to?

Tady, podívejte se na tento rukopis. Co vidíte?

Pokud by jste žili ještě před Gutenbergem, viděli by jste stránku textu. Totalita. Hromada informací. Ale Gutenberg viděl něco jiného. Jeho základním postřehem bylo, že stránka textu není pouze ta věc sama o sobě, ale že je to celá sbírka písmen, která lze rozdělit a přeskupit do jakékoli jiné sbírky písmen.

Z tohoto zdánlivě jednoduchého pozorování vzešlo toto . Vytištěná stránka. Mechanicky vyrobené, dokonale identické znaky, které lze uspořádat do jakékoli konfigurace, kterou si tiskárna přeje vytvořit jakýkoli představitelný text.

A tento pohled zrodil moderní svět.

Zrodila se éra masové komunikace. Před Gutenbergem nebyly žádné knihy, žádné brožury, žádné noviny. Ve skutečnosti 50 let před Gutenbergem se všichni písaři v celé Evropě snažili vyrobit 20 000 pracně ručně zkopírovaných rukopisů. A 50 let po Gutenbergovi? Tiskárny, které náhle vyrostly po celém starém kontinentu, chrlily na 12 milionů tištěných knih ročně.

Zrodila se masová výroba. Kromě poutnických odznaků bylo ve středověku jen velmi málo nějakých sériově vyráběných předmětů. Oděvy, nástroje, přístřeší, nebo rukopisy – to všechno bylo ručně vyráběné. Kniha přivykla středověké mysli představě identických, mechanicky vyrobených předmětů. A tiskařský lis – se svým mechanicky dokonalým typem – vlastně předznamenal pokroky průmyslové výroby.

Zrodila se vědecká revoluce. Široké zveřejňování dat, shromažďování znalostí v široce dostupných referenčních knihách, schopnost přesně reprodukovat ilustrace – věci, které dnes považujeme za zcela samozřejmé – byly naprostým zjevením, když se objevily v patnáctém století a vytvořily podmínky pro vzestup vědecké empirické metody.

Zrodila se reformace. Všichni víme, že to byl Luther a jeho 95 tezí přibitých na dveře kostela, kdo zahájil reformaci, ale byl to tiskařský lis , který umožnil Lutherovým myšlenkám rozšířit se tak daleko, a tak rychle . (A bonusová skutečnost: Jeho teze byly adresovány právě arcibiskupovi z Mohuče, z rodiště Gutenbergova tisku.)

Tiskařský lis tehdy dokonce zrodil národní stát.

TAZATEL:Ano, a jak byste nyní popsal dopad vynálezu tiskařského lisu? Uveďte několik příkladů toho, co se v důsledku toho stalo.

MARSHALL MCLUHAN:Téměř přes noc to vytvořilo to, co dnes nazýváme nacionalismem, což bylo ve skutečnosti veřejností. Staré rukopisné formy nebyly dostatečně výkonnými technologickými nástroji k vytváření publika v tom smyslu, jak to náhle dokázal tisk. Jednotná, homogenní čtenářská veřejnost.

Vše, čeho si v našem západním světě ceníme ve věcech individualismu, separatismu a jedinečného úhlu pohledu a soukromého úsudku; všechny tyto faktory jsou velmi umocňovány tištěným slovem a ve skutečnosti nejsou upřednostňovány jinými formami kultury, jako je rozhlas nebo dříve dokonce i rukopis.

Ale toto posílení roztříštěného, ​​soukromého – jednotlivce, soukromého úsudku, úhlu pohledu – to vše ve skutečnosti celé naše slovníky prošly s příchodem takové technologie obrovskou změnou.

ZDROJ:Marshall McLuhan 1965 — Budoucnost člověka v elektrickém věku

Svět, do kterého se Gutenberg narodil, byl ještě tento starý svět:, ten skutečný svět. Pokud jste se o tomto světě vůbec něco dozvěděli, pravděpodobně jste se to dozvěděli z něčí zkušenosti nebo alespoň od někoho, kdo tuto zkušenost měl.

Ale svět, který po sobě Gutenberg zanechal, byl již vlastně světem masové komunikace. Knihy už nebyly tak vzácnou a cennou věcí a bylo stále pravděpodobnější, že vaše informace o světě pocházejí od někoho, koho jste nikdy nepotkali, někoho, kdo mohl být dávno mrtvý.

Pohyblivý tiskový stroj nezměnil jen způsob komunikace lidí; změnilo to i to, o čem komunikovali.

Ve velmi reálném slova smyslu tak tehdy vlastně vynalezl tiskařský lis dnešní „zprávy“.

Před Gutenbergem bylo „zprávou“ vše, co se vám podařilo získat od svých sousedů, co jste se dozvěděli od cestujících projíždějících vaší vesnicí, co jste slyšeli křičet v ulicich města nebo v lepším případě to, co jste si sami přečetli v občasném prohlášení. nebo nařízení od úřadů.

Ale po tiskařském lisu byly zprávy poprvé shromažďovány, organizovány, pravidelně tištěny a hlavně distribuovány široko daleko.

V roce 1605 vznikly první noviny na světě ve Štrasburku – ve stejném městě, kde Gutenberg před jeden a půl stoletím a půl vyráběl svá zrcadla pro pouť v Cáchách – a brzy úplně všichni tiskli informační bulletiny nebo brožury nebo noviny nebo traktáty. A tak se tyto myšlenky šířily po světě jako nikdy předtím.

Poprvé v historii mohl někdo číst úplně stejné zprávy jako někdo ve vedlejším městě. . .

JAMES EVAN PILATO zMEDIAMONARCHY.COM:. . . nebo někdo na druhé straně planety. . .

. . . přesně ve stejnou dobu.

Tiskařský lis tak spojoval lidi jako nikdy předtím a výsledkem byla exploze v šíření myšlenek, jaké jsme už po staletí nezažili.

Ne všichni ale byli z tohoto volného toku informací nadšeni. Zakořeněné mocenské struktury středověké společnosti – koruna, církev, feudálové – přetrvávaly po celá dlouhá staletí kvůli kontrole informací a potlačováním disentu. Ale jak se zhroutily veškeré bariéry pro nové myšlenky, zhroutil se s nimi i starý feudální řád.

Není tedy překvapením, že kamkoli tiskařský lis putoval, kde si nový kádři tiskařů a knihkupců zřídil obchody, tak cenzoři rozhodně nezůstávali pozadu. Když se v roce 1520 začaly v Anglii objevovat první luteránské knihy, tak kardinál Wolsey rychle prohlásil, že každý, kdo bude přistižen s těmito texty, bude podléhat zákonům o kacířství. Aby toho nebylo málo, provolání krále Jindřicha VIII. „ Zakazování chybných knih a překladů Bible “ z roku 1530 mu umožnilo vyzkoušet čtenáře těchto „rouhačských a škodlivých“ knih v jeho vlastní obávané Hvězdné komnatě.

Parlament sice již v roce 1641 rozpustil Hvězdnou komoru, ale nechystali se vzdát cenzury tisku. Chtěli si jen vzít moc pro sebe, a to je také přesně to, co udělali. Licenční nařízení z roku 1643 zakázalo tisk, vázání nebo prodej knih, s výjimkou osob s licencí udělenou jim parlamentem.

To přimělo Johna Miltona k napsání Areopagitica , dodnes uznávané jako jedné z vůbec nejvlivnějších a nejvášnivějších obhajob svobody slova v historii:

„Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumného tvora, Boží obraz; kdo však ničí dobrou knihu, zabíjí rozum sám, zabíjí obraz Boží, jakoby v jeho očích.“

Ale i ten nejvznešenější jazyk Miltonu měl jen malý vliv na to, aby rozkolísal cenzory. Licenční řád nebyl zrušen ani po půl století, když se parlament rozhodl znova tento zákon již neobnovit.

Ti v mocenských pozicích měli dobrý důvod bát se tiskařského lisu. Gutenbergův vynález obrátil jejich svět na hlavu. Najednou se lidé, kteří byli drženi odděleně a z velké části ignorovali svět kolem sebe, dostali do společenství čtenářů; začala gigantická společenská konverzace, která zrodila radikály, kteří se snažili zvrátit zavedený řád, který existoval po dlouhá staletí, a pomohla jim šířit jejich nebezpečné nové myšlenky rychleji a hlavně mnohem dále, než by kdy mohli dosáhnout jen s perem a papírem.

Možná tedy nebude žádným velkým překvapením, že tyto nové myšlenky přijdou ke svému dramatickému uskutečnění na jednom z těch vůbec nejgramotnějších míst na planetě: v koloniální Americe.

Na konci 18. století dosahovala gramotnost v koloniích více než devadesát procent a jen na východním pobřeží vycházelo 180 novin, což je dvakrát více než v Anglii, v zemi s dvojnásobnou populací.

Chuť kolonistů po knihách a učení byla oslavována široko daleko. V roce 1772 reverend Jacob Duché o koloniích napsal : „Téměř každý člověk je tu čtenář. […] I ten nejchudší dělník na březích Delaware si myslí, že je dnes oprávněn vyjádřit své cítění v otázkách náboženství nebo politiky co nejvíce a to svobodně jako pánové nebo učenci […] takový je dnes převládající vkus knih všeho druhu.“

Jen o čtyři roky později, v roce 1776, Thomas Paine vydal Common Sense , 47stránkovou brožuru, která měla vzápětí vzít tyto kolonie útokem. Za první tři měsíce od jejího vydání se prodalo ohromujících 120 000 výtisků knihy; do konce roku se prodalo již 500 000 výtisků, neboli jeden leták na každých pět mužů, žen a dětí v koloniích. Abych to uvedl na pravou míru, upravený pro populaci selského rozumu se stal třináctou nejprodávanější knihou všech dob .

Ale tohle již nebyl jen obyčejný knižní bestseller. Tohle byla skutečná revoluce.

Na začátku roku 1776, před Common Sense , se průměrní kolonisté domnívali, že jsou Angličané zapletení do občanské války; po vydání Common Sense (zdravého rozumu) to byli revolucionáři zapojení do války za nezávislost. A ta válka byla vedena sílou tištěného slova. To byla teprve ta skutečná síla tisku.

Pero může být sice mocnější než meč, ale tiskařský lis je mocnější než celé armády.

Na konci devatenáctého století se objevil nový tvor, který tento nový nástroj moci využil: tiskový baron.

V Americe to byl William Randolph Hearst . . . to znamená, že William Randolph Hearst zdědil San Francisco Examiner po svém bohatém otci, a vybudoval z něj největší noviny ve městě a zisky vložil do nákupu New York Journal . S časopisem Journal a rostoucím počtem deníků po celé zemi se Hearst stal brzy skutečným tiskovým baronem, kterým se New York World stal průkopníkem poutavých nákresů a senzačních příběhů, které se brzy objevili. Definoval tak svoji vlastní značku „žluté“ (bulvární) žurnalistiky a pomohl tak získat veřejnou podporu pro španělsko-americkou válku, mezi mnoha dalšími pochybnými příčinami.

V Anglii mezitím Alfred Harmsworth převzal myšlenku žluté žurnalistiky od Hearsta a Pulitzera a použil ji k vybudování vlastního tiskového impéria kolem The Daily Mail . Harmsworth, který pocházel z nižší kasty britské společnosti se tak náhle ocitl v centru politické moci v Británii, a hned využil svého vlivu k podněcování veřejné nenávisti k Hunům před první světovou válkou, stal se v roce 1918 ředitelem propagandy pro vládu a získal si titul titul Lord Northcliffe v procesu.

V jistém smyslu byli lord Northcliffes a William Randolph Hearsts a další tiskoví baroni té doby vlastně jen konečnou fází Gutenbergovy revoluce. Vynález, který dal hlas masám a zahájil rozhovor, který by svrhl instituce, sesadil z trůnu panovníky a znovu uspořádal říše, nyní katapultoval lidi na okraji moci do jeho samotného srdce. Díky síle tisku byli tito muži schopni ovlivnit mysl lidí celých národů.

Staré napětí mezi vládnoucí elitou a masami, podporovanými tiskem, přirozeně stále existovalo. Ale cenzura se neukázala jako účinný nástroj, jak udržet masy v nevědomosti. Musel existovat jiný způsob.

Tak se ukázalo, že jde o další spiknutí.

9. února 1917 Oscar Callaway, americký zástupce z 12. texaského obvodu, odhalil toto spiknutí v záznamu Kongresu :

„V březnu 1915 spojily zájmy JP Morgan, ocelářské, lodní a práškové zájmy a jejich dceřiné organizace 12 mužů vysoko ve světě novin a zaměstnali je, aby vybrali nejvlivnější noviny ve Spojených státech. a dostatečný počet z nich, aby obecně řídili politiku denního tisku Spojených států. […] Zjistili, že je nutné pouze koupit kontrolu nad 25 největšími novinami. odesláno, aby si zakoupilo politiku těchto novin, národní i mezinárodní; bylo dosaženo dohody; byla zakoupena politika novin, která měla být uhrazena do měsíce; pro každý list byl určen editor, který náležitě dohlížel a upravoval informace týkající se otázky připravenosti, militarismu, finanční politiky a dalších věcí národní a mezinárodní povahy, které jsou považovány za zásadní pro zájmy kupujících.“

Zpráva byla mimořádná, ale skoro vůbec nebyla hlášena. Callaway nedostal čas, aby své svěřence přednesl na půdě sněmovny; místo toho byli „pohřbeni v Záznamu“. Teprve když jiný kongresman požadoval úplné prošetření obvinění v Kongresu, noviny se dokonce obtěžovaly o tom příběhu .

Možná není překvapením, že Gutenbergovo spiknutí skončilo zde, u Morganova spiknutí. Že revoluční krok k vysvobození člověka z pout nevědomosti se setkal s revoluční protiakci navrženou tak, aby kolem něj byly tyto řetězy ještě pevnější. Že v zenitu tiskové revoluce oligarchie konečně našla způsob, jak kontrolovat volný tok informací.

Ironické tedy bylo, že během několika málo let měla být tisková revoluce, kterou Gutenberg odstartoval, převrácena jinou technologií.

Zdroj: https://www.corbettreport.com/media/

Zaujal Vás dnešní překlad?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Jak Ukrajinci prodávají zbraně dodané jim NATO do zahraničí

Web GreatGameIndia.com přinesl 12.srpna tohoto roku článek potvrzující podezření mnohých, že pouze asi jedna třetina zbraní dodaných na Ukrajinu NATO je použita ve válce proti Rusku, ale dvě třetiny zbraní skončí nakonec v dalších zemích v rukách ozbrojených teroristů a dalších militatntních skupin. Protože jde o poměrně zavažné téma, jemuž se mainstream opět vyhýbá a zcela mlčí, rozhodla jsem se zase suplovat jejich práci a tyto informace zveřejnit alespoň zde, na https://myspulesvet.org a potažmo možná na cz24.news, jednom z mála spravodajských webů zveřejňující pravdivé a necenzurované informace, bohužel dostupný na našem území stále pouze se zapnutým VPN.

Prostřednictvím BlackListedNews.com

Západní státy poskytly Kyjevu při zahájení speciální vojenské operace ruských speciálních sil na Ukrajině pomoc v miliardách dolarů, ale většina z této pomoci přišla právě ve formě zbraní určených k zapojení se do války proti ruským silám. Zdá se, že někteří Ukrajinci přesto zbraně dobře využili. Ukrajinci takto prodávají zbraně dodané NATO do zahraničí.

Vyšetřování odhalilo, že určité zbraně dodané USA na Ukrajinu již byly viděny na nelegálních tržištích „dark net“, nebo dokonce přímo již v mezinárodních pašeráckých sítích , což pouze dokazuje, že varování Moskvy vůči západním zemím o rizicích tohoto nekontrolovatelného a neomezeného zaplavování Ukrajiny západními zbraněmi se začínají naplňovat.

Po prohledání tržišť na „darknetu“ – tedy jen jiné (neoficiální) části internetu dostupné například přes prohlížeč Tor – byl na tržišti THIEF objeven internetový obchod s názvem „Weapons Ukraine“. Věrná svému jménu na něm Ukrajina ochotně prodává střelné zbraně.

Expresní dodání 200 pušek

Ilegální e-shop na darknetu „Weapons Ukraine“ tvrdí, že se nachází v Kyjevě, má přitom ale ruské jméno a chlubí se zde již 32 úspěšnými obchody potvrzenými ručitelem – zprostředkovatelem, kterého skrytá webová stránka poskytuje „záruky“ ty ovšem jsou v rámci darknetu poměrně pofidérní, aby se zaručil, že případný další klient obdrží své zboží a prodejce naopak obdrží jeho peníze. Majitel obchodu prodává například útočné pušky M4S od amerických dodavatelů zbraní za 2 400 dolarů za kus, což je ovšem mnohonásobně více než je cenové rozpětí Pentagonu: 600 až 1 200 dolarů za kus.

Snímek obrazovky obchodu „zbraně Ukrajina“ na temném webovém tržišti THEIF.

Ale na rozdíl od Pentagonu je „Weapons Ukraine“ připravena prodat několik stovek těchto zbraní komukoli v okolí bez jakýchkoli byrokratických potíží, jako jsou třeba nějaké vývozní licence. V tomto příkladu internetový obchod souhlasil s prodejem bojovníkům skupiny Houthi z Jemenu, kteří vystupovali pod přezdívkou „3ladin houthi“ – což je zcela fiktivní identita, kterou převzal arabský novinář Sputniku. Když novinář kontaktoval obchodníka, který byl osloven v arabštině a převeden do angličtiny přes internetový překladač, obchodník se zbraněmi požádal o přechod na Wickr messenger pro budoucí vzájemné interakce.

Výběr z komentářů pod článkem na BLN (pro větší objektivitu, nicméně každý by si měl udělat svůj vlastní názor sám):

USA nedovážejí americké zbraně za zvýšené náklady. Stačí jít dolů do obchodu se zbraněmi a vyzvednout si je za poloviční cenu, než uvádí tento článek, že se prodávají.

Tato zpráva je velmi špatně udělaná ruská propaganda bez jiných důkazů než z ruské webové stránky. Buď tuto idiotskou zprávu vytvořila třetí strana, nebo je ruská propagandistická mašinérie stejně sešlá jako ruská armáda.(komentoval Eric)

Re ruská propaganda bez důkazů

Tatáž americká vláda, která vede skrytou biologickou válku proti vlastním občanům, vede na Ukrajině zástupnou válku proti Rusku. Ve vládní knize jsme všichni Rusové

Bylo by zajímavé znát totožnost obchodníků (komentář Henie)

Ve skutečnosti vyrobili biologickou zbraň, která míří na Afrikány a Rusy
A právě tato skutečnost přiměla Putina k tomu, aby před tím musel bránit Rusy invazí na Ukrajinu… Proto OSN odmítá vyšetřovat skutečnost amerických biozbrojních laboratoří. (anonymní komentář)

Zaujal Vás dnešní článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Zdroj: https://www.blacklistednews.com/article/83134/how-ukrainians-sell-natosupplied-weapons.html

Global Research: VZESTUP A PÁD ŠELMY Konfrontace s globalismem Jednoho Světového Řádu (OWO)

SVĚT: Legenda praví, že když se něco nedaří a všichni doufají, že se to zlepší musí se to nejprve zhoršit, aby mohla nastat nová éra míru a harmonie.

Možná se nyní nacházíme na této křižovatce. „Šelma“ již povstává. Ale její pád je na dohled.

Musíme pochopit, že Šelma je Velká. Je obrovská. Je tak mimořádně velká, že lidstvo nikdy v zaznamenané historii něčemu podobnému nečelilo.

Proto bychom měli být náležitě připraveni.

Představte si, že na obrovském pětinásobném prostěradle královské velikosti leží  malý kousíček látky, nebo kapesníček (drobný ozdobný doplněk klopy), jehož cílem je ovládnout prostěradlo. To je globalistická sektářská elita, jejímž cílem je přeměna světové populace v Jeden světový řád (OWO). K tomu však nedojde. Je to tak absurdní představa, že mohla vzniknout pouze z úst megalomana jakým je Kaus Schwab s jeho WEF a jeho zákulisní páni peněz.

Bez ohledu na to, jak si myslí, že jsou mocní, když tyranizují celý svět a dělají z něj své otroky, my lidé, se postaráme o to, aby se to nestalo. Trhliny v řadách OWO jsou již jasně patrné.

Nové heslo zní: Sbohem OWO-Globalismus a vítejte v novém multipolárním světě.

Vlastně ve světě, který se postupně stává polarizací Východ-Západ, se Západem, který se stále rychleji rozkládá ve více ohledech – měnově, z hlediska politické etiky, značně slábnoucí podpory západních a dosud západně orientovaných vlád a přinejmenším dvou třetin západních lidí, kteří se proti svým vládám ostře staví.

Upozorňuji, že ještě nejsme zcela u cíle – u bodu západního kolapsu.

Nicméně velká trhlina ve zdi, kterou prosvítá světlo, parafráze známé písně Leonarda Cohena, dává obrovskou naději, že světlo zvítězí.

Velký obraz – co je to?

Velký obraz má tři hlavní větve, tři hlavní cíle Šelmy, které má naplnit. Představte si Šelmu jako chapadlovitou chobotnici s mnoha chapadly. Nejsou nutně uvedeny v pořadí podle důležitosti, ale spíše jako souběžný buldozerový přístup, a zahrnují:

a) Masivní depopulace, celosvětová genocida, eugenistický program, na kterém GatesovéRockefellerové a další pracují již desítky let. Eugenikou byly posedlé již jejich předchozí generace. Méně lidí, méně „zbytečných jedlíků“ – a konzumentů vzácných, neobnovitelných zdrojů. Takto to prezentuje Yuval Noah Hariri, izraelský „intelektuál“ a blízký poradce Klause Schwaba, věčného generálního ředitele WEF;

b) Přesun všech aktiv z nižších a středních vrstev k elitě miliardářům, jednotlivcům, ale i k podnikovým finančním institucím, jako jsou BlackRockVanguardState Street, k dalším mohou patřit Fidelity, City Bank, Bank of America a mnohé další.

První tři z nich jsou vzájemně propojeny jako akcionáři a mohou jednat jako jeden celek, což jim dává celosvětově kontrolu nad odhadem 25 bilionů dolarů, což jim dává pákový efekt přesahující 100 bilionů dolarů (v porovnání s celosvětovým HDP ve výši přibližně 90 bilionů dolarů), a mají tak virtuální kontrolu nad každou zemí na světě. Viz článek s videem Kdo vlastní svět?

c) Digitalizace všeho, propojení všeho se vším, nakonec pomocí megavýkonných ultrakrátkých vln 5G a brzy přijde 6G. Prostřednictvím těchto elektromagnetických vln se mohou dostat do našich mozků. To je vlhký sen Klause Schwaba. Zahrnuje digitální celosvětové očkovací pasy, spravované prostřednictvím nechvalně proslulého QR-kódu nebo podobně, s prakticky neomezenou kapacitou pro ukládání informací.

V současné době má potenciál uchovávat více než 30 000 informací o každém z nás. Ti, kteří QR-kód spravují, vás znají lépe než vy sami. Jedná se o aktualizovanou verzi agendy ID2020 Billa Gatese.

Digitalizace může v prvním kroku zahrnovat čip pod kůží každého žijícího občana – v současné době se dobrovolně praktikuje v některých severských zemích, jako je Švédsko (video) a Dánsko, a ukládá a monitoruje každou informaci o vás, včetně zdravotních záznamů, bankovních účtů, s kým mluvíte, kam cestujete, kde a co nakupujete – a-a-a – máte obrázek.

Později to bude pravděpodobně jen elektronický otisk prstu v podobě nebo kapacitě QR-kódu, který se vryje do našich těl prostřednictvím elektromagnetického pole, které se nám vstřikuje do krevního oběhu – například oxid grafenový – pod záminkou kovidových vakcín, nebo jakýchkoli vakcín vymyšlených a vnucených obyvatelstvu.

Dalším může být „nová“ chřipková vakcína – již ohlášená jako novinka, prakticky nijak netestovaná, ale připravená na podzimní sezónu. Buďte ve střehu a dejte si pozor!

Digitální peníze, které již nyní do značné míry ovládají globální Sever, se mají stát normou do konce Agendy 2030, nebo i dříve – pokud tomu MY lidénezabráníme. A ano, můžeme. Digitální peníze by z nás udělaly digitální otroky; digitální peníze by mohly být podle naší vůle zablokovány Kultovní kabalou, nebo přímo ukradeny, v závislosti na našem chování.

Žádný strach, podle Klause Schwaba nakonec nebudeme vlastnit nic, ale budeme šťastní – to je parafrázovaný konec Velkého resetu. Naše mysl už nebude myslet samostatně, ale 5G a oxid grafenu vstřikovaný kovidem a dalšími vaxy, které teprve přijdou, udělají z lidí takzvané „translidi“ (výraz, který Klaus Schwab použil v roce 2016 v rozhovoru pro švýcarskou francouzskou televizi), v podstatě nepotřebné a postradatelné otroky, protože lidské role převezmou roboti a umělá inteligence (AI).

Všechny tyto cíle jsou tak či onak obsaženy ve Schwabově knize Velký reset WEF. Možná by stálo za to, abyste do ní nahlédli. Většina oslovených knihoven s úsměvem odpověděla, že knihu nemají; raději se s tímto monstrózním plánem nespojují.

Globalistický plán se postupně rozpadá. Viz tento článek (česky) o antiglobalistickém trendu WEF v Davosu, květen 2022.

Přesto globalisté bojují dál. Beznadějná hra. Možná se jim však podaří na nějakou dobu prodloužit svůj globalistický pohon s věčnými lžemi, nevýslovným bohatstvím nemorálně a z velké části nelegálně nabytého finančního majetku, což možná přinese miliony obětí – a, Bůh suď – povede ke třetí světové válce, což potenciálně znamená válku s tvrdým jádrem.

Šelma je stále na vzestupu. To však neznamená, že zvítězí.

Mnozí z nás si toho možná ani nevšimnli. Je to diskrétní, ale smrtící, jak nám ve vší své diskrétnosti neustále oznamuje, co chystá a plánuje pro nás pro lidstvo. Kultluciferiánský kult, k němuž Šelma pravděpodobně patří, aby uspěl, musí své akce oznamovat s dostatečným předstihem. Jinak by se jim, Kultu, nemuselo dařit.

Varování kultu

Kult nás v průběhu posledních nejméně 50 let neustále opakovaně varoval. Vždy nám s dostatečným předstihem sděloval, co oni a jejich přisluhovači pro nás plánují. A to se vzrůstající intenzitou v posledních dvou až třech desetiletích. Jen několik příkladů. Většina z nás jejich varování pohodlně ignorovala.

Summit Země v Riu v roce 1992 – název Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) se konal v brazilském Riu de Janeiru ve dnech 3.-14. června 1992. Vycházel z (ne)slavné publikace Římského klubu z roku 1971 „Meze růstu, simulační model světové populace, životního prostředí a ekonomiky„. Tento model předpovídal hrozící ekologickou katastrofu v příštích 50 až 100 letech, tj. přibližně od nynějška.

Římský klub alias Summit Země dal podnět k tomu, co je dnes známé jako Agenda globálního oteplování a klimatických změn – a k ní se přidal i komerční program New Green Deal.

Musíte vědět, že Římský klub nebyl evropským vynálezem, jak to vypadá podle jeho názvu. Byla to Rockefellerova iniciativa.

11. září 2001 bylo smrtící, násilnou událostí, která ohlásila novou éru – éru zvyšující se až totální kontroly, zbavování osobních svobod, omezení s často dehonestujícími a trapnými bezpečnostními kontrolami na letištích. Několik týdnů po této velmi dobře zorganizované hrůzné katastrofě z 11. září byl Kongresem schválen Patriot Act. Byl připraven již dlouho před 11. zářím. Zbavuje občany USA téměř 90 % jejich lidských a občanských práv.

Podobné výjimečné zákony byly velice snadno přijaty v Evropě a dalších takzvaných „západních zemích„, což jsou země, které následují politickou a měnovou doktrínu USA. Většina zemí globálního Severu neboli Západu (včetně Austrálie, Japonska, Jižní Koreje a Nového Zélandu) v současné době žije v rámci nějakého druhu „nouzové legislativy„, která do značné míry obchází jejich parlamenty v záležitostech, jež se týkají agendy Velkého resetu. (Poznámka: Viz u nás stále platný Pandemický zákon.)

Většina jejich obyvatel nemá ani tušení, že jejich parlamenty byly částečně vyřazeny z provozu.

Rockefellerova zpráva z roku 2010 zachycuje obsah Agendy OSN 2030 ve čtyřech kapitolách. První z nich popisuje scénář Lockstep. Docela přesně to, čím svět, 193 členských zemí OSN, prošel po celosvětově vyhlášené výluce pro plandemii covid-19. V lockstepu se každá vláda řídila stejnými přísnými pravidly ničícími lidská práva, vštěpovanými a vynucovanými strachem, diktovanými WHO.Podobně nám Bill Gates, ve svém vystoupení TedTalk v únoru 2010 v San Diegu předem ukázal jeden ze způsobů jejich plánu postupného snížení populace. „Pokud odvedeme skutečně dobrou práci (v očkování), můžeme snížit světovou populaci o 10 až 15 %.“

Byl to jen pokusný balónek, který měl zjistit reakci lidí. Bylo to také oznámení věcí příštích. Jak už víme, konečným cílem snížení světové populace je až do zbývajících cca půl miliardy lidí – jak bylo uvedeno i na Georgijských orientačních kamenech, které byly nedávno zničeny. Žádné obavy, kabala tohoto cíle masové genocidy nedosáhne. Ale už napáchala nesmírné škody, a pokud nebude zastavena, bude v zabíjení lidí pokračovat, a to mnohdy těmi nejkrutějšími způsoby.

WHO vyhlašuje rok 2014 desetiletím očkování – s odkazem na desetiletí 2020 až 2030, tj. na Agendu OSN 2030. Věnoval tomu někdo pozornost? – Jak to WHO věděla? Možná Bill Gates šeptal příkazy v „sálech WHO“, kde se vybírají „dary“. Jakýkoli odkaz na toto varování WHO z internetu zmizel.

Červen 2016 – slavnostní otevření švýcarského Gotthardského tunelu – bizarní luciferiánská oslava, která zobrazuje luciferiánské sexuální tance a podivné vraždy a úmrtí – vzdáleně související se stavbou tunelu. Plné symboliky.

Vysvětlení Googlu – „I když tunely jistě představují cesty, častěji symbolizují přechod z jedné fáze života do druhé. Ve svém nejpůvodnějším významu tunel symbolizuje porodní kanál. Stejně jako se dítě vyvíjí a cestuje směrem ven, tak se vyvíjejí i postavy příběhu.

Je to jistě průchod temnotou. Nic nového pod sluncem. Ani zlo, ani Lucifer nikdy neprojektovali světlo pro nás, pro obyčejné lidi. Všechno je naopak, čím více nás zatemňují, čím více strachu v nás vzbuzují, tím větší kontrolu nad námi získávají. A to je to, co, jak se zdá, chtějí rozehrát. – Bezvýsledně. Ale to se jim nepodaří.

Akce 201 z 18. října 2019 v New Yorku – Centrum zdravotní bezpečnosti Johnse Hopkinse ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem (WEF) a Nadací Billa a Melindy Gatesových uspořádalo 18. října 2019 v New Yorku Akci 201, pandemické cvičení na vysoké úrovni. Celé video s titulky najdete ZDE.

Webové stránky Eventu popisují cvičení jako „období, kdy bude během reakce na závažnou pandemii nezbytná partnerství veřejného a soukromého sektoru, aby se zmírnily rozsáhlé ekonomické a společenské důsledky“. Skutečným předmětem cvičení byl pravý opak, a to prostřednictvím koronálního viru.

Shodou okolností o pár týdnů později, na začátku roku 2020, vypukl koronavirus, nazvaný SARS-Cov-2, alias Covid-19. WHO to vyhlásila za pandemii 11. března 2020, kdy hlášených úmrtí na celém světě bylo méně než 5 000. Když víme, co víme dnes, můžeme se ptát, jak spolehlivé jsou tyto zprávy o úmrtí – tehdy a dnes?

Srovnejte to s 52 000 úmrtími na chřipku v USA během chřipkové sezóny 2017/2018. Běžná chřipka nebyla nikdy vyhlášena jako pandemie. Podívejte se zde.

Nyní jsme varováni před blížícím se nedostatkem potravin, nedostatkem energie, který přinese studenou zimu, hladomor, navíc značnou recesi, které bude předcházet strašlivá dvouciferná inflace – ta zase vyvolá bankroty, nezaměstnanost, chudobu, bídu – a další úmrtí.

Vzestup šelmy není nerušený. Existují síly, které ji táhnou jinými směry, pokoušejí se ji strhnout dolů, do strany a přímo rozložit. Mohutná trhlina ve zdi, která propouští Světlo, se stále zvětšuje. Jakmile Světlo dosáhne dostatečného množství lidí, kritické masy – vláda Šelmy se možná blíží ke konci.

Ještě jsme se tam nedostali. Bohužel. Ale je nutné myslet pozitivně. Vzájemně se duchovně inspirovat. Vytvářet duševní a duchovní pospolitost. My všichni, probuzení lidé, můžeme tuto ďábelskou éru ukončit.

Podle výše zmíněného vodítka může být Šelma zobrazena jako monstrum-chobotnice s mnoha chapadly. Každé chapadlo má svůj smrtící úkol. Mnohá chapadla mají vlastní podchapadla. V případě porážky jednoho chapadla budou ostatní bojovat dál a námi poražené chapadlo doroste s ještě větší silou. Takový je koncept.

Musíme si být vědomi a uvědomovat si tyto vícenásobné scénáře a Velký obraz, který tvoří, abychom nedopustili, aby naši pozornost odváděl jeden jediný jejich scénář – například plandemický a vaxx narativ. I když je to sice důležité, mělo by to být propojeno se všemi ostatními „chapadly-scénáři“, aby nám neunikly celkové cíle Velké agendy resetování alias Agendy OSN 2030.

Chceme zastavit tento lidmi způsobený zločinný výbuch utrpení a smrti jako celek, v celé jeho šíři. Pokud to uděláme po odděleních, naše šance na překonání Šelmy se do značné míry sníží. Kultovní kabala počítá s tím, že nás rozptýlí jedno nebo dvě chapadla, zatímco ostatní budou dál pracovat vpřed – téměř nerušeně – a postupně dosahovat svých cílů.

Je nesmírně důležité, abychom si byli vědomi, že všechna chapadla jsou propojena. Neexistují žádné náhody a v této válce neexistuje jediná frontová linie. Frontovou linií je celé lidstvo, bez ohledu na to, kde se zrovna na této zeměkouli nacházíme. To také znamená, že není úniku.

Pokud se, a to je zásadní, neprobudíme. To je náš únik. My, lidé, uvidíme světlo a vystoupíme na jinou úroveň, kde na nás temnota Šelmy již nedosáhne. Potřebujeme kritické množství, aby naše Lidová síla byla dostatečně silná, aby nás, lidstvo, vytáhla skrz a kolektivně na jinou, vyšší a osvícenou úroveň.

Pro ty, kdo jsou vzhůru, kdo vidí Šelmu, kdo vidí chapadla a jejich machinace jako stroje na zabíjení, je nesmírně důležité, abychom vždy viděli celkový cíl Velkého resetu, Agendy OSN 2030 a 4. průmyslové revoluce, tedy Velký obraz.

Když bojujeme s jedním chapadlem, řekněme s kovidským narativem, důležitým, musíme mít vždy na paměti, že existují i další a že kovid je jen jedním kolečkem v soukolí, v soukolí Obnovení destrukce.

Chapadlo covid má mnoho dílčích chapadel: Big Pharma je jedním z nich. Očkovací mandát je dalším; zbytečné a společensky ponižující nucené nošení respirátorů,   společenský odstup a práce doma v kanceláři, to vše jsou způsoby, jak ponížit, oddělit a izolovat jednotlivce. Všechny tyto způsoby se navzájem pěkně doplňují a posilují, psychologicky, prostřednictvím STRACHU a fyzicky, prostřednictvím různých forem jiných než kovidových chorob, tj. všech druhů rakoviny, leukémií, selhání jater a ledvin a srdce – a mnoha dalších; všechny jsou potenciálně smrtelné. Ve skutečnosti již způsobily exponenciálně více úmrtí, než kolik jich údajně způsobila kovidová plandemie.

Bylo by proto nerozumné vložit všechny naše vědecké poznatky do debaty o vakcíně nebo o kovidové infekci – je skutečná, nebo není? Na tom nezáleží. Ale tím, že děláme právě tohle, hrajeme ďáblovi do karet.

Je sice nutné identifikovat podvod s covidem – vědecky popsat podvod lékaři, virology a dalšími vědci, ale to zdaleka nestačí. Široká veřejnost musí podvod pochopit, aby se mohla zbavit strachu, který ničí imunitní systém.

Celkové cíle resetu jsou na očích. Proto musíme odhalit a propojit kovidový podvod Kultu a strach, který vyvolává, se všemi ostatními chapadly Chobotnice-Šelmy. Proti celému narativu VELKÉHO RESETU musíme bojovat jako celek a solidárně.

Další chapadla chobotnice-Šelmy

Dalším smrtícím chapadlem je již zmíněný strach. V psychologii je dobře známo, že strach – neustálé napětí ze strachu – snižuje naši autoimunitní obranu. Činí nás stále zranitelnějšími vůči nejrůznějším nemocem, včetně nesčetných druhů rakoviny a onemocnění našich životně důležitých orgánů. Všechny mohou vést ke smrti a v tu chvíli bude téměř nemožné vystopovat příčinu nemoci a smrti zpět k jedovatému „covid-očkování“.

Strach je jednou z nejsilnějších zbraní Šelmy. Nejenže ničí naši přirozenou imunitu, ale strach nás činí slepými a poslušnými. Slepí k našim vlastním lidským právům. Ze strachu se jich vzdáváme a doufáme, že nás Šelma ochrání. Místo toho se stáváme otroky – otroky našich vlád, které jsou zase služebníky WEF – a Šelmy.

Změna klimatu – stále zuřivěji propagandisticky prosazovaná agenda, že se planeta otepluje, že viníkem jsme my lidé, protože spotřebováváme nadměrné množství fosilních paliv a vytváříme takzvané skleníkové plyny, které zvyšují světové teploty. Jak bylo uvedeno výše, jedná se o pokračování programu Římského klubu jenž byl iniciován Rockefellery, jehož cílem je zotročit (západní) svět prostřednictvím vědomí viny.

My, příslušníci židovsko-křesťanské víry či kultury západního / globálního Severu, jsme v rámci své výchovy, která je založena na pocitu viny, sužováni pocitem viny.  Je to součást našeho náboženského kumulativního kulturního dědictví. Jsme tedy nesmírně zranitelní, když se nám říká, že my, lidé, jsme vinni smrtí a ničením, které způsobují klimatické změny

Šelma na tuto zranitelnost hraje. A to velmi úspěšně.

Pro posílení zelené agendy, tedy narativu o změně klimatu, jsou jihoevropské země – Španělsko, Řecko, Portugalsko, Francie, Itálie i některé transatlantické Spojené státy sužovány extrémními vlnami veder, které jsou často přerušovány povodněmi. Lesní požáry způsobené člověkem přitom ničí lesy, plíce, které zásobují život na Zemi kyslíkem. Účelem je posílit agendu klimatických změn.

Pravda je před námi skrývána, nebo dokonce cenzurována. Vesmír, včetně naší drahé a štědré Matky Země, nikdy nestagnuje. Je neustále v pohybu. Nejen fyzicky, ale i teplotně.

Náš egocentrismus nás nutí věřit, že my se svým krátkým životem – v průměru méně než 100 let – jsme středem vesmíru, že vše, co se děje, se děje za našeho života, tj. extrémní změny klimatu.

V posledních asi dvou měsících prošel globální sever rekordními vlnami veder a rekordními obdobími bez deště. Jak hlásí Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko a další země Evropy i části USA, jedná se o období veder a sucha, která nikdy od počátku měření počasí, v některých zemích již od 17. století, nezažili. V jiných od počátku 20. století. Neúprosná vedra v Evropě i v USA ničí úrodu potravin a přispívají k celosvětovému nedostatku potravin, což vede k hladomoru, zoufalství a nakonec i smrti.

Jako podhoubí Šelmy, více strachu, ztráta úrody, hladomor – smrt.

Ačkoli tento rekordní jev nebyl nikde zmíněn ani prokázán, (dosud plně analyzován a zjištěn) se jeví jako „inženýrské počasí“. Typicky by zapadal do typu výzkumu DARPA a technologie uvolněné DARPA. DARPA je thinktank sponzorovaný Pentagonem. Jími modifikované vzorce počasí jsou mocnou zbraní. Mohou pracovat v tichosti, způsobují nedostatek potravin, hladomor a smrt – a přispívají více než jedním způsobem k programu Velkého resetu. Podívejte se zde.

Zmenšování zemědělské půdy – Součástí agendy Velkého resetu je také koordinované úsilí o zmenšování zemědělské půdy. Bill Gates skupuje zemědělskou půdu po celých USA a dokonce i v jiných částech světa. Říká se, že již vlastní hromady zemědělské půdy na Ukrajině. Viz tento článek [v němčině].

V současné době vlastní Gates asi 300 000 ha nejproduktivnější zemědělské půdy převážně v USA, ale i jinde ve světě.

gates-puda

Zemědělská půda ve vlastnictví společnosti Gates nebude produkovat hovězí maso pod záminkou metanu, který přispívá ke globálnímu oteplování. Podle Gatesova pojetí snižování spotřeby potravin se na jeho zemědělské půdě možná nebudou vyrábět potraviny vůbec – což urychlí hladové hry.

Ze stejného důvodu nizozemská vláda pod vedením Marka Rutteho, absolventa Akademie Klause Schwaba pro mladé globální lídry, neústupně usiluje o snížení nizozemských zemědělských produktů, zejména hovězího masa o 30 %. Nizozemsko je po Spojených státech druhým největším vývozcem zemědělských produktů na světě. Podívejte se zde.

Nizozemští zemědělci jsou již téměř dva měsíce v ulicích, aby protestovali proti tomu, že jim vláda násilně zabírá půdu, aby snížila produkci. Zatím bezvýsledně. Viz článek.

Omezení mezinárodní dopravy

Letecký průmysl je silně zasažen omezováním letů, jenž je do značné míry způsobeno umělým nedostatkem personálu – a neatraktivními omezeními týkajícími se ochrany proti klíšťové encefalitidě (pro zaměstnance mnoha leteckých společností je to nutnost). To prý vedlo k výraznému omezení letů právě během letních prázdnin v zemích globálního Severu.

Finanční situace mnoha západních leteckých společností je nejistá a může se ještě zhoršit – protože ceny kerosinu / benzínu / energií stále rostou.

Pánové Velkého resetu nechtějí cestující lidi. Nelze je totiž ovládat tak snadno jako ty nehybné.

Toto chapadlo slouží přinejmenším dvěma účelům:

  • udržuje lidi nehybné, více izolované od sebe navzájem i od globálních pohybů a
  • lidé, kteří se nemohou pohybovat, mohou být bázlivější a lépe ovladatelní.

Problémy s nedostatkem energií – plynu, benzínu, elektřiny

Důsledky jsou mnohostranné. Stejně jako změna klimatu má nedostatek energie vliv na všechno. Růst našich ekonomik je založen na energii. Nedostatek energie vede k recesi, snižuje hospodářský výkon, snižuje počet pracovních sil, vytváří chudobu – bídu, nemoci – a ano, i smrt.

My však NEJSEME v situaci nedostatku energie. Celý nedostatek energií je uměle vytvořen – pod záminkou ukrajinsko-ruské války -, která zase byla vytvořena, aby posloužila agendě Velkého resetu. Masivní úmrtí, ekonomický kolaps, bankroty, chudoba – podněcující přesun majetku zdola a ze středu k nepatrné elitě nahoře – a urychlující vzestup totální digitalizace – od peněz k lidskému mozku.

Nedostatek energie však neexistuje. Vše bylo uměle vytvořeno mistry WEF a Velkým resetem.

Těch „chapadel“, podchapadel a motivů, které nás v horkých letních měsících bez deště na globálním Severu provázejí, je samozřejmě mnohem více. Ale pochopili jste, o co jde. Pokud se důsledně ptáte: „Cui bono?“ – neboli „Komu to prospívá?“, je to jasné. – Odpověď vás dovede vždy k té samé odporné chobotnici s mnoha smrtícími chapadly, která se nazývá Velký reset.

Tento kýžený model světa, který popsal Klaus Schwab a další z WEF, je světem směřujícím k ultraneoliberálnímu systému, v němž se počet lidí z velké části sníží a z těch, kteří přežijí, se stanou „translidé“ (Schwabův termín), manipulovatelní 5G a brzy i 6G, aby byli šťastní, že nic nevlastní.

Abychom to všechno shrnuli, připomeňme si nebezpečí spojená s všeovládající digitální kontrolou: Vzpomeňte si na agendu ID2020!

Zatímco vás rozptylovala rezignace Borise Johnsona, vláda Spojeného království v tichosti potvrdila, že děti očkované proti COVID mají o 4423 % vyšší pravděpodobnost úmrtí na jakoukoli příčinu a o 13 633 % vyšší pravděpodobnost úmrtí na COVID-19 než děti neočkované.

Toto jsou poslední slova Dr. Colemana:“Mějte se na pozoru. Dávejte si pozor. Nevěřte tomu, co říkají vlády. Varujte všechny!“

„Pamatujte, že nejste sami. Stále více lidí se probouzí. A jakmile se probudí, již neusnou. Jsme již mnohem větší silou, než by si konspirátoři přáli. Pokud chceme tuto válku vyhrát, musíme bojovat s vášní, pravdou a musíme bojovat s odhodláním. Žádné masky, žádné respirátory, žádné odstupy, žádné očkování, maximum plateb v hotovosti. Nevěřte vládě, žádným masmédiím a nezapomeňte – máme na své straně Boha.“

Převezměte tento článek na svůj web. Pošlete svým známým informaci o něm s odkazem. Nezapomínejte, čas letí. Za chvilku bude podzim a k problémům s energiemi, přijde o5 Covid, nebo jiné vymyšlené svinstvo. Je nejvyšší čas zvednout hlavy a ukázat těm zmrdům, že moc pochází z lidu!

AUTOR: Peter Koenig

Originální text včetně videí naleznete zde: cz24.news (dostupné přes prohlížeč Opera se zapnutým VPN)

https://cz24.news/global-research-vzestup-a-pad-selmy-konfrontace-s-globalismem-jednoho-svetoveho-radu-owo/

Pouze 13 „Satanských“ rodových linií ovládá celý náš svět

Dr.Vernon Coleman: Sociální kredit

Pokud tuto válku prohrajeme, a poprvé v životě se nyní obávám, že ano, tak to nebude kvůli lžím a podvodům miliardářských spiklenců, kteří dnes ovládají vlády, média a telekomunikace, vojensko-průmyslové komplexy či digitálně-finanční komplex.

Ani to nebude kvůli cenzuře a démonizování pravdoláskařů.

Pokud prohrajeme tuto válku, tu nejdůležitější v našich dějinách, bude to kvůli kolaborantům, trollům a signatářům ctnosti, kteří poslouchají bez přemýšlení, kteří se rozčilují a naříkají kvůli maličkostem a malichernostem a kteří nechápou, že teď bojujeme.o naše životy a naši svobodu.

Dr. Vernon Coleman, publikoval The Expose

A pokud tuto válku prohrajeme, už nikdy nebude žádná další válka, kterou by stálo za to bojovat. Budeme pěšáci; bez jakékoli kontroly nad našimi vlastními životy nebo nad naším dalším osudem. Sir Klaus Schwab (královnou Alžbětou pasován na rytíře za zásluhy o na Spiknutí) se již chlubil, že jeho Velký reset zajistí, že nebudeme vlastnit nic jiného než to být šťastní. Obávám se, že dokonce už ani ti kolaboranti, trollové a signatáři ctnosti mu nevěří.

Zajímalo by mě, kolik z těch takzvaných novinářů pracujících pro BBC si vůbec uvědomuje, že vechny ty lži, které dnes šíří, jim pomáhají vést je samé do světa, kde ani oni nebudou nic vlastnit. Lékaři, novináři, soudci, právníci a politici, kteří toto spiknutí podporují, ani oni nebudou osvobozeni od krvežíznivé ambice konspirátorů snížit světovou populaci o 90 %. Nikdo z nich nebude vyňat z plánu miliardářů vlastnit vše a vládnout nám jako svým otrokům.

Pokud a až dojde k Velkému Resetu, tak již nebudeme mít ani žádná práva, ani žádný majetek, žádné soukromí, žádnou svobodu, žádné volby, žádnou rodinu, žádnou zdravotní péči, žádné vzdělání, žádnou svobodu pohybu a už vůbec ne příležitost žít tam, kde chceme žít. . Nebudeme dokonce již ovládat ani svá vlastní těla.

Pokud si myslíte, že je to přehnané, tak se podívejte se na přijímané nové zákony a podívejte se, jak se dnes všechno mění.

NHS je jen jakýmsi stínem svého bývalého já s nešťastným personálem, který je nucen dodržovat absurdní pravidla o rouškách a sociálním distancování, která ale nikdy nebyla nutná. Školy se zavírají, jen pokud kolem hřiště poletuje volné listí.

Miliony lidí se staly ochotnými spolupracovníky; rozbití naprostou nesmyslností recyklace a změkčená státem chůvou. Ve skutečnosti věří, že se o ně stát nejen stará ale dál se o ně bude starat také.

To je ale přesně to, co mají na mysli, když mluví o tom svém Velkém resetu. Neplánují nějaké malé pošťouchání na samém okraji našich životů. Plánují kontrolovat úplně vše, co děláme; chtějí nás vlastnit.

Digitální společnost neznamená jen možnost zaplatit za kávu, aniž byste se museli obtěžovat hotovostí. Znamená to, že si smíte koupit kávu, pouze pokud vám to dovolí. Digitální společnost znamená, že nejen kontrolují vaše peníze, ale také to, jak a za co je utrácíte.

Systém sociálních kreditů, který si Schwab a spol. vypůjčili od Číňanů, znamená, že ztratíte právo jet autobusem nebo si pronajmout dům, pokud se budete moc ptát, co máte dělat, neprojevíte-li náležitou úctu systému nebo třeba jen čtete-li nebo sledujete materiál, který je zakázaný.

Jakmile bude zaveden Velký reset, každý obdrží univerzální základní příjem. A to bude právě ono. Žádné naděje a žádné další ambice.

Zajímalo by mě, jestli si například zaměstnanci BBC uvědomují, že v New World Order budou ti dnes absurdně přeplácení moderátoři BBC dostávat úplně stejný příjem jako třeba obsluha parkovišť?

Spolupracovníci, ctnost signalizující zombie, kteří byli vycvičeni vyskočit na každý příkaz, kteří s radostí dodržovali všechna pravidla blokování, prováděli dvoustupňové sociální distancování, nosili masky a přijímali vakcíny, by měli vědět, že jakkoli špatné věci se za poslední dva roky staly, tak že. budou ještě mnohem, ale mnohem horší, pokud spiklenci vyhrají válku. Život se již nikdy nevrátí do „starého normálu“, pokud to my sami neuděláme.

Někteří si myslí, že všechno, co se v poslední době stalo, je jen smůla: covid hoax; šílený potenciál směrem k čisté nule a veškeré důsledky vykonstruované mediální války mezi Ruskem a Ukrajinou.

To ukazuje jen naši až žalostně naivní neschopnost pochopit to, jak je nyní náš svět ovládán.

Spiklencům pomáhají trollové, kteří žijí a operují mimo dění, ale kteří odstřelují, naříkají a fňukají a vytvářejí své falešné bitvy z ničeho. Světové ekonomické fórum oceňuje sobectví, nevědomost a zradu těch pár, kteří tvrdí, že viry neexistují, nebo že vegetariáni jsou ŠPATNÍ lidé.

Ti, kteří si myslí, že přeháním, by se možná ráději měli zeptat sami sebe, proč byl každý, kdo řekl pravdu o covidu nebo o očkování na covid, okamžitě umlčen, zakázán, zcenzurován, démonizován a lhalo se o něm.

Proč nyní ještě stále BBC zakazuje jakoukoli upřímnou, otevřenou diskusi o vakcínách nebo změně klimatu, když věda nade vší pochybnost dokazuje, že očkování na covid není bezpečné a je neúčinné a že nic takového jako je změna klimatu neexistuje?

Již neexistuje vůbec žádná vědecká debata. Noviny a časopisy jsou totálně zkorumpované a placené jsou jen za to, aby potlačovaly pravdu a vysmívaly se jí. Dokázal jsem, že existují takzvaní ověřovači faktů, kteří potlačují skutečná fakta a podporují lži.

Falešná válka mezi Ruskem a Ukrajinou, záměrně vyvolaná konspirátory, nám měla dát jasně najevo, že naše vlády nám vyhlásily válku – je to válka, která má ukončit všechny války.

Sankce použité jako zbraně jen dokazují, že spiklenci jsou zcela oddáni válce, která jim umožní kontrolovat vše, co děláme.

Naše vlády, které dělají jen to, co jim řekli miliardářští spiklenci, záměrně vytvořily svět, kde bude masivní nedostatek pohonných hmot a potravin (s nevyhnutelným přísným přídělem potravin a pohonných hmot), rychle rostoucí ceny a kolabující ekonomiky. V Africe zemřou hlady stovky milionů lidí.

Vlády se nesnaží potlačit, zastrašit nebo potrestat Rusko. Bojují totiž s námi.

Americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost otevřeně prohlašuje, že zastánci konspiračních teorií a kdokoli, kdo zpochybňuje nesmysly o covidu, jsou „extrémisté“. V Irsku vláda prohlásila, že stát „vymezí právo na soukromé vlastnictví tam, kde je to nezbytné k zajištění obecného dobra“. Slovo „sekvestrace“ se nyní objevuje často. Ve Spojeném království jsou zaváděny nové despotické zákony. Nepohodlné pravdy jsou nebezpečné, říkají politici a média, a ti, kdo je šíří, musí být potlačeni.

Pokud tuto válku vyhrají spiklenci, nezůstane nám již vůbec žádná historie, žádná kultura, žádný sport, žádná zábava, žádná zdravotní péče, žádný rodinný život, žádné soukromí, žádná sebeúcta, žádná důstojnost, žádná vášeň a žádná možnost užít si svůj smysl pro úspěch.

Cestovat budete pouze tehdy a tam, kde vám bude povoleno cestovat. Nebudete vlastnit auto, takže budete závislí na veřejné dopravě. Veřejnou dopravu však budete moci používat pouze tehdy, když k tomu dostanete povolení.

Opravdu si myslíte, že je náhoda, že se bourají sochy, že kultura zrušení nedovolí debaty, že dětem má být umožněno zvolit si pohlaví, že ženy jsou vytlačovány ze sportu a že jsou přijímány stále nové a omezující zákony? Jsou dokonce zaváděny tak rychle, že leckdy ani nestíháme držet krok s tím, co se smí a co nesmí?

Po Velkém resetu bude zákon velmi jednoduchý: budeme smět dělat jen to, co smíme dělat.

Pokud si myslíte, že přeháním, pak, obávám se, žijete ve světě tak neskutečném, jako je Charlieho továrna na čokoládu.

Vše, na co jsem dva roky upozorňoval, se stalo. Upozornění Neresuscitujte se používají k zabíjení starších, nemocných a postižených. Neužitečné PCR testy mohou být použity k odběru vzorků DNA (které se pak prodávají komerčním společnostem) nebo k očkování.

Když spiklenci říkají: „Nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný“, to je to, co mají na mysli. Příští rok totiž budete žít v ‚Číně‘.

A pamatujte si, že spiklenci se vůbec nijak netajili tím, že považují náš svět za značně přelidněný – a že mají v úmyslu snížit globální populaci odstraněním až 90 % celosvětové populace.

Myslíte si, že právě vy budete pravděpodobně jedním z vyvolených?

Pokud chcete žít ve svobodném světě, kde můžete dělat svá vlastní rozhodnutí a vlastní volby, pak musíte vložit veškerou svou energii do boje proti těmto spiklencům.

Plaťte v hotovosti tak často, jak jen můžete. Nestahujte aplikace. Nedělejte online bankovnictví. Nevěřte ničemu, co říká někdo placený vládou. Nevěřte ničemu, co vidíte, slyšíte nebo čtete v mainstreamových médiích.

Pamatujte: žijeme ve světě, kde nám naše vlastní vlády vyhlásily válku. Musíme zůstat neustále při vědomí a hlavně podezřívaví. Kdykoli se stane něco špatného, ​​zeptejte se sami sebe: ‚Jaký je pro to ten vůbec nejzlověstnější důvod?‘ a „Co musím udělat, abych se proti tomu ochránil?“

Věčná paranoia je nyní cenou za naši svobodu

„Sociální kredit“ je tou vůbec největší hrozbou pro naši svobodu a soukromí. Je to poslední krok na cestě k Velkému Resetu. A už jsme skoro tam. Podívejte se, jak je na tom Čína dnes. Taková bude příští rok Velká Británie, Evropa, Austrálie, USA a Kanada. A už nebude nikdy návratu. Toto je největší válka v historii lidstva. A my prohráváme.

Social Credit: Nightmare on Your Street od Vernona Colemana

Zdroj:https://expose-news.com/2022/08/08/social-credit-this-time-next-year-youll-be-living-in-china/

Zaujal Vás dnešní článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule